Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/7/EU – kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Tarkoituksena on suojella yrityksiä ja etenkin pk-yrityksiä kaupallisissa toimissa* tapahtuvilta maksuviivästyksiltä* varmistamalla, että laskut maksetaan ajoissa.
 • Siinä määritetään aikataulut, joiden mukaisesti laskut on maksettava, ja säädetään taloudellisista seuraamuksista, jos aikatauluja ei noudateta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Yritysten on maksettava laskut viimeistään 60 päivän kuluessa, ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita ja ellei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta.
 • Viranomaisten on maksettava ostamansa tavarat ja palvelut 30 päivän kuluessa. Poikkeustapauksissa maksuaikaa voidaan jatkaa 60 päivään, esimerkiksi terveydenhoitoalalla tai tiettyjen teollisten tai kaupallisten toimien alalla.
 • Velkoja, joka on täyttänyt lakiin ja sopimukseen perustuvat velvoitteensa ja joka ei ole saanut maksua annettuun määräpäivään mennessä, on oikeutettu viivästyskorkoon ja saamaan korvausta maksun viivästymisestä.
 • Maksettava viivästyskorko on vähintään kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin soveltama viitekorko. Euroopan komissio julkaisee sovellettavat korot verkossa. Käytännössä ne ovat useimmissa EU-maissa 8–10 prosenttia.
 • Velkojalla on oikeus saada velalliselta vähintään kiinteä 40 euron summa. Lisäksi heillä on oikeus saada kohtuullinen korvaus muista velan perimiseen liittyvistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi lakimiehen tai perintätoimiston käyttämisestä.
 • Velkojilla on oikeus viivästyskorkoon eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.
 • Jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole määrätty sopimuksessa, velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 30 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona velallinen on vastaanottanut laskun, tai jos laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, 30 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai palvelun vastaanottamispäivästä.
 • Kansallisten viranomaisten on lisättävä yleistä tietoisuutta maksuviivästysten torjuntakeinoista.
 • Komissio esittelee 16. maaliskuuta 2016 mennessä kertomuksen säädöksen täytäntöönpanosta.

Lokakuun 2012 ja marraskuun 2014 välisenä aikana komissio järjesti eri puolilla Euroopan unionia maksuviivästyksiä koskevan tiedotuskampanjan, jolla lisättiin sidosryhmien tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 15. maaliskuuta 2011. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 16. maaliskuuta 2013.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavana maksuviivästyksiä koskevaa direktiiviä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Maksuviivästys: maksu, jota ei suoriteta sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa siitä, kun tavarat tai palvelut on toimitettu.

* Kaupalliset toimet: yritysten tai yritysten ja viranomaisten väliset toimet, joihin liittyy tavaroista ja palveluista suoritettavia maksuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1–10)

Viimeisin päivitys: 11.02.2016

Top