Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen renkaiden asentaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvojen renkaiden asentaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 458/2011 – moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden asennusta koskevat tyyppihyväksyntävaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa määritellään EY-tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset seuraaviin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen renkaiden asennukselle:
  • M: matkustajien kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot
  • N: tavaran kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot
  • O: perävaunut.
 • Asetuksella pannaan täytäntöön moottoriajoneuvojen yleistä turvallisuutta koskeva asetus (EY) N:o 661/2009.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Renkaiden kokoonpanoa koskevat vaatimukset

Renkaat luokitellaan moottoriajoneuvojen yleistä turvallisuutta koskevan asetuksen mukaisesti kolmeen luokkaan: C1, C2 ja C3.

Kaikki renkaat on asennettava ajoneuvoon, ja niiden rakenteen on oltava sama. Vaatimus ei kuitenkaan koske tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja vararenkaita*.

Pyörän pyörintätilan on oltava riittävän suuri, jotta se sallii renkaiden ja vanteiden esteettömän liikkeen.

Ajoneuvoihin asennettaville renkaille on määritetty enimmäiskuormitus, ja niissä on oltava nopeusluokkamerkintä. Näiden ominaisuuksien on oltava yhteensopivia kyseisen ajoneuvon kanssa.

Jos ajoneuvossa on vararengas, sen on kuuluttava jompaankumpaan seuraavista luokista:

 • vakiovarayksikkö, joka vastaa kooltaan ajoneuvoon asennettuja renkaita
 • tilapäiseen käyttöön tarkoitettu varayksikkö, joka tyypiltään soveltuu kyseisessä ajoneuvossa käytettäväksi.

EY-tyyppihyväksyntää koskevat säännöt

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle EY-tyyppihyväksyntähakemus. Hakemuksessa on ilmoitettava tietyt tiedot, etenkin seuraavat:

 • ajoneuvon merkki ja tyyppi
 • akselien ja pyörien lukumäärä
 • renkaiden keskeiset ominaisuudet.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että ajoneuvo täyttää kaikki renkaiden asennusta koskevat vaatimukset, se myöntää EY-tyyppihyväksynnän ja antaa tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY mukaisesti.

Asetuksella (EU) 2015/166 muutetaan asetusta (EU) N:o 458/2011 mukauttamalla sen säännökset vastaamaan N1-luokan ajoneuvojen (eli enintään 3,5 tonnia painavien tavarankuljetusajoneuvojen) vapaaehtoista varapyörää koskevan tekniikan kehitystä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. kesäkuuta 2011 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Tilapäiseen käyttöön tarkoitettu vararengas: väliaikaisesti käytettävä rengas, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) N:o 458/2011, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden asennusta koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 124, 13.5.2011, s. 11–20)

Asetukseen (EU) N:o 458/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 07.07.2016

Top