Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet (vuoteen 2018 asti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet (vuoteen 2018 asti)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/142/EY — kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitteiden ja niiden varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöön ottamista koskevat säännöt.
 • Direktiivi mahdollistaa sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden pääsyn Euroopan unionin (EU) markkinoille siltä osin kuin on kyse näiden tuotteiden kaasun turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.
 • Siinä käsitellään näiden tuotteiden energiatehokkuutta siltä osin kuin siihen ei sovelleta muuta nimenomaista EU:n lainsäädäntöä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Direktiiviä sovelletaan seuraavien määritelmien mukaisiin kaasulaitteisiin ja niiden varusteisiin:
  • laitteet: kaasulaitteet, joita käytetään keittämiseen, lämmittämiseen, kuuman veden tuottamiseen, jäähdyttämiseen, valaistukseen tai pesemiseen, jolloin mahdollisesti lämmitettävän veden lämpötila ei ylitä 105 oC, sekä puhallinpolttimet (puhaltimella varustetut kaasupolttimet) ja lämmityslaitteistot, joissa on puhallinpolttimet
  • varusteet: turva-, säätö- tai ohjauslaitteet ja oheislaitteet, ei kuitenkaan puhallinpolttimet ja tällaisilla polttimilla varustettavat lämmityslaitteistot, joita myydään erillisinä ja jotka on suunniteltu osaksi kaasulaitetta tai koottuina muodostamaan sellaisen laitteen.
 • Erityisesti teollisuuden prosessikäyttöön suunnitellut ja siellä käytettävät laitteet eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Laitteiden markkinoille saattamisen edellytykset

 • Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne toimivat turvallisesti eivätkä vaaranna omaisuutta tai ihmisten ja kotieläinten turvallisuutta tavanomaisesti käytettyinä.
 • Kaikissa laitteissa on oltava
  • asentajalle tarkoitetut tekniset ohjeet, joihin sisältyvät kaikki tarvittavat asentamis-, säätö- ja huolto-ohjeet sen varmistamiseksi, että kyseiset toimenpiteet tehdään oikein ja että laitetta voidaan käyttää turvallisesti; ohjeissa on eriteltävä muun muassa käytettävän kaasun laatu ja jakelupaine, tarvittava ilmanvaihto sekä olosuhteet palamiskaasujen hajaantumiselle
  • käyttäjälle tarkoitetut käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin sisältyvät kaikki turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot ja joissa kiinnitetään käyttäjän huomio erityisesti käyttörajoituksiin
  • varoitukset, joissa ilmoitetaan käytettävä kaasulaji, kaasun käyttöpaine ja käyttörajoitukset, erityisesti ne käyttörajoitukset, joissa laitteen saa asentaa vain sellaisiin tiloihin, joissa on riittävä ilmanvaihto.

Tyyppitarkastus

 • Valmistajan on jätettävä valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle* tyyppitarkastusta koskeva hakemus, johon sisältyvät
  • valmistajan nimi ja osoite
  • kirjallinen ilmoitus, että vastaavaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle
  • direktiivin liitteessä IV tarkoitetut suunnitteluasiakirjat.
 • Jos laitetyyppi täyttää direktiivissä säädetyt edellytykset, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle.

EY-tyypinmukaisuusvakuutus*

 • Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tuotantovaiheessa suorittaman pakollisen valvonnan on perustuttava neljään direktiivin liitteessä II mainittuun vaihtoehtoiseen vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuliin valmistajan valinnan mukaan.
 • Tuotteen läpäistyä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin valmistajan on laadittava EY-tyypinmukaisuusvakuutus, jossa ilmoitetaan, että asianomainen tuote on direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukainen.
 • Kaasulaitteessa tai sen arvokilvessä on oltava CE-merkintä sekä seuraavat tiedot:
  • valmistajan nimi tai tunnus
  • laitteen kaupallinen nimitys
  • tarvittaessa käytetyn virransyötön tyyppi
  • laiteryhmä
  • CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Kumoaminen

Direktiivi 2009/142/EY kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/426 21. huhtikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 5. tammikuuta 2010 alkaen, ja sillä kumotaan ja kodifioidaan direktiivi 90/396/EY, joka EU-maiden oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 1991 mennessä, sekä siihen tehdyt muutokset.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ilmoitettu tarkastuslaitos: suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin direktiivissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Kyseessä on valmistajille tarkoitettu yleistä etua koskeva palvelu.

EY-tyypinmukaisuusvakuutus: valmistaja vakuuttaa, että laitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tässä direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (kodifioitu toisinto) (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 10–27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 99–147)

Viimeisin päivitys: 30.01.2017

Top