Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen teollisuuspolitiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurooppalainen teollisuuspolitiikka

Euroopan komissio esittelee teollisuuspolitiikan, jonka avulla luodaan suotuisampi toimintaympäristö Euroopan teollisuudelle. Vahva ja dynaaminen teollisuuspohja edistää Euroopan unionin kasvua ja auttaa säilyttämään sen teknologisen ja taloudellisen johtoaseman globalisaation aikakaudella.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 5 päivänä lokakuuta 2005, "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: EU:n valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet - Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan" [KOM(2005) 474 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Menestyvä valmistusteollisuus on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa Euroopan unionin (EU) kasvupotentiaalin täysipainoisen hyödyntämisen ja EU:n taloudellisen ja teknologisen johtoaseman säilyttämisen.

Siksi onkin välttämätöntä luoda suotuisammat olosuhteet Euroopan teollisuuden kehittymiselle erityisesti nykyisessä globalisaation ja kiihtyvän kansainvälisen kilpailun ilmapiirissä.

Euroopan teollisuus ja globalisaatio

Yritysten on vastattava globalisaatioon kehittämällä tuotteitaan ja menetelmiään ja parantamalla osaamistaan, jotta ne säilyttävät kilpailukykynsä, mutta myös etsimällä uusia mahdollisuuksia, jotka ovat seurausta teknologian kehityksestä ja kansainvälistymisestä.

Euroopan valmistusteollisuutta voidaan parhaiten tukea parantamalla sopeutumiskykyä ja helpottamalla rakennemuutosta erityisesti Kiinan ja Intian kaltaisten nousevien talouksien asettamaan kilpailuhaasteeseen vastaamiseksi.

Eurooppalainen teollisuuspolitiikka

Komission esittelemällä teollisuuspolitiikalla pyritään luomaan suotuisammat olosuhteet eurooppalaisen teollisuuden kehittymiselle. Se täydentää jäsenvaltioiden toimia ja auttaa turvaamaan vahvan ja dynaamisen teollisuuspohjan niillä aloilla, joilla yksittäisten jäsenvaltioiden toimet eivät ole riittävän tehokkaita.

Yhteisön teollisuuspolitiikassa yhdistyvät horisontaalinen lähestymistapa, jonka avulla pyritään varmistamaan eri strategisten alojen johdonmukaisuus ja synergia, ja sektorikohtainen lähestymistapa, jossa voidaan ottaa huomioon eri teollisuudenalojen erityispiirteet.

Teollisuuspoliittinen strategia perustuu arvioon, jonka komissio on tehnyt EU:n valmistusteollisuuden ja rakennusalan 27 eri sektorin mahdollisuuksista ja haasteista.

Teollisuuspolitiikan välineet

Tiedonannossa kuvataan seitsemän sektorien välistä poliittista aloitetta eri teollisuudenalojen muodostamille ryhmille yhteisiin haasteisiin paneutumiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi:

 • teollis- ja tekijänoikeuksia sekä väärentämistä koskeva aloite (käynnistetty vuonna 2006) erityisesti jo aiemmin yhdenmukaistettujen oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi,
 • kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä (EN) käsittelevä korkean tason ryhmä (vuoden 2005 lopulla),
 • kilpailukykyyn liittyvät ulkoiset näkökohdat ja markkinoille pääsy (EN) (FR) (kevät 2006),
 • uusi lainsäädännön yksinkertaistamisohjelma (EN) (lokakuu 2005),
 • sektorikohtaisen osaamisen parantaminen (2006),
 • valmistusteollisuuden rakennemuutoksen hallinta (DE) (EN) (FR) (vuoden 2005 lopulla),
 • yhtenäinen eurooppalainen lähestymistapa teolliseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan (EN) (2005).

Samanaikaisesti käynnistetään seitsemän sektorikohtaista aloitetta:

 • uuden lääkefoorumin (DE) (EN) (FR) perustaminen (ensimmäinen kokous vuonna 2006),
 • biotieteitä ja biotekniikkaa koskevan strategian (EN) (FR) välitarkistus (2006-2007),
 • kemianteollisuutta käsittelevä uusi korkean tason ryhmä (2007) REACH -lainsäädännön hyväksymisen johdosta,
 • puolustusteollisuutta käsittelevä korkean tason ryhmä,
 • Euroopan avaruusohjelma (EN),
 • tieto- ja viestintätekniikan kilpailukykyä käsittelevä erityistyöryhmä (2005-2006),
 • koneenrakennusalaa koskeva poliittinen vuoropuhelu (2005-2006).

Teollisuus Euroopan unionissa

Valmistusteollisuudella on EU:ssa erityisen tärkeä asema. Se työllistää yli 34 miljoonaa ihmistä, ja sen osuus EU:n tuotannosta on noin viidennes ja EU:n viennistä kolme neljäsosaa. Se muodostuu pääasiallisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset): yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä ja valmistusteollisuuden työpaikoista 58 prosenttia on pk-yrityksissä. Valmistusteollisuus on kiinteästi kytköksissä palvelualoihin ja se luo talouskasvua ja työpaikkoja koko Eurooppaan. Yli 80 prosenttia yksityissektorin tutkimus- ja kehittämismenoista käytetään valmistustoimintaan, joten valmistusteollisuus on keskeisellä sijalla hyödynnettäessä uutta osaamistaloutta.

Taustaa

Euroopan komissio vahvisti eurooppalaisen teollisuuspolitiikan lähtökohdat vuoden 2002 tiedonannossaan laajentuneen Euroopan teollisuuspolitiikasta. Se laati deindustrialisaatiota koskevan analyysin vuonna 2003 antamassaan tiedonannossa Euroopan kilpailukyvyn avainkysymyksistä ja jatkoi pohdiskeluaan vuonna 2004 tiedonannossa " Rakennemuutosten myötäily: laajentuneen Euroopan teollisuuspolitiikka ".

Ehdottamalla uutta teollisuuspolitiikkaa Euroopan komissio täyttää sitoumuksensa edistää vahvan teollisuuspohjan luomista. Sitoumus tehtiin Lissabonin strategian mukaisen uuden kasvun ja työllisyyden kumppanuuden yhteydessä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 4. heinäkuuta 2007, "Teollisuuspolitiikan väliarviointi - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" [KOM(2007) 374 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan teollisuuspolitiikka on ollut tuloksellista. Kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen Euroopassa on huomattavalta osin teollisuuden ansiota. Komissio haluaa tukea tätä myönteistä kehitystä jatkamalla ja vahvistamalla useimpia vuonna 2005 käynnistettyjä toimenpiteitä.

Lisäksi tehdään uusia aloitteita, joilla pyritään vastaamaan tärkeimpiin tulevaisuuden haasteisiin: globalisaatioon, tekniikan kehitykseen ja ympäristön suojeluun.

Komissio aikoo ottaa käyttöön ilmastonmuutoksen edellyttämän kestävän kehityksen teollisuuspolitiikan, joka pohjautuu kolmeen perusperiaatteeseen:

 • kannustetaan vähähiilisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottamista
 • toteutetaan ympäristötuotteiden sisämarkkinat
 • edistetään luonnonvaroja säästäviä tuotteita ja palveluja koskevia ympäristöstandardeja yhteisön rajojen ulkopuolella, mikä antaa kilpailuedun niille eurooppalaisille yrityksille, jotka haluavat viedä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja.

Komissio tukee myös energiavaltaisia teollisuudenaloja, jotta niistä saataisiin sekä kilpailukykyisiä että ympäristön kannalta kestäviä.

Eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa on keskeistä myös raaka-aineiden saanti, yritysten ryhmittyminen klustereiksi, esteiden poistaminen uusien markkinoiden syntymiseltä, arviointi palvelujen vaikutuksesta teollisuuden kilpailukykyyn sekä standardien käyttö innovoinnin vauhdittamiseksi.

Lisäksi käynnistetään kaksi uutta alakohtaista aloitetta elintarviketeollisuudessa ja sähkötekniikan alalla.

Viimeisin päivitys 14.09.2007

Top