Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta

Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön yleiset säännöt vakuutusyritysten toiminnan helpottamiseksi kaikissa EU-maissa, jotta näiden yritysten selviäminen taloudellisesti vaikeina aikoina voitaisiin turvata ja vakuutuksenottajien asema suojata.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön yleiset säännöt vakuutusyritysten toiminnan helpottamiseksi kaikissa EU-maissa, jotta näiden yritysten selviäminen taloudellisesti vaikeina aikoina voitaisiin turvata ja vakuutuksenottajien asema suojata.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivi tunnetaan nimellä Solvenssi II -direktiivi, ja se edellyttää, että vakuutusyrityksillä on oltava riittävät rahoitusvarat. Direktiivissä annetaan myös sääntelyä ja valvontaa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tämä direktiivi koskee vahinkovakuutuksia, henkivakuutuksia ja jälleenvakuutusyrityksiä.

Toimilupa

Vakuutusyritys voi harjoittaa toimintaa sen jälkeen, kun se on saanut toimiluvan sijaintimaansa valvojalta. Toimilupa on voimassa koko EU:n alueella.

Pääomavaatimukset

Vakuutusyrityksillä on oltava pääomaa suhteessa niiden riskiprofiiliin, jotta voidaan taata, että niillä on riittävät rahoitusvarat taloudellisten vaikeuksien varalle. Yritysten on noudatettava seuraavia pääomavaatimuksia:

  • Vähimmäispääomavaatimus: pääoman vähimmäistaso, jonka alittaminen altistaisi vakuutuksenottajat suurille riskeille.
  • Vakavaraisuuspääomavaatimus: vakuutusyhtiön tarvitsema pääoma, kun sen on katettava huomattavia tappioita. Pääoman määrä lasketaan ottamalla huomioon erilaiset riskit, kuten
    • markkinariski: tappioriski tai taloudellisen aseman epäedullinen muutos, joka johtuu markkinavaihteluista
    • operatiivinen riski: puutteellisiin tai epäonnistuneisiin sisäisiin prosesseihin, henkilöstöön ja järjestelmiin tai ulkoisiin tapahtumiin liittyvä tappioriski.

Jos yrityksen pääoman määrä ei vastaa näitä vaatimuksia, valvontaviranomaisen on toteutettava toimia.

Riskinhallintajärjestelmä

Asianmukainen hallintojärjestelmä

Vakuutusyritysten on otettava käyttöön riittävän kattava ja avoin hallintojärjestelmä, jossa vastuunjako on selvästi rajattu. Yrityksillä on oltava valmius suorittaa erilaisia hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi riskinhallintaan, lainmukaisuuteen ja sisäiseen tarkastukseen.

Yrityksen riski- ja vakavaraisuusarvio

Vakuutusyhtiöiden on tehtävä yrityksen riski- ja vakavaraisuusarvio säännöllisesti. Siinä vakavaraisuusriski arvioidaan suhteessa riskiprofiiliin. Lisäksi arvioidaan, noudattavatko yritykset rahoitusvaroille asetettuja rajoja.

Valvonta

Valvojan tarkastukset

Lainsäädännössä määritetään valvojan tarkastusprosessi, jonka avulla valvojat voivat tarkastaa ja arvioida, kuinka vakuutusyritys noudattaa sääntöjä. Tarkoituksena on, että valvojat tunnistavat yritykset, jotka saattavat joutua vaikeuksiin. Vakuutusyritysten on myös julkistettava tiedot.

Ryhmävalvoja

Jokaisella vakuutusryhmällä - yritys, jolla on palveluja tuottavia yksiköitä yhdessä tai useammassa Euroopan maassa - on oltava ryhmävalvoja, joka hoitaa erityisiä vastuualueita läheisessä yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa.

DIREKTIIVIN SOVELTAMINEN

Direktiiviä sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission Solvenssi II -direktiiviä käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/138/EY

6.1.2010

31.10.2012

EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1-155.

Oikaisu

-

-

EUVL L 219, 25.7.2014, s. 66-66.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/89/EU

9.12.2011

10.6.2013

EUVL L 326, 8.12.2011, s. 113-141.

Direktiivi 2012/23/EU

15.9.2012

30.6.2013

EUVL L 249, 14.9.2012, s. 1-2.

Direktiivi 2013/58/EU

19.12.2013

31.3.2015

EUVL L 341, 18.12.2013, s. 1-3.

Direktiivi 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1-61.

Direktiiviin 2009/138/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1-797.).

Viimeisin päivitys: 15.05.2015

Top