Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI): sertifiointisäännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI): sertifiointisäännöt

Tällä asetuksella edistetään päästöjen torjuntaa ja ilmanlaatua koskevien eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamista. Asetuksessa säädetään teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat raskaiden hyötyajoneuvojen ja niiden moottorien tyyppihyväksyntää päästöjen osalta, ja sillä täydennetään olemassa olevaa lainsäädäntöä yhteisön moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009 moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus määrittää oikeudellisen kehyksen moottoriajoneuvojen, niiden moottorien ja varaosien tyyppihyväksynnälle raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

käytössä olevien ajoneuvojen ja moottorien vaatimustenmukaisuutta

pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyttä

itsediagnoosijärjestelmiä (OBD)

ajoneuvojen OBD-järjestelmien ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta

polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen mittausta.

Asetusta sovelletaan M1-, M2-, N1- ja N2-luokkien ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on yli 2 610 kg, ja kaikkiin M3- ja N3-luokan ajoneuvoihin, kuten direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määritellään.

Valmistajien velvollisuudet

Valmistajien on pystyttävä osoittamaan, että kaikki yhteisössä myydyt, rekisteröidyt tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot, moottorit ja varaosat on EY-tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti.

Valmistajien on myös toteutettava teknisiä toimenpiteitä pakokaasupäästöjen tehokkaaksi rajoittamiseksi ajoneuvojen tavanomaisen elinkaaren ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Vaatimukset ja testit

Valmistajien on varustettava ajoneuvot ja moottorit osilla, jotka takaavat tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen päästörajojen noudattamisen. Euroopan komission tässä asetuksessa ja täytäntöönpanosäädöksissä määrittelemissä olosuhteissa.

Tiedonsaanti

Ajoneuvojen valmistajien on taattava itsenäisille toimijoille pääsy itsediagnoosijärjestelmiä (OBD) koskeviin tietoihin, vianmääritykseen käytettäviin laitteisiin, työkaluihin ja ohjelmistoihin. Lisäksi valmistajien on tarjottava standardoitu ja suojattu etäyhteysjärjestelmä, jonka avulla riippumattomat korjaamot voivat suorittaa toimenpiteitä, jotka edellyttävät pääsyä ajoneuvon turvajärjestelmään.

Tietojen on oltava saatavilla valmistajien verkkosivustoilla tai, jos tämä ei ole mahdollista, muussa asianmukaisessa muodossa.

Aikataulu

Kansalliset viranomaiset eivät enää 31 päivästä joulukuuta 2012 alkaen myönnä yhteisön tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvoille, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia. Niiden on myös 31 päivästä joulukuuta 2013 alkaen kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

Taloudelliset kannustimet

Jäsenvaltiot voivat 31 päivä joulukuuta 2013 asti myöntää taloudellisia kannustimia sellaisten sarjavalmisteisten moottoriajoneuvojen hankkimiseen, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia. Myös varustamistoimenpiteitä joko käytössä olevien ajoneuvojen mukauttamiseksi tai ajoneuvojen romuttamiseksi voidaan harkita.

Taloudellisten kannustinten arvon tulee vastata ajoneuvoon päästörajojen noudattamiseksi asennetuista teknisistä laitteista aiheutuvia lisäkustannuksia.

Tällä asetuksella kumotaan direktiivit 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY 31. joulukuuta 2013 alkaen.

Taustaa

Kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma korostaa tarvetta rajoittaa ilman saastumista. Tämä asetus edistää unionin ilman laatua koskevia tavoitteita perustamalla järjestelmän, joka pakottaa autoteollisuuden rajoittamaan tuottamiaan ajoneuvojen päästöjä.

VIITE

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 595/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 582/2011

15.7.2011

-

Virallinen lehti L 167, 25.6.2011

Asetus (EU) N:o 133/2014

10.3.2014

-

Virallinen lehti L 47, 18.2.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 136/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EY) 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta sekä komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro VI) osalta [EUVL L 43, 13.2.2014].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta. [COM(2014) 28 final, 31.1.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

EU:n ilmanlaatua ja sääntelyn parantamista koskevan toimintaohjelman puitteissa tämä ehdotus esittää joukon muutosehdotuksia, jotka muun muassa pyrkivät yksinkertaistamaan tyyppihyväksyntäjärjestelmää valmistajien kannalta ja ottamaan käyttöön uudet NO2-päästörajat.

Viimeisin päivitys 29.04.2014

Top