Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen roiskeenestojärjestelmät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvojen roiskeenestojärjestelmät

Asetus (EU) N:o 109/2011 - roiskeenestojärjestelmät

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 109/2011, annettu 27 päivänä tammikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmien tyyppihyväksyntävaatimusten osalta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen roiskeenestojärjestelmien* tyyppihyväksyntävaatimukset. Sillä pannaan täytäntöön moottoriajoneuvojen yleisestä turvallisuudesta annettu asetus 661/2009.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Moottoriajoneuvoluokat

Asetusta sovelletaan luokan N ja O ajoneuvoihin, jotka ovat vähintään nelipyöräisiä tavaroiden kuljettamiseen suunniteltuja ja valmistettuja moottoriajoneuvoja, sekä niiden perävaunuihin.

Roiskeenestojärjestelmän vaatimukset

Roiskeenestolaitteet sijaitsevat yleensä ajoneuvon pyörien yläpuolella, ja ne voivat koostua lokasuojasta*, sivupelleistä* ja roiskeläpistä*.

Laitteen tulee toimia kunnollisesti tavanomaisessa käytössä märällä tiellä. Laitteita on olemassa seuraavia tyyppejä:

energiaa vaimentava laitetyyppi

ilman/veden erottava laitetyyppi

Tyyppihyväksyntä

Sekä laitteen että ajoneuvon valmistaja ovat velvollisia jättämään EY-tyyppihyväksyntähakemuksen toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Hakemuksessa on ilmoitettava tietyt tiedot, erityisesti

laitteen tai ajoneuvon merkki ja tyyppi,

ajoneuvon akselien ja pyörien määrä,

roiskeenestojärjestelmän ja sen osien kuvaus.

Roiskeenestolaitteen valmistajan on toimitettava hallinnolliset asiakirjat, jotka liittyvät roiskeenestojärjestelmien EY-tyyppihyväksyntään erillisenä teknisenä yksikkönä.

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava hallinnolliset asiakirjat, jotka liittyvät

ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntään roiskeenestolaitteiden asennuksen osalta,

asennetun laitteen tyyppihyväksyntätodistukseen.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo laitteen tai ajoneuvon täyttävän kaikki roiskeenestojärjestelmiä koskevat vaatimukset, sen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä ja annettava tyyppihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY mukaisesti.

KESKEISET TERMIT

* Roiskeenestojärjestelmä: järjestelmä, joka vähentää tiestä tulevia roiskeita lokasuojien, sivupeltien ja roiskeläppien avulla (katso alla).

* Tyyppihyväksyntä: Osoittaa, että laite tai ajoneuvo on testattu sen varmistamiseksi, että voimassa olevat lakisääteiset, tekniset ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset täyttyvät.

* Lokasuoja: ajoneuvon jäykkä osa, joka estää renkaista tulevien roiskeiden lentämisen ilmaan.

* Sivupelti: tavallisesti takapuskuriin kiinnitetty osa, joka estää veden ja mudan roiskumisen muiden autojen ja ohikulkijoiden päälle.

* Roiskeläppä: joustava osa, joka on kiinnitetty pystysuoraan pyörän taakse ja joka estää märästä tiestä tulevia roiskeita.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 109/2011

1.3.2011

-

EUVL L 34, 9.2.2011, s. 2-28

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) 2015/166

24.2.2015

-

EUVL L 28, 4.2.2015, s. 3-39

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1-24)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top