Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maanteiden tavarakuljetus ja matkustajaliikenne: toimintasäännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maanteiden tavarakuljetus ja matkustajaliikenne: toimintasäännöt

EU-maat eivät ole soveltaneet direktiivissä 96/26/EY säädettyjä maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä (ts. tavaroiden tai matkustajien kuljetus) tarpeeksi johdonmukaisesti. Asetuksella (EY) N:o 1071/2009, jolla kumotaan direktiivi 96/26/EY, pyritään korjaamaan tämä puute.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

EU-maat eivät ole soveltaneet direktiivissä 96/26/EY säädettyjä maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä (ts. tavaroiden tai matkustajien kuljetus) tarpeeksi johdonmukaisesti. Asetuksella (EY) N:o 1071/2009, jolla kumotaan direktiivi 96/26/EY, pyritään korjaamaan tämä puute.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt yrityksille, jotka haluavat ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa maanteiden tavara- ja matkustajaliikennettä.

Sitä sovelletaan kaikkiin EU:hun sijoittautuneisiin yrityksiin, jotka harjoittavat (tai aikovat harjoittaa) tavaroiden tai henkilöiden kuljetusta maksua vastaan.

AVAINKOHDAT

Yrityksellä, joka toimii maantieliikenteen harjoittajana, on oltava

tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka jossain EU-maassa,

hyvä maine,

asianmukainen vakavaraisuus,

vaadittava ammatillinen pätevyys.

Liikenteestä vastaava henkilö

Yrityksen, joka toimii maantieliikenteen harjoittajana, on nimettävä liikenteestä vastaava henkilö, joka on vastuussa yrityksen kuljetustoimintojen yhtäjaksoisesta johtamisesta. Liikenteestä vastaavalla henkilöllä on oltava asuinpaikka EU:ssa, ja hänellä on oltava tosiasiallinen yhteys yritykseen esimerkiksi sen työntekijänä, hallinnoijana tai osakkeenomistajana.

Mitä maantieliikenteen harjoittaminen edellyttää?

Yrityksellä, joka haluaa toimia maantieliikenteen harjoittajana, on oltava EU-maassa toimipaikka, jonka tiloissa se säilyttää vaadittavia asiakirjoja (esim. kirjanpitoa, henkilöstöhallinnon asiakirjoja ja ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja). Lisäksi sillä olisi oltava käytössään vähintään yksi kyseisessä EU-maassa rekisteröity ajoneuvo (kun toimilupa on myönnetty) sekä kyseisessä maassa sijaitseva varikko, joka on varustettu ajoneuvojen käytön edellyttämin asianmukaisin teknisin välinein ja laitoksin.

Lisäksi

yritys tai liikenteestä vastaava henkilö ei saa olla tuomittu mistään sellaisesta rikkomuksesta, joka koskee tiettyjä maantieliikennettä koskevia kansallisia tai EU:n sääntöjä,

yrityksen on pystyttävä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan,

liikenteestä vastaavan henkilön on oltava suorittanut pakollinen kirjallinen tutkinto, jota voidaan täydentää suullisella tutkinnolla.

Lupien myöntäminen ja valvonta

EU-maiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka

käsittelee yritysten tekemiä hakemuksia,

antaa lupia maantieliikenteen harjoittajana toimimiseen,

julistaa luonnollisen henkilön soveltuvaksi/soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintoja liikenteestä vastaavana henkilönä,

tarkastaa, täyttääkö yritys kaikki olennaiset vaatimukset.

Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat myös yritysten hakemusten käsittelemisestä kolmen kuukauden sisällä. Ne voivat myös todeta yrityksen soveltumattomaksi kuljetustoiminnan harjoittamiseen.

Yksinkertaistaminen ja hallinnollinen yhteistyö

Jokaisen EU-maan on pidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä, joilla on lupa toimia maantieliikenteen harjoittajana. Toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa rekisterissä olevan tiedon valvonnasta. Kansallisten rekistereiden on oltava yhteydessä toisiinsa niin, että minkä tahansa EU-maan toimivaltainen viranomainen voi hakea tietoja minkä tahansa toisen EU-maan rekisteristä.

Täytäntöönpanokertomus

Komissio huomauttaa ensimmäisessä täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessaan, joka kattaa kauden vuoden 2012 loppuun, ettei se voi puuttuvien tietojen vuoksi tarjota kattavaa analyysia asetuksen täytäntöönpanosta. Se ehdottaa, että tulevaisuudessa laadittaisiin vakiomuotoinen raportointilomake. Se myös kehottaa EU-maita laatimaan selvityksen kansallisista lupajärjestelyistään.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 4. joulukuuta 2011 alkaen.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1071/2009

4.12.2009

-

EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51-71.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 613/2012

11.7.2012

-

EUVL L 178, 10.7.2012, s. 6

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

_

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1-71.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta 4 päivän joulukuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana (komission ensimmäinen kertomus maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevien tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa) (COM(2014) 592 final, 25.9.2014).

Viimeisin päivitys 07.01.2015

Top