Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetykäyttöiset ajoneuvot — tyyppihyväksyntää koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vetykäyttöiset ajoneuvot — tyyppihyväksyntää koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 79/2009 vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan matkustajien ja tavaroiden kuljettamiseen käytettävien vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen sekä niiden komponenttien ja järjestelmien valmistusta koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Valmistajien on
  • osoitettava, että kaikki EU:ssa myytävät, rekisteröitävät ja käyttöön otettavat uudet vetykäyttöiset ajoneuvot sekä niiden komponentit ovat lainsäädännön mukaisia
  • toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaisille asianmukaiset tiedot ajoneuvoja koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista
  • toimitettava tarvittavat tiedot vetyjärjestelmien ja -komponenttien ajoneuvon käyttöiän aikana tehtäviä tarkastuksia varten.
 • Valmistajien on varmistettava, että vetykomponentit ja -järjestelmät
  • kestävät sähköisiä, mekaanisia, termisiä ja kemiallisia käyttöolosuhteita vuotamatta tai selvästi muotoaan muuttamatta
  • on suojattu ylipaineelta
  • kestävät luotettavasti odotettuja lämpötiloja ja paineita odotetun käyttöikänsä ajan
  • suunnitellaan sillä tavoin, että ne voidaan asentaa siten, että ne on suojattu vaurioitumiselta.
 • Asetuksessa säädetään erilaisille vetysäiliöille ja -komponenteille tarkoitetuista erityisistä testausmenettelyistä.
 • Euroopan komissiolla on valtuudet vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten yksityiskohtaiset säännöt eri testausmenetelmistä ja tiedoista, jotka valmistajien on toimitettava.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 24. helmikuuta 2011 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32–46)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 406/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 122, 18.5.2010, s. 1–107). Asetukseen (EU) N:o 406/2010 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EU) N:o 630/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vetyä ja vety-maakaasuseoksia polttoaineenaan käyttävien moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä päästöjen osalta sekä sähköistä voimalaitetta käyttäviä ajoneuvoja koskevista erityisistä tiedoista, jotka annetaan EY-tyyppihyväksyntää varten käytettävässä ilmoituslomakkeessa (EUVL L 182, 13.7.2012, s. 14–26)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top