Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanssialan kriisinhallinta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanssialan kriisinhallinta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2010) 579 lopullinen) – EU:n kehys finanssialan kriisinhallinnalle

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään toimet, joilla luodaan Euroopan unionille (EU) säännöt finanssialan kriisinhallintaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Finanssialan kriisinhallintaa koskevia sääntöjä sovelletaan

 • kaikkiin luottolaitoksiin
 • niihin sijoituspalveluyrityksiin, joiden konkurssi voi vaarantaa koko rahoitusjärjestelmän.

Tavoitteet

Sääntöjen tavoitteena on varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus myös yritysten kaatuessa ja

 • edistää ennaltaehkäisyä ja varautumista, joilla pyritään pienentämään rahoitusjärjestelmään liittyviä riskejä
 • luoda luotettavia kriisinratkaisuvälineitä
 • mahdollistaa nopeat ja tehokkaat toimet
 • vähentää moraalikatoa varmistamalla, että osakkeenomistajat osallistuvat kustannuksiin
 • helpottaa rajatylittävien konsernien kriisinratkaisua sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi
 • varmistaa oikeusvarmuus
 • rajoittaa kilpailun vääristymiä.

Toiminta-alueet

Tiedonannossa esitetään seuraavilla toiminta-alueilla toteutettavia toimia:

 • kriisinhallinnasta vastaavat viranomaiset – jokaisen EU-maan on nimettävä valvontaviranomaisesta riippumaton kriisinratkaisuviranomainen
 • valmistelu- ja ennaltaehkäisytoimet – jokaiselle valvottavalle laitokselle on esimerkiksi laadittava valvontaohjelma ja tehtävä paikalla suoritettavia valvontatarkastuksia
 • käynnistimet – on varmistettava varhaisten toimien käynnistäminen, jos pankki tai sijoituspalveluyritys ei täytä vakavaraisuusdirektiivin vaatimuksia
 • varhaiset toimet – valvontavaltuuksia laajennetaan ja selkeytetään, ja pankkien ja yritysten olisi esitettävä suunnitelma, jonka avulla ne aikovat elvyttää laitoksensa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa
 • velkojen alaskirjaus – vaikeuksissa olevan laitoksen voidaan antaa jatkaa toimintaansa tai lopettaa osan toiminnoistaan, jotta voidaan pienentää riskiä siitä, että ongelmat leviävät muihin laitoksiin
 • kriisinratkaisu – pankkien maksukyvyttömyyttä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan, jotta vaikeuksissa olevat pankit voisivat hyödyntää maksukyvyttömyysmenettelyjä.

Toteutetut toimet

 • 1.

  Valvontaviranomaiset

Vuonna 2011 perustettiin kolme eurooppalaista valvontaviranomaista:

Kaikissa kolmessa valvontaviranomaisessa on edustajat 28 EU-maan kansallisista valvontaviranomaisista.

Euroopan järjestelmäriskikomitea perustettiin seuraamaan ja arvioimaan mahdollisia rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä, jotka johtuvat makrotalouden kehityksestä ja koko finanssijärjestelmän tasolla tapahtuneesta kehityksestä.

 • 2.

  Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi

Direktiivi 2014/59/EU tuli voimaan kaikissa EU-maissa heinäkuussa 2014. Siinä säädetään säännöistä, joilla yhdenmukaistetaan ja parannetaan pankkikriisien käsittelyn välineitä koko EU:ssa. Siinä säädetään esimerkiksi seuraavaa:

 • pankkien on laadittava elvytyssuunnitelma taloudellisista vaikeuksista selviämiseksi
 • viranomaisille annetaan valtuudet puuttua pankkien toimintaan niiden kaatumisen välttämiseksi
 • viranomaiset voivat myös toteuttaa lähellä kaatumista olevia laitoksia koskevia purkamissuunnitelmia niin, että niiden kriittisimmät toiminnot säilyvät ja veronmaksajien ei tarvitse pelastaa niitä
 • euroalueen maille perustettiin vuonna 2016 yhteinen kriisinratkaisurahasto, mutta euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa käytetään jatkossakin erillisiä kansallisia rahastoja
 • kansallisten viranomaisten yhteistyötä parannetaan eri menettelyin.
 • 3.

  Direktiivi talletusten vakuusjärjestelmistä

Direktiivi 2014/49/EU tuli voimaan vuonna 2014. Sillä vahvistetaan kansallisten vakuusjärjestelmien järjestelmää puuttumalla finanssikriisin paljastamiin heikkouksiin. Direktiivin keskeisiä osia ovat

 • yleinen talletussuoja 100 000 euroon asti
 • korvausten saannin helpottaminen ja nopeuttaminen – enimmäiskorvausaikoja lyhennetään vaiheittain 20 työpäivästä seitsemään työpäivään
 • tiukempi rahoitusjärjestelmä
 • tallettajille annettavien tietojen parantaminen.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – EU:n kehys finanssialan kriisinhallinnalle (KOM(2010) 579 lopullinen, 20.10.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL 173, 12.6.2014, s. 149–178)

Direktiiviin 2014/49/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190–348)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016

Top