Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sähköinen raha: liiketoiminta ja toiminnan vakauden valvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sähköinen raha: liiketoiminta ja toiminnan vakauden valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/110/EY – sähköistä rahaa koskeva liiketoiminta ja valvonta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Sähköistä rahaa koskevassa direktiivissä vahvistetaan sähköisen rahan* liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan ja valvonnan säännöt, joilla pyritään edistämään todellisten sisämarkkinoiden syntyä sähköisen rahan palvelujen alalla Euroopan unionissa (EU).
  • Sillä pyritään myös vahvistamaan yhdenmukaisuus EU:n maksupalveludirektiivin (direktiivi 2007/64/EY) kanssa ja siten edistämään maksujen sisämarkkinoiden syntyä kuluttajien, yritysten sekä laajemmin EU:n talouden hyödyksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleisesti ottaen sähköistä rahaa koskevalla direktiivillä pyritään

  • helpottamaan uusien innovatiivisten ja turvallisten sähköisen rahan palvelujen kehittämistä,
  • takaamaan uusien yritysten pääsy markkinoille
  • edistämään tuloksellista kilpailua kaikkien markkinaosapuolten välillä.

Sen avulla uudistetaan sähköistä rahaa koskevat EU:n säännöt, varsinkin yhteensovittamalla sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten* toiminnan vakauden valvontajärjestelmä maksupalveludirektiivin maksulaitoksia koskevien vaatimusten kanssa.

Sillä otetaan käyttöön oikein suhteutettuja toiminnan vakauden valvontavaatimuksia, joilla helpotetaan uusien toimijoiden markkinoille pääsyä. Niihin sisältyvät aloituspääomavaatimuksen alentaminen 350 000 euroon sekä omien varojen laskentaa koskevat uudet säännöt.

Sähköistä rahaa koskevassa direktiivissä tarkoitettuja laitoksia ovat pankit, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit.

Toimintaan, jota sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset saavat harjoittaa, sisältyy maksupalvelujen tarjoaminen ja näihin maksuihin liittyvän luoton myöntäminen.

EU hyväksyi lokakuussa 2015 uuden maksupalveludirektiivin. Sillä kumotaan direktiivi 2007/64/EY 13. tammikuuta 2018 alkaen. Uuden maksupalveludirektiivin tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tarjota kuluttajille lisää valinnanvaraa ja pysyä innovaatioiden suhteen ajan tasalla.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 30. lokakuuta 2009 alkaen. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 30. huhtikuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Sähköistä rahaa käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

KESKEISET TERMIT

* Sähköinen raha on digitaalinen vaihtoehto käteiselle rahalle. Se mahdollistaa varojen tallentamisen välineeseen (kortti tai puhelin) tai internetin välityksellä sekä maksutapahtumien toteuttamisen.

* Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset ovat organisaatioita, joilla lupa laskea liikkeeseen sähköistä rahaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7–17)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1–36). Direktiiviin 2007/64/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top