Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen

Tässä käsiteltävän unionin strategian tarkoituksena on hyödyttää yrityksiä ja asianomaisia toimijoita sekä edistää kestävää kehitystä Euroopan unionissa (EU). Yritysten taloudellinen menestys ei perustu enää vain lyhyen aikavälin voittojen maksimointistrategioihin, vaan myös kuluttajien edun mukaisten sosiaalisten ja ympäristöä koskevien tavoitteiden huomioon ottamiseen.

ASIAKIRJA

Euroopan komission tiedonanto, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2002, yritysten sosiaalisesta vastuusta: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen [KOM(2002) 347 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio esittelee unionin strategian yritysten sosiaalisen vastuun edistämiseksi. Yritysten sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset tavoitteensa liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa asianomaisten toimijoiden kanssa.

Komissio korostaa, että yritysten sosiaalista vastuuta koskevilla ohjelmilla edistetään kestävää kehitystä Euroopan unionissa (EU). Lisäksi niillä on myönteinen vaikutus yrityshallintoon ja yritysten kilpailukykyyn, kun otetaan huomioon erityisesti

 • kaupan globaalistuminen, joka edellyttää yritystoimintaa ja ‑vastuuta ulkomailla, myös kehitysmaissa
 • yritysten imagoa ja mainetta koskeva kuluttajatiedotus
 • yritysten sosiaalista vastuuta koskevien toimien huomioon ottaminen rahoituslaitoksissa ja sijoittajien keskuudessa yritysten riski- ja menestystekijöiden arvioimiseksi
 • mahdollisuus hyödyntää yritysten sosiaalista vastuuta koskevia toimia työntekijöiden pätevyyden kehittämiseen.

Unionin strategian periaatteet

Komission ehdottama yritysten sosiaalisen vastuun edistämisstrategia perustuu useisiin periaatteisiin

 • yritysten sosiaalista vastuuta koskevien toimien vapaaehtoisuus, selkeys ja uskottavuus
 • niiden alojen tunnistaminen, joilla unionin osallistuminen tuo lisäarvoa
 • tasapaino talous-, sosiaali- ja ympäristöaloilla toteutettujen sekä kuluttajien edun mukaisten toimien välillä
 • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityistarpeiden huomioon ottaminen
 • kansainvälisten sopimusten ja ohjausvälineiden (erityisesti Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) sopimusten ja ohjausvälineiden mukainen toiminta).

Unionin strategiaan sisältyvät keskeiset toimet

Komissio kannustaa ensinnäkin ryhtymään toimiin, joilla lisätään tietoa yritysten sosiaalisen vastuun vaikutuksesta niiden taloudelliseen suorituskykyyn. Se ehdottaakin tutkimusten sekä tiedotus- ja valistustoimien käynnistämistä.

Yrityksiä ja jäsenvaltioita on myös kannustettava vaihtamaan tietoa hyvistä toimintatavoista luomalla toimijoiden välille verkostoja ja koordinoimalla niiden toimintaa.

Yritysten valmiuksia on vahvistettava muun muassa hyödyntämällä EU:n rahoitusta henkilöstökoulutuksessa. Lisäksi sosiaalisen vastuun periaatteet on sisällytettävä yritysjohdon koulutusohjelmiin.

Pk-yritysten toimintavalmiuksia on kehitettävä ottamalla huomioon niiden erityispiirteet ja niukat voimavarat. Siksi komissio edistääkin hyvien toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä ja tukee pk‑yritysten järjestöjä, suurten ja pienten yritysten yhteistyötä sekä tiedotustoimia.

Sosiaalista vastuuta koskevien käytäntöjen ja ohjausvälineiden selkeys on varmistettava. Siksi komissio edistääkin seuraavien välineiden käyttöönottoa

 • käytännesäännöt (työntekijöiden oikeuksien, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun alalla)
 • hallintostandardit (sosiaalisten ja ekologisten aiheiden sisällyttämiseksi yritysten päivittäiseen toimintaan)
 • toimintakyvyn mittarit (kuten sisäiset arviointiraportit)
 • tuoteselosteet ja -merkinnät
 • sosiaalisesti vastuullisia investointeja (SRI) koskevat normit, jotta sijoittajat investoisivat yrityksiin niiden sosiaalisesti vastuullisen toiminnan perusteella.

Eurooppalaisen foorumin perustaminen voi hyödyttää kaikkia yritysten sosiaalista vastuuta koskeviin toimiin osallistuvia tahoja. Tavoitteena onkin, että sen kautta vaihdetaan kokemuksia, tehdään yhteistyötä ja tunnistetaan ne alat, joilla tarvitaan unionitason toimia. Komissio kehottaa käsittelemään foorumilla ensisijaisesti

 • yrityksen sosiaalisen vastuun ja kilpailukyvyn välistä yhteyttä
 • yritysten sosiaalisen vastuunvaikutusta kestävään kehitykseen myös EU:n ulkopuolisissa maissa
 • pk-yrityksiä koskevia erityisongelmia
 • nykyisten käytännesääntöjen toimivuutta
 • yritysten sosiaalisesti vastuullisen toiminnan yhteisesti sovittuja suuntaviivoja ja arviointiperusteita
 • merkintäjärjestelmiä
 • tietojen julkaisemista sosiaalisesti vastuullisesta investointipolitiikasta.

Komissio ehdottaa myös yritysten sosiaalista vastuuta koskevien tavoitteiden sisällyttämistä kaikkeen unionin politiikkaan. EU onkin kestävää kehitystä koskevan strategiansa mukaisesti sitoutunut ottamaan huomioon politiikassaan ja toimissaan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat. Lisäksi sosiaalista vastuuta koskevat periaatteet ovat erityisen tärkeitä seuraavilla unionin politiikanaloilla

 • työllisyys- ja sosiaaliasioissa erityisesti koulutuksen, yhtäläisten mahdollisuuksien, vammaisten yhteiskuntaan integroitumisen ja teollisuuden muutosten sekä yritysten rakennemuutosten ennakoinnin aloilla
 • ympäristöasioissa ympäristöä säästävän toiminnan arvioinnin, vihreän teknologian ja tuotteiden ekotehokkuuden (eli tuotteiden määrän suhteutettuna niiden ympäristövaikutuksiin) kautta
 • kuluttaja-asioissa etenkin ympäristönormeja ja sosiaalisia normeja koskevan kuluttajatiedotuksen lisäämiseksi
 • julkisissa hankinnoissa sosiaalisten näkökohtien ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi hankintamenettelyissä
 • ulkomaankaupassa, ulkosuhteissa ja kehitysyhteistyössä, myös olemalla suoraan yhteydessä monikansallisiin yrityksiin
 • julkishallinnossa, koska myös unionin toimielimet ovat sitoutuneet yritysten sosiaalisen vastuun periaatteiden noudattamiseen.

Taustaa

Tässä käsitelty tiedonanto perustuu vuonna 2001 julkaistuun vihreään kirjaan yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä.

Viimeisin päivitys 17.08.2011

Top