Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yksityisen eurooppayhtiön säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yksityisen eurooppayhtiön säännöt

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) pääsyä yhtenäismarkkinoille on parannettava ja niiden kehittämistä edistettävä Euroopan unionissa (EU). Neuvosto ehdottaa sääntöjen laatimista yksityiselle eurooppayhtiölle, joka voidaan muodostaa koko yhteisön alueella yksinkertaistetuin edellytyksin.

SÄÄDÖS

Ehdotus neuvoston asetukseksi, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2008, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä.

TIIVISTELMÄ

Ehdotuksen tarkoituksena on säätää yksityisen eurooppayhtiön (Societas Privata Europaea, SPE) säännöt sellaisen yksinkertaistetun yhtiömuodon luomiseksi, jolla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) perustamista ja toimintaa yhtenäismarkkinoilla. Perustaminen

SPE:n voivat perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö ja/tai oikeushenkilö tyhjästä (ex nihilo). Se voidaan perustaa myös olemassa olevia yhtiöitä muuttamalla, sulauttamalla tai jakamalla. Olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestys voi olla kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukainen, samalla tavoin kuin julkisiksi eurooppayhtiöiksi tai SPE:ksi rekisteröidyillä yhtiöillä.

Pääoma ja osakkeenomistajat

SPE:n vähimmäispääoma voidaan rajoittaa 1 euroon. Se jaetaan noteeraamattomiin osakkeisiin, joita ei voida tarjota yleisölle, eikä niillä voida käydä julkista kauppaa. Kukin osakkeenomistaja vastaa ainoastaan merkitsemällään määrällä tai määrällä, jonka hän on sopinut merkitsevänsä.

Johtoelin laatii osakasluettelon, joka on todistus arvopapereiden omistajuudesta. Osakas ilmoitetaan johtoelimelle, joka kirjaa hänet osakasluetteloon. Osakkeenomistajan erottaminen tehdään osakkeenomistajien päätöksellä, jonka johdosta SPE jättää hakemuksen toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Samoin osakkeenomistajat voivat erota SPE:stä etujensa suojelemiseksi.

Rekisteröinti

SPE:n sääntömääräinen kotipaikka ja sen keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsevat Euroopan yhteisössä. Yhtiö rekisteröidään siinä jäsenvaltiossa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka on, ja sen sivuliikkeisiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa sivuliike sijaitsee. SPE:llä ei ole velvollisuutta pitää keskushallintoaan tai pääasiallista toimipaikkaansa jäsenvaltiossa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Hallinnolliset muodollisuudet ja rekisteröintikustannukset on karsittava mahdollisimman vähiin.

SPE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon sen vaikuttamatta yhtiön oikeushenkilöllisyyteen tai ennen siirtoa tehdystä sopimuksesta johtuvaan oikeuteen tai velvoitteeseen. Siirto tulee voimaan sinä päivänä, jolloin yhtiö rekisteröidään vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Toiminta

Osakkeenomistajat määräävät SPE:n yhtiöjärjestyksen ehdotuksen liitteessä I säädettyjen asioiden perusteella. Niihin kysymyksiin, joita ei käsitellä yhtiöjärjestyksessä, sovelletaan sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa yhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Johtoelin vastaa SPE:n johtamisesta ja käyttää kaikkia toimivaltuuksia, jotka eivät kuulu osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajat vastaavat SPE:n organisaatiosta. He tekevät päätökset, joihin voidaan vedota osakkeenomistajien, johtoelimen, SPE:n valvontaelimen ja kolmansien osapuolten suhteen.

Tilinpäätös

Kirjanpitoon, sen laatimiseen, ilmoittamiseen, tarkastamiseen ja julkaisemiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Työntekijöiden osallistuminen

Osallistumista koskeviin sääntöihin sovelletaan sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa SPE:n sääntömääräinen kotipaikka on. Rajatylittäviin sulautumiin sovelletaan direktiiviä 2005/56/EY. Lisäksi ehdotuksessa asetukseksi annetaan erityissääntöjä, jotka koskevat SPE:n sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä toiseen jäsenvaltioon, jotta vältetään työntekijöiden osallistumista koskevien olemassa olevien oikeuksien kiertäminen.

Taustaa

Olemassa olevat yhteisön yhtiömuodot on mukautettu suurille yrityksille. Eurooppalaisten pk‑yritysten ja yksityishenkilöiden on voitava hyötyä uudesta yksinkertaistetusta yksityisestä yhtiömuodosta. Ehdotus kuuluu eurooppalaisten pk‑yritysten kehitystä tukevaan komission aloitteeseen nimeltä "Small Business Act" (SBA).

Pk-yritysten osuus Euroopan unionin yrityksistä on yli 99 prosenttia, mutta vain 8 prosenttia niistä harjoittaa rajatylittävää kauppaa ja 5 prosentilla on tytäryhtiöitä tai yhteisyrityksiä ulkomailla.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2008) 396 lopullinen

-

Kuulemismenettely CNS/2008/0130

Viimeisin päivitys 24.11.2008

Top