Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka

Lokakuun 2008 talouskriisi paljasti rahoituspalvelualalla käytettävät riskialttiit menettelytavat. Siksi on syytä asettaa selvät ja avoimet periaatteet, joita sovelletaan palkka- ja palkkiopolitiikkaan tällä alalla, jotta rahoitusjärjestelmän horjumiseen johtavaa riskinottoa voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon.

SÄÄDÖS

Komission suositus 2009/384/EY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta.

TIIVISTELMÄ

Tässä suosituksessa vahvistetaan rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevia yleisiä periaatteita, joilla pyritään estämään liiallista riskinottoa alalla etenkin pankkien ja sijoituspalveluyritysten tasolla.

Suositusta sovelletaan

  • rahoitusalan yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka sijaitsee jäsenvaltion alueella
  • kaikkien niiden henkilöstöluokkien palkkoihin ja palkkioihin, joiden ammatillinen toiminta vaikuttaa olennaisesti rahoitusalan yrityksen riskiprofiiliin.

Suositusta ei sovelleta välittäjien ja ulkoisten palveluntarjoajien ulkoistamisen yhteydessä saamiin palkkioihin ja provisioihin.

Palkka- ja palkkiopolitiikka

Palkka- ja palkkiopolitiikan olisi vastattava rahoitusalan yrityksen liiketoimintastrategiaa, tavoitteita, arvoja ja pitkän aikavälin etuja, kuten kestäviä kasvunäkymiä ja asiakkaiden ja sijoittajien suojelua palvelujen tarjonnan yhteydessä.

Palkka- ja palkkiopolitiikan tulisi muodostua tasapainosta kiinteiden ja muuttuvien osien välillä. Palkan ja palkkion kokonaismäärästä riittävän suuri osuus olisi säilytettävä kiinteänä, jotta rahoitusalan yritys pystyisi harjoittamaan täysin joustavaa bonuspolitiikkaa.

Palkka- ja palkkiopolitiikan rakennetta pitäisi päivittää säännöllisesti, jotta se vastaa yrityksen muuttuvaa tilannetta.

Jos kyseessä on tulospohjainen palkka ja palkkio, se pitäisi arvioida nykyisten ja tulevien riskien valossa unohtamatta sidotun pääoman kustannuksia ja vaadittua likviditeettiä.

Sovellettavien menetelmien olisi oltava selkeitä, dokumentoituja ja sisäisesti avoimia.

Hallinto- tai valvontaelimen olisi vahvistettava rahoitusalan yrityksen palkka- ja palkkiopolitiikan yleiset periaatteet ja vastattava niiden täytäntöönpanosta.

Myös valvontatoimen, henkilöstöosaston ja mahdollisten ulkoisten asiantuntijoiden olisi osallistuttava palkka- ja palkkiopolitiikan suunnitteluun.

Valvontatoimen olisi keskitetysti, riippumattomasti ja sisäisesti tarkastettava ainakin vuosittain, että hallinto- tai valvontaelimen määrittelemää politiikkaa ja menettelyjä on noudatettu.

Tietojen antaminen

Rahoitusalan yrityksen olisi annettava palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat tiedot itsenäisenä selvityksenä tai määräajoin tilinpäätöksen yhteydessä, ja niissä on annettava seuraavat tiedot:

  • palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyssä käytettyä päätöksentekoprosessia koskevat tiedot
  • palkkauksen ja tulosten välistä suhdetta selittävät tiedot
  • tiedot tulosten mittaamisperusteista
  • tiedot tulosperusteista, joita sovelletaan osakkeita, optioita tai palkan ja palkkion muuttuvia osia myönnettäessä
  • mahdolliseen vuotuiseen bonusjärjestelmään ja muihin luontoisetuihin sovellettavat keskeiset parametrit ja perusteet.

Valvonta

Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat valvonnasta ja heidän on valvonnassaan otettava huomioon seuraavat seikat:

  • rahoitusalan yrityksen koko
  • yrityksen toimintojen luonne
  • yrityksen toiminnan monimutkaisuus.

Rahoitusalan yritysten on lisäksi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus mainittujen palkka- ja palkkiopolitiikkaan liittyvien periaatteiden noudattamisesta.

Taustaa

Palkkiokäytännöt rahoitusalan yrityksissä, etenkin pankeissa ja sijoituspalveluyrityksissä, ovat johtaneet liialliseen riskinottoon. Nämä käytännöt ovat tietyssä määrin myötävaikuttaneet rahoitusalan suuryritysten huomattaviin tappioihin ja olivat lokakuun 2008 talouskriisin osasyy. Keväällä 2009 ilmestyneessä tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa” esitellään suunnitelma, jolla pyritään saattamaan rahoitusjärjestelmä ennalleen ja pitämään yllä sen vakautta ja toimintavarmuutta. Tämä palkka- ja palkkiopolitiikkaan liittyvä suositus pohjautuu kyseisessä suunnitelmassa esitettyyn strategiaan.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kertomus rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta annetun komission suosituksen 2009/384/EY (rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskeva vuoden 2009 suositus) soveltamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (KOM(2010) 286 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä) Kertomuksessa selvitetään suosituksen 2009/384/EY täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa.

Siinä todetaan eroja suositusten mukaisten periaatteiden täytäntöönpanossa. Toistaiseksi vain 16 jäsenvaltioita on pannut suosituksen kokonaan tai osittain täytäntöön, ja seitsemän jäsenvaltiota soveltaa suosituksen toimenpiteitä koko rahoitusalalla.

Lisäksi kertomuksessa todetaan rahoituslaitosten olevan haluttomia muuntamaan palkka- ja palkkiokäytäntöjään. Nämä laitokset antavat edelleenkin vain valikoituja tietoja yksittäisten henkilöiden palkka- ja palkkiokäytänteistä.

Näiden edelleenkin huomattavien esteiden selvittämiseksi komissio aikoo jatkaa toimintaansa ja osallistua maailmanlaajuisten palkka- ja palkkiopolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoon rahoituspalvelualalla G20-ryhmän ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän puitteissa.

Viimeisin päivitys 14.09.2010

Top