Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu

Euroopan unioni pyrkii vähentämään törmäyksestä auton kanssa aiheutuvien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten määrää. Autonvalmistajien on sen vuoksi muutettava auton etuosan rakennetta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17. marraskuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 8 000 ja loukkaantuu noin 300 000 jalankulkijaa ja pyöräilijää.

Onnettomuudet tapahtuvat erityisen usein kaupunkialueella. Vaikka autot ajaisivatkin melko alhaisilla nopeuksilla, jalankulkijoille voi aiheutua erittäin vakavia vammoja, erityisesti henkilöautojen eturakenteiden kanssa tapahtuvan törmäyksen seurauksena. Kun nopeudet kuitenkin ovat alle 40 km/h, on mahdollista merkittävästi vähentää vammojen vakavuutta muuttamalla autojen eturakenteita.

Direktiivissä vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, joita autonvalmistajien on noudatettava ja joiden tarkoituksena on vähentää jalankulkijoille ja muille loukkaantumiselle alttiille tienkäyttäjille, kuten pyöräilijöille ja moottoripyöräilijöille aiheutuvia vammoja ajoneuvon etuosan törmätessä heihin.

Direktiivi perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklaan. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat jalankulkijoiden suojelun osalta yhdenmukaistetut tekniset säännökset ovat tarpeen myös sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

Soveltamisala

Direktiivin koskee ajoneuvojen etuosia eli konepeltiä ja puskuria.

Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin (M1-luokan ajoneuvot), joiden suurin sallittu kokonaismassa on 2,5 tonnia sekä hyötyajoneuvoihin (N1-luokan ajoneuvot), jotka perustuvat M1-luokan ajoneuvoihin ja joiden suurin sallittu kokonaismassa on 2,5 tonnia. Komissio aikoo tutkia mahdollisuutta ulottaa direktiivin soveltamisala ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 3,5 tonnia.

Turvallisuusmääräykset

Direktiivissä ehdotetaan raja-arvoja, joita ajoneuvojen eturakenteiden valmistuksessa on noudatettava. Arvot eivät saa ylittyä ajoneuvon törmätessä jalankulkijaan. Noudattamisen varmistamiseksi ajoneuvoille tehdään useita turvatestejä. Testit ja raja-arvot perustuvat Euroopan ajoneuvojen turvallisuuden parantamista käsittelevän komitean suosituksiin.

Jos enimmäisraja-arvot ylitetään, jäsenvaltiot eivät enää voi myöntää kyseisille ajoneuvoille EY-tyyppihyväksyntää tai rekisteröidä niitä.

Tekniset määräykset tulevat voimaan kaksivaiheisesti direktiivissä säädetyin siirtymäajoin. Ensimmäisen vaiheen määräyksiä on noudatettava kaikissa uusissa ajoneuvotyypeissä 1. lokakuuta 2005 alkaen ja kaikissa uusissa ajoneuvoissa 31. joulukuuta 2012 alkaen. Toisen vaiheen määräykset ovat pakollisia kaikille uusille ajoneuvotyypeille 1. syyskuuta 2010 alkaen ja kaikille uusille ajoneuvoille 1. syyskuuta 2015 alkaen. Siirtymäajan avulla autonvalmistajat voivat tuotannossa olevia malleja välittömästi muuttamatta mukautua raja-arvoihin ja sisällyttää muutokset uusiin ajoneuvotyyppeihinsä.

Koska tekniikan kehitys on tällä alalla nopeaa, autonvalmistajat voivat kehittää tämän direktiivin toimenpiteille vähintään yhtä tehokkaita vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Komissio muuttaa tarvittaessa direktiivin säännöksiä viimeistään 1. heinäkuuta 2004 pidettäväksi suunnitellun toteutettavuustutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio aikoo toteuttaa ensimmäisen arvion ennen 1. huhtikuuta 2006 ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Tyyppihyväksyntämenettelyn muuttaminen

Direktiivi kuuluu niihin erityisdirektiiveihin, joita on noudatettava EY-tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisuuden varmistamiseksi. Näin ollen direktiiviä 70/156/ETY on myös muutettava.

Tausta

Euroopan komissio on vahvistanut ensisijaiseksi tavoitteekseen vähentää kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrää Euroopan teillä. Tavoitteena on vähentää kuolemaan johtavia tieliikenneonnettomuuksia 50 prosentilla vuoteen 2010 mennessä.

Tätä varten Euroopan komissio on aloittanut neuvottelut eurooppalaisten, japanilaisten ja korealaisten autonvalmistajien kanssa. Niiden tuloksena autoteollisuus on sitoutunut jalankulkijoiden turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Komissio on Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston lausunnon pohjalta laatinut säädöksen, jossa vahvistetaan tärkeimmät tavoitteet ja tekniset perusmääräykset, joita on noudatettava ja joka tarjoaa alalla tarvittavan oikeusvarmuuden.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Direktiivi 2003/102/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2003/0033]

7.12.2003

31.12.2003

EUVL L 321, 6.12.2003

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta [KOM(2007) 560 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio ehdottaa, että direktiivin 2005/66/EY vaatimukset (etusuojajärjestelmien käyttö (es de en fr) moottoriajoneuvoissa) yhdistetään direktiivin 2003/102/EY vaatimusten (jalankulkijoiden suojelu) kanssa yhdeksi asetukseksi, jotta voidaan parantaa jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua koskevien toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja täytäntöönpanoa. Komissio tarkastelee nykyisiä passiivisia vaatimuksia ja yhdistää niihin ”aktiivisen” toimenpiteen, eli jarrujen lukkiutumisen estojärjestelmän (ABS). Tämän saavuttamiseksi komissio on käynyt keskusteluja eurooppalaisten, japanilaisten ja korealaisten ajoneuvovalmistajien sekä muiden intressitahojen kanssa. Ehdotuksessa asetukseksi vahvistetaan ajoneuvojen rakentamiseen ja toimintaan sovellettavat vaatimukset ja yksilöidään valmistajien velvollisuudet (tarkastetut jarrujärjestelmät, etusuojajärjestelmät), jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuudet (säännösten noudattamisen varmentaminen, seuraamukset) ja täytäntöönpanon yksityiskohtaiset säännöt.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY, annettu 26. lokakuuta 2005, etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa (es de en fr) ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta [EUVL L 309, 25.11.2005].

Komission päätös 2004/90/EY, tehty 23. joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä [EUVL L 31, 4.2.2004].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 11. heinäkuuta 2001, ”Jalankulkijoiden turvallisuus: Euroopan autoteollisuuden sitoumus” [KOM(2001) 389 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan komissio esittää arvion sitoumuksesta, jonka autoteollisuutta edustava Euroopan autonvalmistajien liitto (ACEA) on tehnyt.

Viimeisin päivitys 19.05.2008

Top