Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Vuoden 2008 finanssikriisi toi ilmi Euroopan finanssivalvonnassa olevia puutteita. Lontoossa toimiva Euroopan pankkiviranomainen (EPV) perustettiin vuonna 2010 turvaamaan Euroopan pankkijärjestelmän vakaus ja kestokyky.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vuoden 2008 finanssikriisi toi ilmi Euroopan finanssivalvonnassa olevia puutteita. Lontoossa toimiva Euroopan pankkiviranomainen (EPV) perustettiin vuonna 2010 turvaamaan Euroopan pankkijärjestelmän vakaus ja kestokyky.

ASETUKSEN TARKOITUS

EPV perustettiin asetuksella, jotta voitaisiin lujittaa kansallisten pankkivalvontaviranomaisten toiminnan yhteensovittamista ja varmistaa EU:n pankkilainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen

EPV laatii teknisiä sääntelystandardeja, joissa täsmennetään neuvoston ja Euroopan parlamentin antamaa pankkilainsäädäntöä. Sillä on myös toimivalta antaa unionin oikeuden soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia.

Stressitestit

EPV vastaa kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kanssa stressitestien yhteensovittamisesta, jotta voidaan arvioida pankkien kykyä kestää finanssikriisejä. Erityisesti on tarkoitus varmistaa, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla yhdenmukaisia menetelmiä. EPV myös seuraa ja arvioi markkinoiden ja luottojen kehityssuuntauksia.

Lakien rikkominen

EPV:llä on toimivalta tutkia tapauksia, joissa kansallisen valvontaviranomaisen väitetään soveltaneen unionin pankki- ja finanssilainsäädäntöä epäasianmukaisesti (erityisesti sen jättäessä varmistamatta, että pankit noudattavat lainsäädännön mukaisia vaatimuksia).

EPV voi antaa kyseessä olevalle kansalliselle valvontaviranomaiselle suosituksen. Jos viranomainen ei noudata suositusta, komissio voidaan valtuuttaa antamaan virallinen lausunto, jossa se ottaa huomioon EPV:n suosituksen.

Jos kansallinen valvontaviranomainen jatkaa edelleen lain noudattamatta jättämistä, EPV voi tehdä suoraan pankille osoitettuja päätöksiä. Se voi käyttää tätä toimivaltaa vain poikkeustilanteissa.

Euroopan finanssivalvonta

EPV on osa vuonna 2010 perustettua Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, johon kuuluu kolme muuta valvontaelintä:

MILLOIN ASETUSTA ALETAAN SOVELTAA?

Asetusta alettiin soveltaa 16. joulukuuta 2010.

Lisätietoja saa EPV:n verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1093/2010

16.12.2010

-

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12-47

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1022/2013

30.10.2013

-

EUVL L 287, 29.10.2013, s. 5-14

Direktiivi 2014/17/EU

20.3.2014

-

EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34-85

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162-164).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Viimeisin päivitys: 20.03.2015

Top