Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sähköiset hankinnat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sähköiset hankinnat

Euroopan talouden haasteita ovat julkisten menojen vähentämistarve ja uusien talouskasvun lähteiden löytäminen. Sähköisten hankintamenettelyjen yleistyminen voisi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä

TIIVISTELMÄ

Sähköisiin hankintoihin siirtyminen on osa julkisia hankintoja koskevien Euroopan tason sääntöjen nykyaikaistamista. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät kolmen säädöstekstin paketin huhtikuussa 2014, ja nämä tekstit mahdollistivat siirtymisen toteuttamisen.

MITÄ SÄHKÖINEN HANKINTA TARKOITTAA?

Sähköinen hankinta tarkoittaa, että julkisen sektorin elin käyttää sähköistä viestintätapaa ostaessaan tarvikkeita tai palveluita tai julkaistessaan julkisia rakennusurakoita koskevia tarjouspyyntöjä.

Sähköisten hankintamenettelyjen käytön lisääntyminen Euroopassa mahdollistaa

  • hankintamenettelyjen yksinkertaistamisen
  • työtaakan ja kustannusten pienentämisen
  • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) mahdollisimman suuren osallistumisen
  • paremman laadun ja alhaisempien hintojen yleistymisen.

SELKEÄ, YKSINKERTAISTETTU OIKEUDELLINEN KEHYS

Uusi oikeudellinen kehys hyväksyttiin huhtikuussa 2014 kolmen uuden direktiivin pakettina. Direktiivien päätavoitteena on

  • tehdä sähköisistä hankinnoista pakollisia menettelyn tietyissä vaiheissa sekä yhteishankintayksiköiden (jotka keskittävät tilaukset hankintaviranomaisen nimissä) hankinnoille; näitä toimenpiteitä sovelletaan huhtikuusta 2016 alkaen, ja kaikkien Euroopan unionin (EU) hankintaviranomaisten tulisi ottaa ne käyttöön lokakuusta 2018 alkaen.
  • vähentää julkisiin sopimuksiin liittyvien rajat ylittävien toimitusten teknisiä esteitä

Direktiivillä vahvistetaan selkeä oikeudellinen kehys, joka sisältää sähköisen allekirjoituksen mahdolliseen käyttöön liittyviä näkökohtia. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on

  • vahvistaa e-Certis-tietojärjestelmän roolia hankintamenettelyssä vaadittavien erilaisten todistusten ja sertifikaattien hankkimisessa 28 EU-maassa
  • säätää sähköisten viestintävälineiden käyttöä koskevista poikkeuksista.

Lisäksi käyttöoikeussopimusten myöntämistä koskevassa direktiivissä säädetään yksinkertaistetusta menettelystä, jossa sähköinen hankintamenettely on valinnainen vaikka sähköinen ilmoitus on pakollinen.

Taustaa

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa komissio ilmoitti haluavansa uudistaa julkisia hankintamenettelyjä koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys on huomattava, ja sähköisten menettelyjen käyttöönotto tehostaa julkisia hankintamenettelyjä.

Lisätietoja:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sähköisiä hankintoja koskevasta strategiasta( COM(2012) 179 final- Ei julkaistu EUVL:ssä).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle täysin sähköisten hankintojen käyttöönotosta julkishallinnon nykyaikaistamiseksi( COM(2013) 453 final - Ei julkaistu EUVL:ssä).

Tiedonannossa selvitetään vuonna 2012 annetussa tiedonannossa esiteltyjen sähköisten hankintamenettelyjen käyttöönotossa saavutettua edistymistä ilmoitusten sähköisestä julkaisemisesta aina sähköiseen maksamiseen.

Viimeisin päivitys 09.11.2014

Top