Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yritysten rahoituksensaantimahdollisuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yritysten rahoituksensaantimahdollisuudet

Eurooppalaiset yritykset voivat saada Euroopan unionin myöntämää rahoitustukea välittömästi tai välillisesti. Unioni täydentää näin jäsenvaltioiden järjestelmiä ja tuo niihin lisää laajuutta.

Yrityksen perustaminen ja sen toiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa rahoitusta. Vaikka ensimmäiset sijoittajat löytyvät yleensä perhe- tai ystäväpiiristä, täytyy yrittäjien usein turvautua muihin rahoituslähteisiin. Sopivan rahoituksen saaminen osoittautuu kuitenkin joskus vaikeaksi, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kohdalla, kun rahoitusalan toimijat kieltäytyvät ottamasta riskejä näihin yrityksiin liittyen. Tästä johtuvat markkinoiden toimintahäiriöt vaarantavat eurooppalaista yrittäjyyttä ja samalla Euroopan kasvua.

On siis olennaista taata yrityksille suotuisampi taloudellinen ympäristö, etenkin pk-yrityksiä ajatellen. Jäsenvaltioilla on parhaat edellytykset poistaa tiettyjä markkinoiden toimintahäiriöitä. Euroopan unioni täydentää jäsenvaltioiden järjestelmiä ja tuo niihin lisää laajuutta tarjoamalla eurooppalaisille yrityksille rahoitustukea pääasiassa välillisesti (rahoitusinstrumentit), mutta joskus myös välittömästi (muut rahoitustuen muodot).

VÄLILLINEN TUKI

Yhteisön rahoitusinstrumenteilla helpotetaan yritysten, etenkin pk-yritysten, mahdollisuuksia saada rahoitusta pääomien tai lainan avulla. Yritykset eivät saa tukea yhteisön varoista suoraan, vaan rahoituksen välittäjän avulla.

Rahoitusinstrumentit ovat osa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (2007–2013), tarkemmin sanottuna ne ovat osa puiteohjelman yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaa, jolla taataan monivuotisen yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pk-yritysten, hyväksi toimivan ohjelman (2001-2006) jatkuvuus. Monivuotista ohjelmaa varten oli varattu 510 miljoonaa euroa, ja puiteohjelmaa varten on varattu 3,6 miljardia euroa.

Rahoitusinstrumenttien avulla annetaan välillistä rahoitustukea eurooppalaisille yrityksille. Euroopan investointirahasto (EIR) (EN) vastaa niiden hallinnoinnista komission puolesta. Se toimii rahoitusvälittäjien, pankkien ja investointirahastojen kautta ja tukee siten lähirahoitusta.

Omat varat

Alkuvaiheen pääomapanos ja omien varojen jatkuva sijoittaminen ovat yrityksen kannalta välttämättömiä kasvupotentiaalin ja innovaation hyödyntämiseksi. Kuitenkin pk-yrityksillä on usein puutetta omista varoista.

Yhteisön rahoitusinstrumenteilla tuetaankin pk-yritysten, etenkin innovatiivisten yritysten, omien varojen saantimahdollisuuksia sijoittamalla pääomasijoittamiseen erikoistuneisiin rahastoihin, jotka puolestaan tuottavat pääomia pk-yrityksille. Sijoitukset voivat myös kohdistua epävirallisten sijoittajien, yrityshautomoiden tai yksityisten pääomasijoittajien (business angels) tekemiin sijoitusrahastoihin tai ‑järjestelyihin.

Monivuotisen yritysten ja yrittäjyyden hyväksi toimivan ohjelman puitteissa toimivan Euroopan teknologian rahoitusjärjestelmän (ETF) käynnistysjärjestelmällä tuetaan innovatiivisia yrityksiä ja yritysten nopeaa kehitystä käynnistysvaiheessa. Järjestelmässä keskitytään pääasiassa siemenpääomiin.

Kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuen (GIF) avulla varmistetaan käynnistysjärjestelmän jatkuvuus yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman puitteessa. GIF helpottaa siemenpääoman myöntämistä ja alkuvaiheessa olevien pk-yritysten käynnistystä. Se tarjoaa uuden tukimuodon antamalla lisäpääomaa laajentumisvaiheessa oleville, vahvasti kasvaville innovatiivisille yrityksille. Sen avulla myös tuetaan yrityksiä niiden saattaessa tuotteita ja palveluita markkinoille ja kannustetaan yrityksiä innovatiivisuuteen.

Pankkilaina ja vakuusjärjestelmät

Laina muodostaa usein välttämättömän rahoituslähteen yrityksen alku- ja kehittämisvaiheessa. Usein pk-yrityksillä ja innovatiivisilla yrityksillä ei kuitenkaan ole riittävästi vakuuksia lainarahoituksen saamiseksi, ja tilannetta hankaloittaa edelleen rahoituslaitosten yhä epäröivämpi asennoituminen riskinottoon (”Basel II- kehys”).

Yhteisön rahoitusjärjestelmillä kannustetaankin rahoituslaitoksia myöntämään lainoja etenkin innovatiivisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille riskin jakamiseen perustuvien vakuusjärjestelmien ansiosta. Niiden avulla voidaan myös kasvattaa yrityksille myönnettävien lainojen suuruutta.

Pk-yritysten takausjärjestelmällä helpotetaan velkarahoituksen, kuten lainojen tai rahoitusliisauksen saamista. Sen avulla taataan lainoja etenkin tieto- ja viestintäteknologian alan kehittämishankkeisiin, jotka koetaan korkean riskin hankkeiksi. Järjestelmä tarjoaa lisäksi takuita pienluotoille kannustaakseen rahoituslaitoksia myöntämään pienempiä 25 000 euron lainoja, jotka muodostavat korkean riskin ja joilla on heikko kannattavuus. Lisäksi se tarjoaa vakuuksia pk-yritysten pääomasijoituksiin tai oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Monivuotisen ohjelman puitteissa toimivaa järjestelmää johdetaan yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa ja siihen sisältyy uusi pankkilainasalkkujen arvopaperistamisväline, jonka avulla pk-yritysten käyttöön saadaan lisää velkarahoitusta.

Valmiuksien kehittäminen

Rahoitusinstrumentit kehittävät rahoituksen välittäjien valmiuksia varsinkin uusissa jäsenmaissa ja stimuloivat näin innovatiivisille ja suuren potentiaalisen kasvun omaaville yrityksille myönnettävän riskipääoman tarjontaa.

Monivuotisen ohjelman siemenpääomatoimella ja yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman valmiuksien kehittämisjärjestelmällä tuetaan sijoitusrahastoja parantamalla niiden teknisiä valmiuksia ja teknologioita sekä auttamalla niitä palkkaamaan erikoistunutta henkilökuntaa.

VÄLITÖN TUKI

Rakennerahastot muodostavat tärkeän rahoituslähteen varsinkin pk-yrityksille. Yritykset osallistuvat ratkaisevalla tavalla rahastojen tavoitteeseen vähentää kehityksen alueellisia eriäväisyyksiä ja edistää taloudellista ja sosiaalista koheesiota EU:n sisällä.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan alueellisen talouden rakenteellista kehittymistä ja rakennesopeutusta auttamalla pieniä yrityksiä ja edistämällä yrittäjyyttä. Vuonna 2007 toimintansa aloittavalla JEREMIE-aloitteella (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi) (EN) pyritään parantamaan pk-yritysten rahoituksensaantimahdollisuuksia heikoimmin kehittyneillä alueilla sekä avustamaan uusien yritysten luomisessa etenkin innovatiivisilla toimialoilla. Aloitteen avulla tuetaan luottovakuusjärjestelmiä, mutta myös oman pääoman ehtoista rahoitusta ja pääomasijoittamista.

Rakennerahastojen tarjoamaa rahoitusta voi saada kansallisten tai alueellisten viranomaisten kautta. JEREMIE-aloitteen puitteessa rahoitusta tarjoavat rahoituksen välittäjät, pankit ja sijoitusrahastot, ja näistä etenkin Euroopan investointirahasto (EIR) ja Euroopan investointipankki (EIP).

Yrityksille voidaan myöntää myös EU:n välitöntä rahoitustukea, kun se käytetään tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteisön ohjelmat tarjoavat myös mahdollisuuden saada välitöntä rahoitusta liittyen tutkimukseen ja kehitykseen (kuudes ja seitsemäs yhteisön tutkimuspuiteohjelma), ympäristöön ja energiaan (katso kohta ”mesures incitatives et subventions à l’environnement” (ympäristökannustimet ja -tuet)), koulutukseen (Socrates ja Leonardo da Vinci) tai terveyteen ja turvallisuuteen.

Heti kun yritykset noudattavat kyseisen ohjelman kriteereitä, ne voivat jättää osallistumishakemuksen suoraan Euroopan komission ohjelmasta vastaavan yksikköön.

See also

Lisätietoja on saatavilla sivulla "rahoituksen saatavuus" (EN) Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston sivustolla.

Viimeisin päivitys 10.06.2008

Top