Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen standardointijärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen standardointijärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

KOM(2011) 311 lopull. – Strateginen visio eurooppalaisille standardeille: lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua vuoteen 2020 mennessä

Asetus (EU) N:o 1025/2012

TIIVISTELMÄ

JOHDANTO

Tiedonannossa korostetaan standardien* merkitystä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle.

Siinä esitellään strategia Euroopan standardointimenettelyjen nopeuttamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi, jotta eurooppalainen standardointi mukautuu nopeasti muuttuvaan globaaliin kontekstiin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään EU:n standardointimenettelyn ja siihen osallistuvien eri organisaatioiden (EU:n ja EU-maiden tasolla) välisestä yhteistyöstä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalaisten standardien pitäisi:

tukea teollisuuspolitiikkaa ja innovointia, erityisesti uusia tuotteita ja palveluja

puuttua suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, ja luoda Euroopan laajuiset markkinat turvallisuustuotteille

osallistaa standardointiin potentiaaliset sidosryhmät, kuten pk-yritykset ja julkisen sektorin edustajat,

olla suuremmassa roolissa palveluiden sisämarkkinoiden kehittämisessä

varmistaa eri tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, sovellusten, tietovarastojen, palvelujen ja verkkojen yhteentoimivuus

parantaa EU:n kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla toimimalla kansainvälisen standardoinnin pohjana.

Strategia sisältää 29 toimenpidettä (sekä lainsäädäntötoimenpiteitä että muita toimenpiteitä), joilla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Lokakuussa 2012 annettu asetus (EU) N:o 1025/2012 perustuu tähän strategiaan. Siinä esitellään menettelyjä, joilla nopeutetaan eurooppalaisten standardien hyväksymistä, ja velvoitetaan Euroopan komissio yksilöimään eurooppalaisen standardoinnin strategiset painopisteet tulevina vuosina.

Maaliskuussa 2014 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyissä päätelmissä EU:n johtajat tunnustavat standardien tärkeän roolin Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisessa globaaleilla markkinoilla. Päätelmissä kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien ja asetusten edistämiseksi.

Toukokuussa 2015 komissio julkaisi lopullisen kertomuksen Euroopan standardointijärjestelmän riippumattomasta tarkastelusta.

KESKEISET TERMIT

* Standardi: vapaaehtoinen asiakirja, jossa määritellään tuotteiden, menettelyjen ja palvelujen tekniset ja laadulliset vaatimukset.

TAUSTAA

Standardit olivat aiemmin pelkästään tuotestandardeja, mutta nyt ne ovat yhä useammin prosessi- ja tuotantostandardeja, joiden aiheet vaihtelevat laajasti. Niillä on ratkaisevan tärkeä rooli monilla eri aloilla. Kyse on esimerkiksi Euroopan kilpailukyvyn tukemisesta, kuluttajien suojelemisesta sekä esteettömyyden lisäämisestä vammaisille ja ikääntyneille.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Strateginen visio eurooppalaisille standardeille: lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua vuoteen 2020 mennessä (KOM(2011) 311 lopull. , 1.6.2011)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12–33). Asetukseen (EU) N:o 1025/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Eurooppa-neuvoston päätelmät 20.–21. maaliskuuta 2014

Euroopan standardointijärjestelmän riippumaton tarkastelu - lopullinen kertomus, Euroopan komissio, 20.5.2015.

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top