Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luottoluokituslaitokset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luottoluokituslaitokset

Luottoluokituslaitokset antavat riippumattomia lausuntoja yhteisön, velan tai rahoitusvelvoitteen taikka muun rahoitusvälineen luottokelpoisuudesta.

Niiden luokituksilla on suora vaikutus markkinoihin ja talouteen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen tavoitteena on säännellä luottoluokituslaitosten toimintaa sijoittajien ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden suojelemiseksi väärinkäytöksiltä. Tavoitteena on taata luottoluokitusmenetelmän riippumattomuus ja luotettavuus sekä parantaa luokitusten laatua.

Rekisteröinti, käytännesäännöt ja valvonta: tullakseen rekisteröidyksi Euroopan unionissa (EU) luottoluokituslaitoksen täytyy

 • välttää eturistiriitoja: esimerkiksi luottoluokitusanalyytikot eivät voi laatia luokitusta yhteisöstä, jossa he itse ovat osakkaina
 • taata luokitusten ja luokitusmenetelmien laatu
 • huolehtia avoimuudesta esimerkiksi julkaisemalla vuotuinen avoimuusraportti.

Heinäkuusta 2011 lähtien Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on ollut vastuussa luottoluokituslaitosten rekisteröinnistä, ja sillä on yksinomainen valvontavalta tällaisten laitosten osalta.

Uusien sääntöjen tuomat muutokset:

Riippuvuuden vähentäminen luottoluokituksista

 • Rahoituslaitoksia ja sijoittajia vaaditaan tekemään omat arviointinsa luottoriskeistä, eivätkä ne saa luottaa ainoastaan tai automaattisesti ulkoisiin luokituksiin arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta.

Paremmat laatuluokitukset EU-maiden valtionlainalle

 • Luottoluokituslaitosten on otettava käyttöön aikataulu, jossa ilmoitetaan jäsenmaiden luottoluokitusten laatimisen päivämäärät (luokitukset on annettava vähintään kerran kuudessa kuukaudessa).
 • Markkinahäiriön välttämiseksi luokitukset voidaan julkistaa vain EU:n arvopaperipörssien sulkeuduttua ja vähintään tuntia ennen niiden aukeamista.
 • Sijoittajia ja jäsenvaltioita on tiedotettava faktoista ja oletuksista, joihin luokitus perustuu.

Luottoluokituslaitosten lisääntynyt vastuu

 • Luottoluokituslaitosta voidaan pitää vastuussa, jos se loukkaa tämän asetuksen säännöksiä joko tarkoituksellisesti tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen ja aiheuttaa siten vahinkoa sijoittajalle tai liikkeeseenlaskijalle.

Enemmän riippumattomuutta ja vähemmän eturistiriitoja

 • Kiertosääntö vaatii monimutkaisten strukturoitujen rahoitusvälineiden (uudelleenarvopaperistaminen) liikkeeseenlaskijoita vaihtamaan luottoluokituslaitosta joka neljäs vuosi.
 • Luottoluokituslaitosten on tuotava ilmi tilanteet, joissa osakkeenomistaja omistaa 5 % tai enemmän laitoksen pääomasta tai äänioikeuksista ja 5 % tai enemmän laitoksen arvioimasta yhteisöstä. Tilanteessa, jossa molemmat omistukset ovat 10 % tai enemmän, luottoluokituslaitoksella ei ole oikeutta arvioida kyseistä yhteisöä.
 • On kiellettyä omistaa 5 % tai enemmän pääomasta tai äänioikeuksista useammassa kuin yhdessä luottoluokituslaitoksessa, paitsi jos laitokset kuuluvat samaan ryhmään.

Kaikki saatavilla olevat luokitukset julkaistaan Euroopan luottoluokitusten tietofoorumilla, jonka toiminta käynnistyy kesäkuussa 2015.

Tausta

EU:n asetus luottoluokituslaitoksista on osa Euroopan aloitteita vastauksena G-20-maiden Washingtonin huippukokouksessa marraskuussa 2008 tekemiin sitoumuksiin.

Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus N:o 1060/2009

7.12.2009.

-

EUVL L 302, 17.11.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 513/2011

1.6.2011.

-

EUVL L 145, 31.5.2011

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011.

22.7.2013.

EUVL L 174, 1.7.2011

Asetus (EU) N:o 462/2013

20.6.2013.

-

EUVL L 146, 31.5.2013

Direktiivi 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUVL L 153, 22.5.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 272/2012, annettu 7 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen luottoluokituslaitoksilta kantamien maksujen osalta (EUVL L 90, 28.3.2012).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 446/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien säännöllisten luokitustietojen sisältöä ja muotoa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 140, 30.5.2012).

Komission delegoitu asetus (EU) 447/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EC) N:o 1060/2009 täydentämisestä vahvistamalla tekniset säätelystandardit luottoluokitusmenetelmien vaatimustenmukaisuuden arviointia varten [EUVL L 140, 30.5.2012].

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 448/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamaan keskustietokantaan toimittamien tietojen esitystapaa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 140, 30.5.2012).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 449/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja sertifiointia varten toimitettaviin tietoihin sovellettavien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 140, 30.5.2012).

Komission delegoitu asetus N:o 946/2012, annettu 12 heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen luottoluokituslaitoksille määräämiä sakkoja koskevien menettelysääntöjen osalta, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt ja väliaikaiset säännökset (EUVL L 282, 16.10.2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/14/EU annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen osalta (EUVL L 145, 31.5.2013).

Tämän direktiivin päämääränä on välttää tilanteita, joissa lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt ja sijoitusyhtiöt sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat luottavat ainoastaan tai automaattisesti luottoluokituksiin tai käyttävät niitä ainoana kriteerinä riskinarvioinnissa.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille mahdollisuudesta perustaa pienempien luottoluokituslaitosten verkosto (COM(2014)0248 final)

Kertomuksessa arvioidaan pienempien luottoluokituslaitosten verkoston toteutettavuutta EU:ssa ja sitä, kuinka tällainen verkosto voisi edistää pienempien laitosten vahvistumista ja tehdä niistä näin kilpailukykyisempiä toimijoita. Kertomuksessa ehdotetaan pienempien luottoluokituslaitosten verkoston lisäarvon arviointia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uuden lainsäädännön vaikutusten analyysin valossa.

Viimeisin päivitys 25.09.2014

Top