Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi

Komissio ehdottaa uuden EU:n matkailupolitiikan käyttöönottoa alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi edistämällä matkailun kestävää kasvua Euroopassa ja muualla maailmassa. Komissio tuo esiin myös tapoja, joilla eri sidosryhmät voivat osallistua yhteisön toimintaan tällä alalla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 17. maaliskuuta 2006, "Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: Kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi" (KOM(2006) 134 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

TIIVISTELMÄ

Matkailu edistää kasvua ja työpaikkojen luomista, joten se on tärkeä toimiala Lissabonin strategian kannalta.

Matkailuala on kasvanut nopeasti globalisaation, demografisten muutosten ja liikenteen kehittymisen seurauksena. Alalla syntyy muita toimialoja nopeammin työpaikkoja, ja työpaikat ovat hyvin monenlaisia, usein osa-aikaisia. Alalla työskenteleekin paljon naisia, nuoria ja vähemmän koulutettuja henkilöitä. Toisaalta kestävällä matkailulla on keskeinen merkitys kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiselle ja vahvistamiselle, ja se edistää paikallista kehitystä yhä useammilla taantuvilla alueilla. Lisäksi se edistää keskinäistä ymmärrystä kansojen välillä.

Uudistettu EU:n matkailupolitiikka

Euroopan unioni ehdottaa uudenlaista matkailupolitiikkaa alan kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi ja käytettävissä olevien resurssien hyödyntämiseksi täysimääräisesti. Tämän päivän haasteita ovat demografiset muutokset, ulkoinen kilpailu, kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisten matkailumuotojen kysyntä.

Koordinaatio, kumppanuus ja vuoropuhelu alan toimijoiden välillä onkin välttämätöntä, sillä matkailu on toimintaa, johon liittyy monia erilaisia sidosryhmiä. Viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä Euroopan tasolla ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla yksityisen sektorin, alan työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien kanssa. Komissio jatkaa toimiaan, joilla matkailualan neuvoa-antavan komitean jäsenille tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti matkailuun liittyvistä aloitteista, jotka sisältyvät sen työohjelmaan.

Valtavirtaistamistoimenpiteet

Toimenpiteiden tavoitteena on ensinnäkin sääntelyn parantaminen. Komissio haluaa varmistaa, että uusia ehdotuksia, jotka liittyvät matkailualaan, koskevissa vaikutustenarvioinneissa otetaan huomioon alan kilpailukyky. Tarkoituksena on lisäksi tarkastella vireillä olevia lakiehdotuksia ja yksinkertaistaa voimassa olevaa yhteisön lainsäädäntöä. Jäsenvaltioita kehotetaan tekemään samoin, jotta voidaan välttää matkailualaan kohdistuvan hallinnollisen taakan kumuloituminen, sillä se voi haitata alan kilpailukykyä.

Lisäksi monet yhteisön toimet, jotka liittyvät paitsi yrityspolitiikkaan, myös muihin EU:n politiikan osa-alueisiin, vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti Euroopan matkailualan kilpailukykyyn. Euroopan on siksi tuettava kilpailukykyä myös muiden politiikanalojen piiriin kuuluvien välineiden avulla.

Tarjolla olevia eurooppalaisia rahoitusvälineitä on käytettävä paremmin matkailun tukemiseen:

 • Rakennerahastoista eli EAKR:stä ja ESR:stä tuetaan muun muassa matkailualan yritysten ja matkailupalvelujen kehittämistä sekä ammatillista liikkuvuutta ja kasvatus- ja koulutusohjelmia.
 • Koheesiorahastosta rahoitetaan ympäristön ja liikenteen infrastruktuureja.
 • Tulevaan Leonardo Da Vinci -ohjelmaan sisältyy uusi oppisopimusoppilaille tarkoitettu liikkuvuusohjelma, jossa matkailu on mahdollinen pilottitoimiala.
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (FEADER) myöntää tukea maaseutumaiseman kohentamiseen, maataloustuotannon laadun parantamiseen ja kulttuuriperinnön kunnostamiseen maaseutumatkailun kehittämiseksi ja maaseudun elinkeinoelämän monimuotoisuuden lisäämiseksi varsinkin uusissa jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa.
 • Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) pitää ekoturismia uutena alana, jolle kalatalousalan rakenneuudistuksesta kärsivät kalastajat voivat suunnata uudelleen toimintaansa. Tukea saavat pienimuotoinen kalastus ja matkailuinfrastruktuuri.
 • Ehdotetulla " kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalla " tuetaan pk-yritysten kilpailukykyä muun muassa matkailualalla.
 • Ehdotetusta seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, kuten esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan, satelliittisovellusten, kulttuuriperinnön ja maankäytön tutkimuksesta, voi olla hyötyä matkailualalle.

Kestävän matkailun edistäminen

Komissio aikoo esittää vuonna 2003 annetun tiedonantonsa "Euroopan matkailun kestävyyden suuntaviivat" ja matkailun kestävää kehitystä käsittelevän asiantuntijaryhmän työn perusteella matkailualan eurooppalaisen Agenda 21 -ehdotuksen (EN) vuonna 2007.

Erityistoimia, joita komissio aikoo toteuttaa kestävän matkailun edistämiseksi, ovat:

 • pk-yritysten tukemiseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten hyvien käytänteiden sekä "kaikkien ulottuvilla olevaan matkailuun" liittyvien hyvien käytänteiden vaihtaminen,
 • tutkimus taloudellisista vaikutuksista, joita matkailun tuominen kaikkien ulottuville voi saada aikaan,
 • opaskirjan julkaiseminen matkailualan "oppimisalueista",
 • työllisyyssuuntauksien tutkiminen rannikko- ja merialueisiin liittyvillä matkailualoilla,
 • arviointi sähköisen liiketoiminnan vaikutuksista matkailualaan,
 • matkailuun liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen kaikilla tasoilla.

Matkailualan tuntemuksen parantaminen

Ajankohtaiset, yksityiskohtaiset, kiinnostavat ja vertailukelpoiset tilastot matkailualalta ovat välttämättömiä tehokkaalle päätöksenteolle. Matkailualan tilastotietojen keruuta on tehostettava sekä Euroopassa että kansallisella tasolla (Eurostat ja matkailualan satelliittilaskurit).

Matkailualan näkyvyyden parantaminen

Komissio haluaa edistää eurooppalaisia matkakohteita rahoittamalla portaalin, joka sisältää runsaasti käytännön tietoa Euroopasta (liikennevälineet, vierailukohteet, aktiviteetit ja kalenteri, sääennuste jne.), mutta myös kiinnittämällä huomiota Euroopan kaupunkien ja alueiden järjestämien kulttuuri- ja urheilutapahtumien pk-yrityksiin kohdistuviin vaikutuksiin.

Joka vuosi vuodesta 2002 alkaen on eri jäsenvaltio yhdessä komission kanssa järjestänyt vuotuisen Euroopan matkailufoorumin, jossa tuodaan esiin myös matkailuilmiön monitahoisuutta, sillä se vaikuttaa moniin taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen osatekijöihin. Komissio kannustaa käymään vuoropuhelua foorumissa. Useat neuvoston puheenjohtajavaltiot ovat myös järjestäneet ministerikokouksia ja konferensseja, jotka auttavat myös suuntaamaan yleisön huomiota Euroopan matkailualaan.

Tausta

Tiedonanto on julkaistu vuoden kuluttua tiedonannosta "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi - Uusi alku Lissabonin strategialle", jossa arvioitiin edistymistä Lissabonin strategian puolessavälissä. Matkailuala on Lissabonin strategian kannalta tärkeä kestävää kasvua ja työpaikkoja luova ala, mutta sillä on myös vastattavanaan erityisiä haasteita.

Yhteistoiminnan kehittymistä voidaan arvioida säännöllisin väliajoin Euroopan matkailufoorumeissa.

See also

Lisätietoja on yritys- ja teollisuustoiminnan Internet-sivuilla matkailua käsittelevässä osiossa.

Viimeisin päivitys 23.05.2006

Top