Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sijoitusrahastojen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sijoitusrahastojen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/65/EY – Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat säännöt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Siinä määritellään sijoitusrahastoille yhteiset säännöt, jotka mahdollistavat rajat ylittävän tarjonnan sääntelyn EU:n tasolla.
 • Siinä määritellään yleiset säännöt EU:n siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin pääasiallisena tavoitteena on

 • tarjota sijoittajille laajempi valikoima tuotteita alhaisimmilla kuluilla
  • tehostamalla EU:n yhteissijoitusyritysmarkkinoita
  • parantamalla sijoittajia koskevat tietoja
  • tehostamalla varojen valvontaa sekä
 • pitää EU:n sijoitusala kilpailukykyisenä muuttamalla sääntöjä markkinoiden kehityksen mukaisesti.

Erityisesti direktiivissä määritetään säännöt koskien seuraavaa:

 • standardisoidun ja sijoittajatietoja koskevan tiivistelmätietoesitteen avulla kuluttajan on helpompi ymmärtää, mistä tuotteessa on kysymys
 • yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöpassin ansiosta yhdessä EU-maassa sijaitseva rahastoyhtiö voi hallinnoida varoja toisessa EU-maassa
 • yhteissijoitusyritysten markkinointi muissa maissa esimerkiksi yksinkertaistamalla hallintomenetelmiä
 • yhteissijoitusyritysten sulautuminen muissa maissa
 • yhteissijoitusyritysten ja niitä hallinnoivien yritysten tiukempi seuranta esimerkiksi kansallisten rahoituspalvelun valvojien välisellä tehostetulla yhteistyöllä.

Direktiivi 2009/65 on yhteissijoitusyrityslainsäädännön neljäs versio ja korvaa UCITS-rahastoja koskevan direktiivin 85/611/ETY.

Direktiiviä 2009/65 muutettiin direktiivillä 2014/91/EU (viides yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi), jossa esiteltiin uudet säännöt koskien yhteissijoitusyritysten säilytysyhteisöjä (omaisuuden säilyttävä yhteisö), esimerkiksi tähän tehtävään pyrkivän yhteisön, tehtävien, tehtävien siirtoa koskevien järjestelyjen ja säilytysyhteisöjen vastuiden osalta.

Asetusta täydennettiin asetuksella (EU) 2016/438, joka koskee säilytysyhteisöjen toimintaan liittyviä muihin kuin markkinariskeihin. Se kattaa säilytysyhteistöjen tehtäviin liittyvät näkökohdat, kuten:

 • yhteissijoitusyritysten varojen säilyttäminen
 • valvontatoiminnot (esim. tarkistetaan, että yhteissijoitusyrityksen sijoitukset ovat sen säännöissä ja tarjousasiakirjoissa kuvailtujen sijoitusstrategioiden mukaiset tai varmistetaan, ettei yhteissijoitusyritys riko sille asetettuja sijoitusrajoituksia) ja
 • vastuu varoista.

Asetuksessa (EU) 2016/438 määritellään myös asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset yhteissijoitusyritysten varojen suojaamiseksi maksukyvyttömyydeltä sekä yhteissijoitusyritysten johtohenkilöiden aa säilyttäjien riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovelletty 7. joulukuuta 2009 alkaen. EU-maiden piti saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset: sijoitusvälineitä, jotka on luotu kartuttamaan yksinomaan sijoittajan pääomaa, jota sijoitetaan yhteisesti sijoitussalkun rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla ja muilla arvopapereilla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32–96)

Direktiiviin,2009/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

Oikaisu

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus N:o 583/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta sijoittajalle annettavien avaintietojen osalta ja avaintietojen tai tarjousesitteen toimittamisessa muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä noudatettavien ehtojen osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 1–15)

Komission asetus (EU) N:o 584/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 16–27)

Komission direktiivi 2010/43/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 42–61)

Komission direktiivi 2010/42/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 28–41)

Oikaisu

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/438, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentämisestä säilytysyhteisöjen velvollisuuksien osalta (EUVL L 78, 24.3.2016, s. 11–30)

Viimeisin päivitys: 02.08.2016

Top