Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkailutilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Matkailutilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 692/2011 Euroopan matkailutilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään matkailutilastojen kehittämistä, tuottamista ja levittämistä koskevat Euroopan unionin (EU) säännöt ja menetelmät. Se liittyy läheisesti Euroopan tilastoista annettuun asetukseen (EY) N:o 223/2009.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on kerättävä, laadittava, käsiteltävä ja toimitettava yhdenmukaisia tilastoja matkailualan kysynnästä ja tarjonnasta.

Kerättävät tiedot

 • EU-maiden on kerättävä tietoa sisäisestä matkailusta (mm. kotimaanmatkailu ja ulkomailta suuntautuva matkailu) majoitusliikkeiden (jotka tarjoavat lyhytaikaisia majoituspalveluita maksullisena palveluna) kapasiteetin osalta. Lisäksi kerätään seuraavia tietoja:
  • majoitusliikkeiden lukumäärä
  • vuodepaikkojen lukumäärä
  • huoneiden lukumäärä.
 • Seuraavat tiedot kerätään sekä kansallisella että alueellisella tasolla (yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö – NUTS – taso 2):
  • majoitustyyppi (hotellit, majoitusliikkeet, leirintäalueet)
  • sijaintipaikan tyyppi (taajaan asuttu alue, alue, jossa keskimääräinen asukastiheys, tai harvaan asuttu alue, rannikkoalue tai muu kuin rannikkoalue)
  • koko (pieni, keskikokoinen tai suuri majoitusliike).
 • EU-maiden on myös kerättävä tietoja majoitusliikkeistä, joilla on huoneita varattuna liikuntaesteisille henkilöille, pyörätuolien käyttäjät mukaan luettuina.
 • Lisäksi kerätään tietoja majoitusliikkeiden käyttöasteeseen liittyviä tietoja, kuten yöpymisten lukumäärä, maassa asuvien henkilöiden ja muiden kuin maassa asuvien henkilöiden yöpymiset sekä huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöaste. Samoin kuin kapasiteettia koskevien tietojen kohdalla myös osa näistä tiedoista kerätään myös alueellisella tasolla (NUTS taso 2).
 • EU-maat keräävät tietoja kansallisesta matkailusta (kotimaanmatkailu ja ulkomailta saapuva matkailu). Tiedot koskevat matkailuun osallistumista ja matkojen ominaispiirteitä. Tiedot perustuvat muuttujiin, kuten muun muassa henkilökohtaisten matkojen pituuteen ja kohteeseen, ja sosiodemografisiin muuttujiin, kuten muun muassa ikäryhmään, koulutustasoon (vapaaehtoinen) ja pääasialliseen toimintaan (vapaaehtoinen).
 • EU-maat kokoavat lisäksi kolmen vuoden välein tietoja henkilökohtaisiin matkoihin osallistumattomuuden syistä (taloudelliset syyt, ajanpuute, terveyssyyt jne.).
 • Lopuksi EU-maat keräävät tietoja koti- ja ulkomaan päivämatkojen kysynnästä. Nämä tiedot perustuvat seuraaviin muuttujiin:
  • päivämatkojen lukumäärä (henkilökohtaiset matkat ja työmatkat)
  • menot
  • kohdemaa (ulkomaanmatkat)
  • sosiodemografiset muuttujat.
 • EU-maat lähettävät kerran vuodessa Eurostatille raportin kerättyjen tietojen laadusta. Eurostat laatii ja päivittää menetelmäoppaan, joka sisältää suuntaviivoja tuotettavista tilastoista.

Tietolähteet

EU-maat voivat tuottaa tarvittavat tilastotiedot yhdistämällä seuraavia eri lähteitä: kyselytutkimukset, muut asianmukaiset lähteet (mukaan luettuna hallinnolliset tiedot), asianmukaiset tilastolliset estimointimenetelmät.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. elokuuta 2011 alkaen.

TAUSTAA

Matkailu kuuluu Euroopan unionin (EU) talouden avainaloihin. Matkailutilastoja kerätään päätöksentekijöiden sekä matkailualan työntekijöiden ja toimijoiden avuksi.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 692/2011, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta (EUVL L 192, 22.7.2011, s. 17–32)

Asetukseen (EU) N:o 692/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164–173)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan matkailutilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 täytäntöönpanosta (COM(2016) 489 final, 29.7.2016)

Viimeisin päivitys: 07.11.2016

Top