Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eri EU-maissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eri EU-maissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä

Direktiivissä säädetään verotusta koskevista säännöistä, jotka eivät vaikuta kilpailuun ja jotka koskevat tytäryhtiöiden emoyhtiölleen jakamia osinkoja ja voittoja. Tämän yhteisen järjestelmän tarkoituksena on helpottaa eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmittymistä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä.

Neuvoston direktiivi 2014/86/EU, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tämän niin sanotun emo-tytäryhtiödirektiivin tavoitteena on vapauttaa lähdeverosta osingot ja muut jaetut voitot, joita tytäryhtiöt maksavat emoyhtiöilleen, ja välttää tällaisen tulon kaksinkertainen verotus emoyhtiön tasolla.

Soveltamisalaan kuuluvat yhtiömuodot

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhtiömuodot ovat osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, tietyt osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, säästöpankit, rahastot, eurooppayhtiöt ja eurooppaosuuskunnat.

Näiden yhtiöiden verotuksellinen kotipaikka ei saa sijaita EU:n ulkopuolella, ja ne ovat ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollisia maksamaan yhtiöveroa.

Emoyhtiön asema annetaan sellaiselle EU-maan yhtiölle, jolla on vähintään 10 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön pääomasta.

Voittojen jakaminen

Emoyhtiölle tai kiinteälle toimipaikalle on mahdollista jakaa voittoa myös realisointiajan ulkopuolella. Tässä tapauksessa sen EU-maan, jossa emoyhtiö tai pysyvä toimipaikka sijaitsee, on joko jätettävä verottamatta tämä voitto tai verotettava sitä mutta samalla sallittava emoyhtiön ja kiinteän toimipaikan vähentää maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta.

Jotta rajatylittäviä yhtiöitä estetään suunnittelemasta ryhmän sisäisiä maksujaan siten, että ne voivat hyötyä kaksinkertaisesta verottamatta jäämisestä, sen EU-maan, jossa emoyhtiö tai kiinteä toimipaikka sijaitsee, on verotettava jaettuja voittoja siltä osin kuin tällaiset voitot ovat emoyhtiön tytäryhtiölle vähennyskelpoisia.

Kukin EU-maa voi kuitenkin säätää, ettei osuuteen liittyviä kuluja tai tytäryhtiön voitonjaosta johtuvia arvonalennuksia saa vähentää emoyhtiön verotettavista voitoista.

Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava lähdeverosta. Vastaavasti EU-maa, jossa emoyhtiö sijaitsee, ei saa kantaa lähdeveroa tämän yhtiön tytäryhtiöstään saamista voitoista. Säännös ei kuitenkaan koske emoyhtiölle suoritetun voitonjaon yhteydessä maksettua yhtiöveron etukäteis- tai ennakkomaksua sille EU-maalle, jossa tytäryhtiö sijaitsee.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/96/EU

18.1.2012

18.1.2012

EUVL L 345, 29.12.2011

Direktiivi 2014/86/EU

14.8.2014

31.12.2015

EUVL L 219, 25.7.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2013/13/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tiettyjen verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 141, 28.5.2013).

Viimeisin päivitys 25.11.2014

Top