Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tietokoneohjelmat –oikeudellinen suoja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tietokoneohjelmat –oikeudellinen suoja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/24/EY – tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on selkeyttää tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa ja poistaa eroja Euroopan unionin (EU) maiden väliltä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan tukemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiivin mukainen suoja koskee

 • kaikkia tietokoneohjelman ilmaisumuotoja, lukuun ottamatta ideoita ja periaatteita, jotka ovat tietokoneohjelman minkä tahansa osan perustana;
 • tietokoneohjelmia, jotka ovat omaperäisiä siinä merkityksessä, että ne ovat tekijänsä henkisiä luomuksia;
 • sellaisia tietokoneohjelmia, jotka on luotu ennen 1. tammikuuta 1993, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen mainittua päivää suoritettuja toimia tai hankittuja oikeuksia.

Tekijä

 • Tietokoneohjelman tekijänä pidetään henkilöä tai henkilöiden ryhmää, joka on luonut tietokoneohjelman tai, jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, oikeushenkilöä eli yritystä tai muuta oikeussubjektia.
 • Jos useat henkilöt ovat osallistuneet ohjelman luomiseen, yksinoikeudet kuuluvat näille henkilöille yhteisesti.
 • Jos tietokoneohjelman on luonut työntekijä työtehtäviään suorittaessaan tai työnantajansa antamien ohjeiden mukaisesti, työnantajalla yksin on oikeus määrätä kaikista taloudellisista oikeuksista luotuun tietokoneohjelmaan.

Oikeudenhaltijan yksinoikeudet

Tietokoneohjelman oikeudenhaltijalla on oikeus seuraaviin toimiin tai niiden sallimiseen:

 • tietokoneohjelman tai sen osan pysyvä tai tilapäinen toisintaminen;
 • tietokoneohjelman kääntäminen, muuntaminen, sovittaminen ja muunlainen muuttaminen;
 • tietokoneohjelman levitys.

Yksinoikeuksia koskevat rajoitukset (eivät edellytä oikeudenhaltijan suostumusta)

 • Ohjelman laillisesti hankkinut henkilö voi toisintaa, kääntää, muuntaa, sovittaa tai muuttaa ohjelmaa sikäli kuin se on tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiotun tarkoituksen mukaisesti.
 • Henkilöllä, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelmaa, on oikeus valmistaa varmuuskappale sikäli kuin se on tämän käytön kannalta tarpeen.
 • Kyseinen henkilö saa myös tarkkailla, tutkia tai kokeilla tietokoneohjelman toimintaa niiden ideoiden ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat ohjelman osan perustana.

Analysointi *

Oikeudenhaltijan suostumusta ei vaadita, jos koodin toisintaminen ja sen muodon kääntäminen on välttämätöntä sellaisten tietojen hankkimiseksi, joiden avulla voidaan saavuttaa yhteentoimivuus* uuden tietokoneohjelman ja muiden ohjelmien välillä.

Seuraavia ehtoja sovelletaan:

 • nämä toimet suorittaa lisenssinhaltija tai muu henkilö, jolla on oikeus käyttää ohjelman kappaletta;
 • yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeellinen tieto ei aikaisemmin ole ollut helposti ja nopeasti saatavilla;
 • nämä toimet rajoittuvat niihin alkuperäisen ohjelman osiin, jotka ovat yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeen.

Erityiset suojaa koskevat toimenpiteet

EU-maiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin sellaisia henkilöitä vastaan, jotka toteuttavat jonkin seuraavista toimista:

 • tietokoneohjelman laittoman kappaleen liikkeelle laskeminen;
 • tietokoneohjelman laittoman kappaleen hallussapito kaupallisia tarkoituksia varten;
 • sellaisten välineiden liikkeelle laskeminen tai hallussapito kaupallisia tarkoituksia varten, joiden yksinomaisena käyttötarkoituksena on helpottaa tietokoneohjelman suojaamiseen käytetyn teknisen apuvälineen luvatonta poistamista tai kiertämistä.

Tietokoneohjelman laiton kappale voidaan takavarikoida asianomaisen EU-maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 25. toukokuuta 2009 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1992 mennessä. Päivämäärä on ilmoitettu direktiivissä 91/250/ETY, joka on kodifioitu direktiivillä 2009/24/EY.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Analysointi: ohjelmakoodin muuntaminen korkeamman tason ohjelmointikielelle, jota ihminen voi lukea.

Yhteentoimivuus: järjestelmän tai tuotteen toimivuus yhdessä muiden järjestelmien tai tuotteiden kanssa ilman kuluttajan erityistä vaivannäköä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 111, 5.5.2009, s. 16–22)

Viimeisin päivitys: 23.01.2017

Top