Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elvytys Euroopassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elvytys Euroopassa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (COM(2009) 114 final) - Elvytys Euroopassa

EUROOPAN KOMISSION TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa määritellään lukuisia toimenpiteitä Euroopan unionin (EU) elvyttämiseksi kesällä 2007 alkaneen ja vuoden 2008 lopulla pahentuneen finanssikriisin jälkeen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa esitellään kunnianhimoinen ohjelma, jonka tavoitteena on:

 • 1.

  Rahoitusalan vakauden palauttaminen ja säilyttäminen

De Larosièren ryhmän (pdf) raportissa valvonta nostetaan rahoitusjärjestelmän vakauden kulmakiveksi.

Euroopan komissio aikoo seuraavin toimenpitein luoda valvontajärjestelmän finanssimarkkinoihin kohdistuvien potentiaalisten riskien havaitsemiseksi varhain:

 • 2.

  Turvallisuus on myös olennainen osa tulevia EU-asetuksia. Turvallisuuden osalta komissio suunnittelee seuraavia toimenpiteitä:

  • säädös, jossa määritellään hedgerahastoja ja pääomasijoituksia koskevat sääntely- ja valvontastandardit
  • valkoinen kirja välineistä, joilla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa kriisin estämiseksi
  • johdannaisten ja muiden rakenteeltaan monimutkaisten tuotteiden käyttöä koskeva raportti avoimuuden lisäämiseksi ja rahoitusalan vakauden varmistamiseksi
  • lainsäädäntö pääomapohjan parantamiseksi laadullisesti ja määrällisesti likviditeettiriskin ja liiallisen velkaantumisen käsittelemiseksi.

Tavoitteena on palauttaa eurooppalaisten sijoittajien, kuluttajien ja pk-yritysten luottamus omiin talouksiinsa sekä parantaa luotonsaantimahdollisuuksia ja rahoitustuotteisiin liittyviä oikeuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio pyrkii:

Lainsäädäntöpaketissa käsitellään myös rahoitusalan työntekijöiden ja johtajien palkkoja ja palkkioita, ja tavoitteena on saattaa palkkiojärjestelmät rahoituksen vakauden valvonnan piiriin.

Lisäksi on perustettava yhdenmukainen seuraamusjärjestelmä markkinoilla toteutettuja väärinkäytöksiä vastaan.

 • 3.

  Reaalitalouden tukeminen

EU:n yhteismarkkinoiden pitäisi edelleen olla taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä työpaikkojen luomisen moottori EU:ssa. EU-maiden olisi lisättävä tukeaan reaalitaloudelle toimilla, jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin:

 • poistetaan tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet
 • toteutetaan ilmasto- ja energiahaasteisiin vastaavia rakennemuutoksia edistämällä vähähiilistä taloutta
 • edistetään hyvien käytänteiden vaihtoa ja luodaan synergiaetuja EU:n sisäisen yhteistyön kautta
 • pidetään EU:n sisämarkkinat avoinna kauppakumppaneillemme.
 • 4.

  Väestön tukeminen

Kriisi on vaikuttanut kielteisesti myös työmarkkinoihin ja pahentanut työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytyneisyyttä. Kielteisten vaikutuksen ehkäisemiseksi komissio kehottaa EU-maita ryhtymään toimiin seuraavilla alueilla:

 • työllisyyden edistäminen
 • aktivoinnin lisääminen ja toimeentulotuen tarjoaminen
 • uudelleenkouluttamiseen ja taitojen parantamiseen investoiminen
 • ylivelkaantumisen estäminen ja rahoituspalvelujen käyttömahdollisuuden ylläpitäminen
 • työntekijöiden vapaan liikkuvuuden varmistaminen
 • vähän koulutettujen työntekijöiden tukitoimien toteuttaminen
 • koulun keskeyttämisen ehkäiseminen
 • joustoturvan edistäminen työpaikkojen säilyttämiseksi.

TAUSTAA

Osa tiedonannon suosituksista liittyi Lontoon G20-huippukokouksen (huhtikuu 2009) valmisteluihin. Kriisin aiheuttamien maailmantalouden alijäämien lieventämiseksi ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä:

 • maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vahvistaminen
 • rahoituskehyksen vahvistaminen.

SÄÄDÖS

Tiedonanto kevään Eurooppa-neuvostolle - Elvytys Euroopassa - Osa 1 (COM(2009) 114 final, 4.3.2009)

Viimeisin päivitys: 08.05.2016

Top