Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin tavaramerkki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin tavaramerkki

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 207/2009 Euroopan unionin tavaramerkistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa säädetään koko EU:n kattavat säännöt ja edellytykset EU-tavaramerkin myöntämiselle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-tavaramerkki

 • Henkilöt tai yritykset, mukaan lukien julkisoikeudelliset yhteisöt, voivat saada EU-tavaramerkin rekisteröinnillä.
 • Tavaramerkin voivat muodostaa mitkä tahansa merkit, erityisesti sanat (henkilönnimet mukaan lukien), kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos tällaisella merkillä voidaan
  • erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja
  • se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä siten, että yleisö ja viranomaiset saavat tarkat tiedot suojattavasta kohteesta.

Tavaramerkin haltijan oikeudet

Tavaramerkki antaa sen haltijalle yksinoikeuden, jonka nojalla se voi kieltää kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa

 • merkkiä, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille EU-tavaramerkki on rekisteröity
 • merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran toisen tavaramerkin kanssa
 • merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseisen merkin käyttö tarkoittaa tavaramerkin maineen ja erottamiskyvyn hyväksikäyttöä.

EU-tavaramerkin haltija ei kuitenkaan voi kieltää kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa

 • omaa nimeään tai osoitettaan
 • tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä (esimerkiksi lajia, laatua tai määrää osoittavat merkinnät)
 • tavaramerkkiä, kun sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Rekisteröintihakemus

Hakijan on jätettävä EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivirastoon (EUIPO).

Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

 • EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus
 • tiedot hakijan yksilöimiseksi
 • luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan
 • tavaramerkin kuvaus.

Hakijan on myös suoritettava hakemusmaksu. Hakemusmaksu on maksettava yhden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä eli siitä päivästä, jolloin hakemusasiakirjat esitettiin virastolle.

Rekisteröinti

 • Hakijan jätettyä hakemuksen EUIPO tutkii, täyttääkö hakemus kaikki EU-tavaramerkin myöntämisen edellytykset.
 • Hakemuksen julkaiseminen mahdollistaa sen, että kolmannet voivat aikaisempien oikeuksiensa perusteella esittää tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen väitemenettelyssä.
 • Jos hakemus täyttää kaikki vaaditut edellytykset eikä rekisteröintiä vastaan esitetä väitteitä tai esitettyjä väitteitä ei hyväksytä, tavaramerkin rekisteröinti julkaistaan.

Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen

 • Tavaramerkin rekisteröinnin kesto on kymmenen vuotta alkaen hakemispäivästä.
 • Rekisteröinti voidaan uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa. Uudistamishakemus on esitettävä kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin voimassaolon päättymistä.

Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys

EU-tavaramerkistä voidaan luopua kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Tavaramerkin haltija voi myös menettää oikeutensa, jos

 • tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasiallisesti käyttöön EU:ssa viiden vuoden kuluessa
 • tavaramerkistä on tullut tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys
 • tavaramerkki voi johtaa yleisöä harhaan tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen.

Asetuksessa säädetään myös tavaramerkin mitättömyysperusteet. Tällaisiin perusteisiin kuuluu esimerkiksi se, että hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

EU:n yhteismerkit

Rekisteröintihakemuksessa EU:n tavaramerkki voidaan nimetä EU:n yhteismerkiksi. EU:n yhteismerkkiä koskevan hakemuksen voivat jättää seuraavien ryhmien muodostamat yhteenliittymät:

 • valmistajat
 • tuottajat
 • palveluntarjoajat
 • kauppiaat
 • julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

EU:n tarkastusmerkit

EU-tavaramerkki on mahdollista nimetä myös tarkastusmerkiksi Tarkastusmerkin haltija varmentaa hyväksytyt tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta (maantieteellistä alkuperää lukuun ottamatta).

Oikeudelliset toimenpiteet

Asetusta (EU) N:o 1215/2012 sovelletaan EU-tavaramerkkejä koskeviin menettelyihin ja EU-tavaramerkkihakemuksiin sekä EU-tavaramerkkien tai kansallisten tavaramerkkien perusteella käytäviin, samanaikaisia tai toisiaan seuraavia kanteita koskeviin menettelyihin.

EU-maiden on nimettävä EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista EU-tavaramerkkien loukkausta ja voimassaoloa koskevat riidat.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 13. huhtikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

EUIPO korvaa 23. maaliskuuta 2016 alkaen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2015/2424 mukaisesti.

Ks. lisätietoja tavaramerkeistä EUIPOn sivustolta kohdasta Tavaramerkit.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1–42)

Asetukseen (EY) N:o 207/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 04.04.2016

Top