Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvalliset moottoriajoneuvot ja perävaunut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvalliset moottoriajoneuvot ja perävaunut

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 661/2009 – moottoriajoneuvojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntä

TIIVISTELMÄ

Uusien moottoriajoneuvojen on täytettävä samat tekniset vaatimukset koko Euroopan unionin (EU) alueella. Näin taataan liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso ja parannetaan EU:n autoteollisuuden kilpailukykyä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään tekniset vaatimukset ja menettelyt, joilla varmistetaan, että uudet moottoriajoneuvot täyttävät EU:n turvallisuus- ja energiatehokkuusstandardit.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksen tyyppihyväksyntävaatimukset koskevat

moottoriajoneuvojen ja perävaunujen turvallisuutta,

moottoriajoneuvojen energiatehokkuutta (rengaspaineen seurantajärjestelmien ja vaihtamisopastimien pakollisuus),

renkaiden turvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä niiden melupäästötasoja.

Sitä sovelletaan

moottoriajoneuvoihin, joissa on vähintään neljä pyörää ja joita käytetään henkilöiden kuljetukseen (M-luokka),

moottoriajoneuvoihin, joissa on vähintään neljä pyörää ja joita käytetään tavaroiden kuljetukseen (N-luokka),

perävaunuihin (O-luokka).

Tyyppihyväksyntä*

Asetuksella EU ottaa käyttöön Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) säännöt moottoriajoneuvojen teknisistä erittelyistä. UNECEn sääntöjen mukaisesti tyyppihyväksytyn auton katsotaan täyttävän komission tyyppihyväksyntästandardit.

Alkuperäistä asetusta täydentävässä ja muuttavassa asetuksessa 2015/166 säädetään yksityiskohtaiset säännöt tyyppihyväksynnän tietyille menettelyille, teknisille vaatimuksille ja testeille. Se kattaa myös moottoriajoneuvojen osat ja erilliset tekniset yksiköt.

Valmistajaa koskevat velvoitteet

Valmistajien on taattava, että kaikki EU:ssa myydyt, rekisteröidyt tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot on tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti.

Tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi kaikissa ajoneuvoissa on oltava elektroninen ajonvakautusjärjestelmä. Luokan M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvoissa on oltava kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä ja kaistavahtijärjestelmä. Tämä koskee myös kaikkia uusia kuorma- ja linja-autoja.

Renkaiden on täytettävä seuraavia ominaisuuksia koskevat vaatimukset:

märkäpito

vierintävastus

vierintämelu.

Lisäksi luokan M1 ajoneuvoissa on oltava rengaspaineen seurantajärjestelmä, turvavyömuistutin ja vaihtamisopastimet. Asetuksessa asetetaan myös monia muita yksityiskohtaisia vaatimuksia kaikille ajoneuvoluokille.

EU-maita koskevat velvoitteet

Komission tyyppihyväksyntä tai kansallinen tyyppihyväksyntä myönnetään vain tässä asetuksessa asetetut vaatimukset täyttäville ajoneuvoille.

TAUSTAA

Autoilun turvallisuus.

KESKEISET TERMIT

* Tyyppihyväksyntä: osoittaa, että ajoneuvotyyppi on testattu ja täyttää asianmukaiset lakisääteiset, tekniset ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 661/2009

20.8.2009

EUVL L 200 of 31.7.2009, s. 1–24

Oikaisu

EUVL L 337, 20.12.2011, s. 27

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 407/2011

1.5.2011

EUVL L 108, 28.4.2011, s. 13–20

Asetus (EU) N:o 523/2012

11.7.2012

EUVL L 160, 21.6.2012, s. 8–12

Asetus (EU) 2015/166

24.2.2015

EUVL L 28, 4.2.2015, s. 3–39

Asetukseen (EY) N:o 661/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 8, 12.1.2011, s. 1–13)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top