Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansalliset tekniset määräykset ja tavaroiden vapaa liikkuvuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kansalliset tekniset määräykset ja tavaroiden vapaa liikkuvuus

Asetuksen tarkoituksena on parantaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimintaa tuotteiden alalla. Siinä säädetään menettelyjä, joiden tarkoituksena on säännellä jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamaa valvontaa, joka koskee yhdenmukaistettujen yhteisön sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotteiden vaatimustenmukaisuutta kansallisten teknisten määräysten kanssa. Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat evätä kyseisten tuotteiden pääsyn markkinoilleen, on otettava yhteyttä yritykseen ja annettava yksityiskohtainen selvitys mahdollisen kiellon puolueettomista perusteista. Tavoitteena on sisämarkkinoiden tehostaminen parantamalla tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tavoitteena on tavaroiden vapaan liikkuvuuden parantaminen yhteisössä. Asetuksessa säädetään niistä säännöistä ja menettelyistä, joita jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava tehdessään tai aikoessaan tehdä päätöksen, joka estäisi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen ja yhdenmukaistettujen yhteisön sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotteiden vapaan liikkuvuuden. Asetusta sovelletaan 13 päivästä toukokuuta 2009.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan tekniseen määräykseen perustuviin hallinnollisiin päätöksiin, joiden välitön tai välillinen vaikutus on jokin seuraavista:

 • tuotteen markkinoille saattaminen kielletään
 • tuotteen muuttaminen tai lisätestaus ennen kuin se saatetaan markkinoille
 • tuote vedetään markkinoilta.

Asetusta ei sovelleta

 • lainkäyttöpäätöksiin
 • järjestelmiin, jotka kuuluvat direktiivien 96/48/EY ja2001/16/EY soveltamisalaan
 • direktiivissä 2004/49/EY säädettyyn lupamenettelyyn, joka koskee liikkuvan kaluston käyttöönottoa
 • tiettyihin direktiivin 2001/95/EY yhteydessä toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka liittyvät vakavan riskin aiheuttaviin tuotteisiin
 • tiettyihin asetusten (EY) N:o 178/2002 ja (EY) N:o 882/2004 yhteydessä toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka liittyvät riskin aiheuttaviin elintarvikkeisiin.

Menettelyt

Asetuksessa säännellään tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia kansallisten teknisten määräysten kanssa. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava määräyksiä ja menettelyjä, jotka koskevat

 • tietojen keräämistä kyseessä olevasta tuotteesta
 • asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti akkreditoitujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen myöntämien todistusten tai testiraporttien tunnustamista: jäsenvaltiot eivät voi hylätä kyseisiä todistuksia tai testiraportteja laitosten toimivaltaan liittyvistä syistä
 • teknisen määräyksen soveltamistarpeen arviointia: päätöksen on perustuttava teknisiin tai tieteellisiin tietoihin, jotka osoittavat suunnitellun toimenpiteen suhteellisuusperiaatteen mukaiseksi; päätöksestä on ilmoitettava kyseessä olevalle yritykselle ja se voidaan riitauttaa
 • tuotteen kaupan pitämisen tilapäistä keskeyttämistä: tilapäinen keskeyttäminen on kiellettyä arviointimenettelyn aikana lukuun ottamatta tuotteen aiheuttamaa vakavaa riskiä tai jos tuote on kielletty jäsenvaltiossa julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi.

Tuoteyhteyspisteet

Kukin jäsenvaltio nimeää alueellaan yhden tai useamman tuoteyhteyspisteen ja ilmoittaa niiden yhteystiedot komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Tuoteyhteyspisteiden tehtävänä on antaa tietoja, jotka koskevat muun muassa sovellettavia teknisiä määräyksiä alueella, jolla tuoteyhteyspiste on perustettu, toimivaltaisten viranomaisten yhteystietoja ja käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

Kertomukset

Kukin jäsenvaltio lähettää vuosittain komissiolle asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen. Komissio tarkastelee asetuksen soveltamista viiden vuoden välein ja julkaisee luettelon tuotteista, jotka eivät kuulu yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan.

Taustaa

Asetuksella kumotaan ja korvataan päätös N:o 3052/95/EY tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteisössä poikkeavia kansallisia toimenpiteitä koskevan tietojenvaihtomenettelyn luomisesta toukokuuta 2009 alkaen. Tämä säädös sisältyy uuden vuosituhannen yhtenäismarkkinastrategiaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 764/2008

2.9.2008

-

EUVL L 218, 13.8.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta - ( KOM (2013) 75 lopullinen ): Komissio esittää yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY (”tuoteturvallisuusdirektiivi”), markkinavalvontaa koskevan asetuksen (EY) N:o 765/2008 ja alakohtaisen yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla annettujen ja tällä hetkellä voimassaolevien säädösten muuttamista. Säädösten päällekkäisyys aiheuttaa epäselvyyksiä talouden toimijoille ja kansallisille viranomaisille. Tällä ehdotuksella halutaan yksinkertaistaa kulutustavaroiden (muiden kuin elintarvikkeiden) nykyistä valvontajärjestelmää sisämarkkinoilla yhdenmukaistamalla mahdollisimman laajalti kaikkiin tuotteisiin sovellettavat säädökset. Tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 • markkinavalvontaa koskevien säädösten kokoaminen yhteen säädökseen, jota sovelletaan kaikilla aloilla;
 • päällekkäisyyksien poistaminen myöhemmin annettavista säännöksistä;
 • yhtenäisen valvontamenettelyn toteuttaminen: ehdotuksessa suositellaan yhdenmukaista hälytysilmoitusta unionin nopean tiedonvaihtojärjestelmän (RAPEX) välityksellä vaarallisten tuotteiden tapauksissa;
 • markkinavalvontamenettelyn selkeä määrittäminen erittelemällä kronologisesti menettelyn eri vaiheet (tasapuolisuus, tietojen julkaisu, ilmoittaminen).

Viimeisin päivitys: 12.11.2013

Top