Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi

Hyväksymällä monivuotisen ohjelman yritysten ja yrittäjyyden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan yritysten kilpailukykyä, yksinkertaistamaan ja parantamaan yritysten hallinto-, sääntely- ja rahoitusympäristöä, helpottamaan yritysten mahdollisuuksia käyttää yhteisön tukipalveluja ja ohjelmia ja edistämään yrittäjyyttä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2000, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001-2005). [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Ohjelman talousarvio ja aikataulu

1. Ohjelmalle oli alun perin vahvistettu 450 miljoonan euron talousarvio viiden vuoden ajanjaksoksi, joka alkaa 1. tammikuuta 2001 ja päättyy 31. joulukuuta 2005.

2. Päätöksen 2000/819/EY voimassaoloa jatkettiin päätöksellä N:o 1776/2005/EY vuoden verran 31. päivään joulukuuta 2006, ja sen talousarviota korotettiin 88,5 miljoonalla eurolla. Yrityksille ja yrittäjyydelle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, tarkoitetun yhteisön tuen jatkuvuus on siten taattu vuoteen 2007 asti, jolloin kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma jatkaa tämän ohjelman toimia.

Komitologia

3. Komissiota avustaa ohjelman täytäntöönpanossa komitea, jonka jäseniä ovat jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja. Komitean tärkeimpänä tehtävänä on päättää vuosittaisista työohjelmista ja vastaavista talousarvioon myönnettävistä määrärahoista, yli 100 000 euron suuruisten tarjouskilpailujen arviointiperusteista ja sisällöstä sekä ohjelmassa toteutettujen toimien arvioinnissa käytettävistä suoritusindikaattoreista.

Arviointi

4. Euroopan komissio arvioi monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle sekä talous- ja sosiaalikomitealle joka toinen vuosi arviointikertomuksen siitä, miten yrityspolitiikka on otettu huomioon sekä yleisesti että pieniä yrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanon yhteydessä. Lisäksi ulkopuolisen tekemä arviointikertomus on annettava vuoden 2004 joulukuun loppuun mennessä.

Osallistujamaat

5. Europan unionin jäsenvaltioiden lisäksi ohjelmaan voivat osallistua ETA-valtiot sekä määrättyjen menettelyjen mukaisesti myös ehdokasmaat.

TOIMINTA-ALAT

6. Yritysten hyväksi ohjelmaan kirjattujen viiden tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan erilaisia toimenpiteitä.

Parantaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä tietoon perustuvassa taloudessa

7. Erilaisilla toimenpiteillä lisätään yritysten kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa, valmistetaan yrityksiä globalisaation haasteisiin sekä edistetään uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Edistää yrittäjyyttä

8. Erilaisilla toimenpiteillä tuetaan ja edistetään erityisesti uusien yritysten perustamista, omistajavaihdoksia, yrittäjyyteen tähtäävän koulutuksen kehittämistä sekä pk-yrityksiä tukevan politiikan tunnistamista ja edistämistä.

Yksinkertaistaa yrityksiä koskevaa hallinto- ja sääntely-ympäristöä, erityisesti tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi

9. Erilaisilla toimenpiteillä parannetaan yhteisön lainsäädäntöehdotusten yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointijärjestelmää sekä parannetaan sääntelyä yleensä.

Parantaa yritysten ja erityisesti pk-yritysten rahoitusympäristöä

10. Erilaisilla toimenpiteillä parannetaan erityisesti yritysten rahoitusympäristöä, edistetään lähirahoitusta pääomasijoittajien (business angels) verkostoja kehittämällä ja järjestetään pankkien ja pk-yritysten pyöreän pöydän keskusteluja.

Helpottaa yritysten mahdollisuuksia käyttää yhteisön tukipalveluja, ohjelmia ja verkostoja sekä parantaa näiden koordinointia

11. Erilaisilla toimenpiteillä helpotetaan yritysten pääsyä yhteisön ohjelmien piiriin, parannetaan yhteisön tukiverkostojen tai neuvontapisteiden, kuten Euro Info -keskusten, välistä koordinointia sekä järjestetään yritysten yhteistyöhön liittyviä tapahtumia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2000/819/EY

1.1.2001

-

EYVL L 333, 29.12.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1776/2005/EY

3.11.2005

-

EUVL L 289, 3.11.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamisesta.

Monivuotisen ohjelman yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, (2001-2006) takaa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (2007-2013).

Viimeisin päivitys 19.01.2006

Top