Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimet ja merkkivalolaitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimet ja merkkivalolaitteet

Tämä direktiivi on osa kansallisten lakien yhdenmukaistamista, joka koskee kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää. Siinä vahvistetaan näiden ajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asentamiseen sovellettavat säännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/67/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä vahvistetaan ajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asentamiseen sovellettavat tekniset säännöt. Se kuuluu kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin 2002/24/EY soveltamisalaan.

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin ajoneuvoihin:

  • kaksipyöräiset mopot,
  • kolmipyöräiset mopot ja kevyet nelipyörät,
  • kaksipyöräiset moottoripyörät,
  • sivuvaunulliset moottoripyörät,
  • kolmipyörät.

Tekniset vaatimukset

Tekniset vaatimukset koskevat ajoneuvotyypistä riippuen kaikkien kyseisten valaisin- ja merkkivalolaitteiden lukumäärää, rakennepiirustuksia, geometristä näkyvyyttä, suuntausta, yhdistämistä muihin laitteisiin sekä valoilmaisimia.

Valaisimien suuntaus on asetettava oikein. Symmetriaa ja väriä koskevia ehtoja on noudatettava, jos lamput muodostavat parin.

Valoilmaisimien on oltava kuljettajan selvästi nähtävissä, ja niiden on oltava tämän direktiivin liitteessä I määritettyjen värikoodien mukaisia.

EU-tyyppihyväksyntä

Jos tässä direktiivissä annetut vaatimukset täyttyvät, EU-maat eivät saa evätä tyyppihyväksyntää kaksi- tai kolmipyöräiseltä moottoriajoneuvolta eikä kieltää sen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa. Jos vaatimukset eivät täyty, EU-maiden on evättävä kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvon EU-tyyppihyväksyntä.

168/2013 kumotaan direktiivi 2009/67/EY 1.1.2016 alkaen.

Komission direktiivillä 2013/60/EU muutetaan direktiivin 2009/67/EY liitteitä I-VI siirtymäkauden ajaksi 1.1.2016 asti.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/67/EY

14.9.2009

-

EUVL L 222, 25.8.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUVL L 329, 10.12.2013.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [EUVL L 60, 2.3.2013].

Viimeisin päivitys 19.05.2014

Top