Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/46/EY puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä luodaan EU-maille yhteiset oikeudelliset puitteet moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle.

Sen myötä koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä tulee pakolliseksi kaikkien ajoneuvoluokkien ajoneuvoille, myös useissa vaiheissa rakennetuille ajoneuvoille. Direktiivissä vahvistetaan

yhdenmukaistetut puitteet, joihin kuuluvat tekniset vaatimukset, jotka koskevat kaikkien uusien ajoneuvojen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntää, jolloin tavoitteena on helpottaa niiden rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa EU:ssa,

säännökset, jotka koskevat ajoneuvoihin tarkoitettujen osien ja varusteiden myyntiä ja käyttöönottoa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin, pakettiautoihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin, joita koskevat nyt täysin yhdenmukaistetut EU-vaatimukset.

EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmä perustuu kolmannen osapuolen hyväksynnän*periaatteisiin ja hyväksyntöjen keskinäisen tunnustamisen*periaatteisiin .

Tyyppihyväksyntäjärjestelmän mukaisesti kansallinen tutkimuslaitos testaa ajoneuvon ennen markkinoille saattamista lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen kansallinen hyväksyntäviranomainen myöntää hyväksynnän (EY-tyyppihyväksyntätodistus) näiden testien perusteella. Valmistaja voi jättää tyyppihyväksyntähakemuksen missä tahansa EU-maassa.

Kun ajoneuvo on hyväksytty yhdessä EU-maassa, kaikki sen tyypin ajoneuvot voidaan rekisteröidä ilman lisätestejä kaikkialla EU:ssa vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella. Vaatimustenmukaisuustodistus on valmistajan antama lausunto siitä, että ajoneuvo on EU:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen. Valmistajalla on vastuu varmistaa hyväksytyn tyypin tuotannon vaatimustenmukaisuus.

Direktiivi 2007/46/EY käsittelee pääasiassa ajoneuvojen hyväksynnässä noudatettavaa hallinnollista menettelyä.

Varsinaisia teknisiä vaatimuksia, joiden mukaan ajoneuvot on testattava, käsitellään muissa EU:n teksteissä, jotka on lueteltu direktiivin liitteessä IV. Näissä teksteissä esimerkiksi

säädetään pakollisiksi tietyt ominaisuudet, kuten ESC (ajonvakautusjärjestelmä), uudet ja parannetut peilit, huomiovalot, roiskeenestolaitteet ja alleajosuojat, jotka estävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisen auton alle,

määrätään linja-autoja koskevista lisävaatimuksista (ajoneuvon kapasiteetin mukaiset hätäuloskäynnit, helpompi pääsy liikuntarajoitteisille henkilöille, riittävä jäljelle jäävä tila ajoneuvon kaatuessa jne.),

käsitellään myös tiettyjä ympäristöä koskevia velvoitteita, kuten standardoitua CO2-päästömäärää, päästörajoja, polttoaineen kulutusta, moottorin tehoa ja ajoneuvon melupäästöjä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 29. lokakuuta 2007. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 28. huhtikuuta 2009 mennessä. Direktiivin soveltaminen on jaksotettu kaudelle 2009–2014 ajoneuvoluokan mukaan.

TAUSTAA

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön päätavoitteena on varmistaa turvallisuuden ja ympäristön suojelun korkea taso uusien ajoneuvojen sekä markkinoilla myytävien osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta.

KESKEISET TERMIT

* Kolmannen osapuolen hyväksyntä: kolmannen osapuolen, kuten kunkin EU-maan hyväksymän riippumattoman valtuutetun elimen, antama hyväksyntä.

* Keskinäinen tunnustaminen: EU-maat tunnustavat muiden EU-maiden nimeämien viranomaisten antamat tyyppihyväksyntätodistukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi).

Direktiiviin 2007/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 04.01.2016

Top