Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinlääkejäämät eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinlääkejäämät eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) No 470/2009 — yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt eläinlääketieteessä käytettävien farmakologisesti vaikuttavien aineiden, kuten antibioottien, jäämien enimmäismääristä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, kuten lihassa, kalassa, maidossa, munissa ja hunajassa. Tavoitteena on varmistaa elintarviketurvallisuus.

Asetuksessa määritellään

jäämien enimmäismäärät*

valvonnan toimenpiderajat* tapauksissa, joissa jäämien enimmäismäärää ei ole määritelty.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eläinlääkkeen – joka sisältää farmakologisesti vaikuttavaa ainetta – myyntiluvan hakijan on lähetettävä lausuntohakemus Euroopan lääkevirastolle. Lääkeviraston lausunto koostuu tieteellisestä riskinarvioinnista ja riskinhallintasuosituksista.

Lääkevirasto päättää, sovelletaanko vahvistettuja jäämien enimmäismääriä tiettyyn elintarvikkeeseen tai eläinlajiin. Euroopan komissio vahvistaa säännöt jäämien enimmäismäärien laskentaan liittyvistä ehdoista.

Riskinarvioinnissa on selvitettävä, muodostaako jäämän tyyppi ja määrä vaaran ihmisten terveydelle.

Riskinhallintasuosituksissa on arvioitava eri tekijöitä, kuten vaihtoehtoisten aineiden saatavuutta kyseessä olevien eläinlajien hoitoon.

Komissio luokittelee farmakologisesti vaikuttavat aineet, joista lääkevirasto on antanut jäämien enimmäismäärää koskevan lausunnon. Komissio voi vahvistaa valvonnan toimenpiderajat jäämille, jotka ovat peräisin sellaisista farmakologisesti vaikuttavista aineista, joita ei ole luokiteltu.

Joissain tapauksissa komissio tai EU-maa voi pyytää lääkevirastoa antamaan uuden lausunnon jäämien enimmäismääristä. Näin on esimerkiksi, jos kyseisen aineen käyttö on sallittua EU:n ulkopuolisessa maassa.

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jää lukuisia aineita, kuten muun muassa elintarvikkeiden vierasaineista annetun asetuksen kattamat aineet.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 6. heinäkuuta 2009.

TAUSTAA

Aikaisemmat alaa koskevat EU-säännöt olivat liian monimutkaisia ja vähensivät elintarviketuotantoeläinten lääkkeiden saatavuutta EU:ssa. Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa sekä kuluttajien turvallisuus että eläinlääkkeiden saatavuus tiettyjen tautien hoitoon.

KESKEISET TERMIT

* Jäämien enimmäismäärä: farmakologisesti vaikuttavien aineiden suurin sallittu jäämäpitoisuus eläimistä saatavissa elintarvikkeissa.

* Valvonnan toimenpideraja: farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämätaso, joka on määritelty valvontasyistä tietyille aineille, joille ei ole määritelty jäämien enimmäisrajaa. Valvonnan toimenpiderajojen vahvistamisessa kuullaan valvontalaboratorioita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1–72)

Asetukseen (EY) N:o 37/2010 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top