Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1008/2010 – tiettyjen moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien tyyppihyväksyntä

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Asetuksessa säädetään moottoriajoneuvojen tuulilasinpyyhinjärjestelmiä* ja tuulilasinpesinjärjestelmiä* koskevista säännöistä.
  • Sen tavoitteena on mukauttaa sovellettavat vaatimukset tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa säädetään moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista. Asetuksella pannaan osaltaan täytäntöön moottoriajoneuvojen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annettu asetus (EY) N:o 661/2009.

Soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvotyypit

Asetusta sovelletaan luokan M1 ajoneuvoihin eli matkustajien kuljettamista varten suunniteltuihin ja rakennettuihin ajoneuvoihin, joissa on kuljettajan lisäksi istuimet enintään kahdeksalle matkustajalle.

Tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevat vaatimukset

Valmistajien on varustettava moottoriajoneuvot

  • tuulilasinpyyhkimillä, joissa on pyyhinvarret. Tuulilasinpyyhinjärjestelmässä on oltava vähintään kaksi pyyhintänopeutta. Tuulilasinpyyhkimen toiminta-alueen on katettava vähintään 98 prosenttia näkyvyysalueesta A ja 80 prosenttia näkyvyysalueesta B (näkyvyysalueet määritellään UNECE-säännön nro 43 liitteen 18 kohdissa 2.2 ja 2.4).
  • pesinjärjestelmällä, jonka on kyettävä suihkuttamaan nestettä kohdealueelle tuulilasilla ilman vuotoja, letkujen irtoamista tai minkään suuttimen toimintahäiriötä. Järjestelmän on pystyttävä toimittamaan sellainen määrä nestettä, jonka avulla voidaan puhdistaa näkyvyysalue A vähintään 60-prosenttisesti.

Asetuksessa säädetään myös testausmenettelyistä, joiden avulla voidaan tarkistaa laitteiden vaatimuksenmukaisuus.

EU-tyyppihyväksynnän hakeminen

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntää koskeva hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle. Valmistajalla on kaksi vaihtoehtoa:

  • toimittaa kutakin ajoneuvotyyppiä varten hakemus, joka koskee ajoneuvon tyyppihyväksyntää sen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien osalta, tai
  • toimittaa tuulilasinpesinjärjestelmää erillisenä teknisenä yksikkönä koskeva tyyppihyväksyntähakemus.

EU-tyyppihyväksyntää koskevassa hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

  • ajoneuvon merkki ja tyyppi
  • pyyhin- ja pesinjärjestelmien yksityiskohtainen tekninen kuvaus
  • kuvaus pyyhin- ja pesinjärjestelmien toimintatavasta.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo ajoneuvon täyttävän kaikki tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevat vaatimukset, se myöntää EU-tyyppihyväksynnän ja antaa tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY mukaisesti.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 30. marraskuuta 2010 alkaen.

* KESKEISET TERMIT

Tuulilasinpyyhinjärjestelmä: tuulilasin ulkopinnan pyyhkimiseen tarkoitettu järjestelmä.

Tuulilasinpesinjärjestelmä: nestettä varastoiva ja tuulilasin ulkopinnalle siirtävä järjestelmä.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) N:o 1008/2010, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien tyyppihyväksynnästä sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 292, 10.11.2010, s. 2–20)

Asetukseen (EU) N:o 1008/2010 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EC, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.10.2016

Top