Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistukset

 

Asetus (EY) N:o 469/2009 – lääkkeiden lisäsuojatodistus

Asetus (EY) N:o 1610/96 – kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistus

ASETUSTEN TARKOITUS

 • Niillä täydennetään tietyille kansallisen patentin suojaamille ja myyntiin hyväksytyille lääkevalmisteille ja kasvinsuojeluaineille annettavaa suojaa.
 • Euroopan unionin antaman suojan tarkoituksena on vähentää lääkevalmisteiden ja kasvinsuojeluaineiden kansallisten patenttijärjestelmien eroavaisuuksia ja puutteita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Lisäsuojatodistuksen* voi saada jokainen kansallisen patentin suojaama tuote, jolle on saatava myyntiä edeltävä kansallinen lupa ja jolla ei vielä ole kyseistä todistusta.
 • Lisäsuojatodistus antaa samat oikeudet kuin peruspatentti.
 • Lisäsuojatodistusta koskeva hakemus on jätettävä kansalliselle teollisoikeusvirastolle kuuden kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä.
 • Lisäsuojatodistus tulee voimaan peruspatentin voimassaolon päätyttyä, ja se on voimassa enintään viisi vuotta. Lääkevalmisteen lisäsuojatodistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa kerran kuudella kuukaudella, jos valmisteelle on laadittu lastenlääkettä koskeva tutkimusohjelma.
 • Patentin ja lisäsuojatodistuksen antaman suojan kokonaiskesto voi olla enintään 15 vuotta ensimmäisen myyntiluvan myöntämisestä.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

 • Asetuksella (EY) N:o 469/2009 kodifioitiin neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92. Sitä on sovellettu 6. heinäkuuta 2009 alkaen.
 • Asetusta (EY) N:o 1610/96 on sovellettu 8. helmikuuta 1997 alkaen, lukuun ottamatta niitä maita, joiden kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan kasvinsuojeluaineiden patentointi ei kuulunut. Näissä maissa sitä on sovellettu 2. tammikuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

 • Aika, joka kuluu uutta lääkevalmistetta tai kasvinsuojeluainetta koskevan patenttihakemuksen tekemisen ja kyseisen valmisteen tai aineen markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämisen välillä, lyhentää patentin antamaa todellista suojaa. Lisäsuojatodistuksen tarkoituksena on kompensoida patentin antaman todellisen suojan lyhentymistä näillä kahdella alalla.
 • Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Lisäsuojatodistus: erillinen immateriaalioikeus (sui generis -oikeus), jolla jatketaan patentin antamaa suojaa.

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 1–10)

Asetukseen (EU) N:o 469/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta (EYVL L 198, 8.8.1996, s. 30–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 14.03.2017

Top