Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstiilituotteet: tekstiilikuitujen nimitykset ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstiilituotteet: tekstiilikuitujen nimitykset ja merkinnät

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) No 1007/2011 – tekstiilikuitujen nimitykset ja tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteet ja merkinnät

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä pyritään varmistamaan asianmukainen tiedottaminen EU:n kuluttajille sekä vaatetus- ja tekstiilimarkkinoiden sujuvuus.

Asetuksessa vahvistetaan säännöt

 • tekstiilikuitujen nimityksille sekä niiden määritelmille ja käytölle tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen ilmoittamisessa,
 • muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia sisältävien tekstiilituotteiden merkinnöille,
 • analyysimenetelmälle, jolla tarkistetaan selosteessa tai merkinnöissä annetut tiedot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetus kattaa

 • yksinomaan tekstiilikuiduista koostuvat tuotteet ja
 • tekstiilituotteisiin rinnastettavat tuotteet, kuten tuotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja.

Poikkeuksen muodostavat tuotteet, jotka on siirretty sopimuksella jatkojalostettaviksi kotonaan työskenteleville henkilöille, itsenäisille yrityksille tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville räätäleille.

Kuitujen nimitykset

Tekstiilituotteiden kuitukoostumusta kuvailtaessa on käytettävä asetuksen liitteessä I lueteltuja nimityksiä.

Valmistajat voivat tehdä Euroopan komissiolle hakemuksen uuden tekstiilikuidun nimityksen lisäämiseksi liitteessä I olevaan luetteloon. Hakemukseen on sisällyttävä liitteen II mukaisesti laadittu tekninen tiedosto. Liitteessä luetellaan vähimmäisvaatimukset.

Kuitukoostumuksen ilmoittaminen

 • Ainoastaan sellaisen tekstiilituotteen, jossa on vain yhtä kuitulajia, saa varustaa selosteella tai merkinnällä ”100-prosenttinen” tai ”puhdas” tai ”täys-”.
 • Termiä ”uusi villa” (ja liitteessä III lueteltuja termejä) saa käyttää selosteissa vain, jos tuote koostuu yksinomaan villakuidusta, jota ei ole aikaisemmin käytetty valmiissa tuotteessa ja joka ei ole ollut muissa kuin tuotteen valmistukselle välttämättömissä kehruuprosesseissa.
 • Monikuituisiin tuotteisiin on liitettävä seloste tai merkintä, jossa ilmoitetaan kaikkien kuitujen nimitykset ja niiden painoprosenttiosuudet alenevassa järjestyksessä.
 • Muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien (esimerkiksi kangaslaukun nahkahihna) esiintyminen tekstiilituotteissa on ilmoitettava käyttämällä ilmausta ”sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia”.

Tekstiilituotteiden selosteet ja merkinnät

 • Kuluttajille myytäviin tekstiilituotteisiin on liitettävä niiden kuitukoostumuksen ilmoittava seloste tai merkintä, jonka on oltava kestävä ja helposti luettavissa, nähtävissä ja saatavilla. Selosteiden ja merkintöjen liittäminen tuotteisiin on niiden myyjän vastuulla.
 • Tekstiilituotteeseen, joka sisältää kahta tai useampaa tekstiilikuitusisällöltään erilaista tekstiiliosaa, on liitettävä seloste tai merkintä, jossa mainitaan kunkin osan tekstiilikuitusisältö.
 • Selosteiden tai merkintöjen on oltava sen maan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jonka alueella tekstiilituotteet myydään.
 • Liitteessä V lueteltujen tekstiilituotteiden merkintä ei ole pakollista.

Markkinavalvonta

EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten on tarkistettava tekstiilituotteiden kuitukoostumus liitteen VIII edellyttämällä tavalla.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 8. toukokuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Tekstiili- ja vaatetustuotteita koskeva lainsäädäntö.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1–64)

Asetukseen (EU) N:o 1007/2011 tehdyt peräkkäiset tarkistukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 30.11.2015

Top