Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Vuoden 2008 finanssikriisi toi ilmi Euroopan unionin (EU) finanssivalvonnassa olevia puutteita. Frankfurtissa toimiva Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) perustettiin vuonna 2010 torjumaan vakuutusalan epävakauden riskejä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vuoden 2008 finanssikriisi toi ilmi Euroopan unionin (EU) finanssivalvonnassa olevia puutteita. Frankfurtissa toimiva Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) perustettiin vuonna 2010 torjumaan vakuutusalan epävakauden riskejä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa perustetaan EU:n elin EIOPA, joka tukee koordinointia kansallisten viranomaisten välillä ja takaa EU:n vakuutus- ja lisäeläkealojen lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen EU-maissa.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen

EIOPA laatii teknisiä sääntelystandardeja, jotka täydentävät neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymiä vakuutusyhtiötä, finanssiryhmittymiä (suuret rahoitusyhtiöt, jotka toimivat monilla rahoitusaloilla) sekä lisäeläke- ja vakuutusedustajia (yritykset, jotka myyvät vakuutuksia ja vakuutussopimuksia) koskevia lakeja. Sillä on myös valta antaa ohjeita ja suosituksia eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisesta.

Markkinoiden kehityssuuntaukset

EIOPAn tehtävänä on vakuutusmarkkinoiden vakauden takaaminen ja vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaaminen. Se muun muassa seuraa kuluttajatrendejä ja arvioi markkinoiden mahdollisia riskejä ja heikkouksia. Se voi myös tietyissä tarkkaan säännellyissä olosuhteissa kieltää tai rajoittaa finanssialan toimia, jotka saattaisivat uhata rahoitusjärjestelmän vakautta.

Oikeuden rikkominen

EIOPAlla on valta tutkia kansallisen viranomaisen oikeuden rikkomista. Tällainen tilanne syntyy, kun jälkimmäinen ei pysty takaamaan, että rahoituslaitos noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä.

EIOPA voi kahden kuukauden kuluessa antaa kansalliselle viranomaiselle suosituksen. Sen jälkeen Euroopan komissio voi antaa virallisen lausunnon, jossa vaaditaan viranomaista ryhtymään tarvittaviin toimiin lainsäädännön noudattamiseksi. Jos kansallisen viranomaisen noudattamatta jättäminen jatkuu, EIOPA voi tehdä rahoituslaitokselle suoraan osoitetun päätöksen tietyissä tiukasti määritellyissä olosuhteissa. Tämä päätös on ensisijainen kansallisen viranomaisen aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Euroopan finanssivalvonta

EIOPA on osa vuonna 2010 perustettua Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, johon kuuluu myös kolme muuta valvontaorganisaatiota:

Lisätietoja saa EIOPAn verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1094/2010

16.12.2010

-

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48-83.

Oikaisu

-

-

EUVL L 54, 22.2.2014, s. 23-23.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1-61

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162-164).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Komission päätös 2004/9/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean perustamisesta (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 34-35).

Viimeisin päivitys: 16.04.2015

Top