Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Pariisissa sijaitseva Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) perustettiin vuonna 2010 turvaamaan Euroopan finanssimarkkinoiden vakaus ja korjaamaan eurooppalaisen finanssivalvonnan puutteita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta.

Pariisissa sijaitseva Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) perustettiin vuonna 2010 turvaamaan Euroopan finanssimarkkinoiden vakaus ja korjaamaan eurooppalaisen finanssivalvonnan puutteita.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan eurooppalainen viranomainen, ESMA, joka vahvistaa koordinointia finanssimarkkinoiden kansallisten valvojien välillä ja takaa EU:n finanssilainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen EU-maissa.

AVAINKOHDAT

Lain johdonmukainen soveltaminen

ESMA laatii teknisiä sääntelystandardeja, jotka perustuvat EU:n finanssilainsäädäntöön. Sillä on myös valta antaa ohjeita ja suosituksia EU:n lainsäädännön soveltamisesta.

Kuluttajansuoja ja finanssialan toiminta

ESMA edistää avoimuutta, selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta markkinoilla suojellakseen finanssituotteiden kuluttajia. Sen tehtäviin kuuluu mm. finanssialan toiminnan valvominen ja kuluttajatrendien analysointi. Se voi myös tietyissä tiukasti määritellyissä olosuhteissa väliaikaisesti kieltää sellaiset finanssialan toimet, jotka saattaisivat uhata markkinoiden vakautta, tai rajoittaa niitä.

Oikeuden rikkominen

ESMA voi tutkia tapauksia, joissa kansallisen viranomaisen väitetään rikkoneen unionin oikeutta. Tällainen tilanne syntyy, kun kansallinen viranomainen ei pysty varmistamaan, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa EU:n lainsäädäntöä.

ESMA voi kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta antaa kyseiselle kansalliselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi. Sen jälkeen Euroopan komissio voi antaa virallisen lausunnon. Jos kansallinen viranomainen ei edelleenkään noudata lainsäädäntöä, ESMA voi antaa finanssimarkkinoiden toimijalle suoraan osoitetun päätöksen tietyissä tiukasti määritellyissä olosuhteissa. Tämä päätös on ensisijainen kansallisen viranomaisen aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Euroopan finanssivalvonta

ESMA on osa vuonna 2010 perustettua Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, johon kuuluvat seuraavat kolme muuta valvontaorganisaatiota:

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, joka sijaitsee Frankfurtissa.

Euroopan pankkiviranomainen, joka sijaitsee Lontoossa.

Euroopan järjestelmäriskikomitea, joka sijaitsee Frankfurtissa.

VIITE

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1095/2010

16.12.2010

-

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84-119.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1-73.

Direktiivi 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1-61.

Asetus (EU) N:o 258/2014

9.4.2014

-

EUVL L 105, 8.4.2014, s. 1-8.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, pp. 162-164).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta -161, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1-73).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/51/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY sekä asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1-61).

Viimeisin päivitys 16.04.2015

Top