Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI)

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) on sähköinen työkalu, joka perustettiin parantamaan jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä sisämarkkinalainsäädännön soveltamisen yhteydessä. Sen tavoitteena on poistaa joitakin käytännön esteitä, vähentää kuormitusta ja tehostaa hallinnollista yhteistyötä EU:ssa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 6 päivänä marraskuuta 2008, "Sisämarkkinoiden etujen hyödyntäminen tiiviimmän hallinnollisen yhteistyön avulla"[KOM(2008) 703 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) on sähköinen työkalu, jonka tarkoituksena on tukea hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinalainsäädännön alalla. IMI‑järjestelmän avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pystyvät selviytymään muun muassa hallintokulttuurien välisiin eroihin, kielieroihin ja muissa jäsenvaltioissa toimivien yhteistyökumppaneiden yksilöintiin liittyvistä käytännön ongelmista.

IMI‑järjestelmä on suojattu internet‑sovellus, joka on kaikkien 30 Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltion viranomaisten käytettävissä. Se toimii kaikilla Euroopan unionin kielillä.

Periaatteet

IMI‑järjestelmä perustuu kolmeen pääperiaatteeseen:

  • siinä ei aseteta jäsenvaltioille lisävelvoitteita hallinnollisen yhteistyön alalla
  • se on riittävän joustava, jotta siinä voidaan ottaa huomioon Euroopassa vallitsevat erilaiset kulttuurit ja hallintorakenteet
  • se muodostaa yhden järjestelmän, johon voidaan sisällyttää useita sisämarkkinasäädöksiä ja siten välttää tietojärjestelmien lisääntyminen.

Hyödyt

Järjestelmästä on monenlaista hyötyä: jäsenvaltioiden yhteydenpito onnistuu verkon kautta 29 erillisen kahdenvälisen suhteen sijasta, ja ne voivat viestiä selkeän, yhteisesti sovitun menettelyn avulla, vähentää kieliongelmia, säästää aikaa ja voimavaroja ja parantaa palvelujen laatua avoimuuden ja ennakoitavuuden lisääntymisen ansiosta.

Tietosuoja

Koska IMI-järjestelmää käytetään henkilötietojen vaihtoon, se kuuluu täysimääräisesti tietosuojalainsäädännön soveltamisalaan. Lisäksi komission päätöksessä 2008/49/EY vahvistetaan IMI‑järjestelmän käyttäjien toiminnot, oikeudet ja velvollisuudet.

Taustaa

IMI‑järjestelmän perustamisen lähtökohtana oli hallinnollisen yhteistyön merkitys dynaamisten sisämarkkinoiden perustamisessa Lissabonin strategian mukaisesti. IMI‑järjestelmän avulla myös tehostetaan yhteisön lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa ja siten parempaa sääntelyä koskevan ohjelman toteuttamista. IMI-järjestelmä on myös osa i2010-aloitteeseen kuuluvaa sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaa.

Ensimmäinen pilottihanke, joka koski neljää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan kuuluvaa ammattia, käynnistettiin marraskuussa 2007. Järjestelmää laajennetaan vähitellen muihin ammatteihin.

Toinen pilottihanke käynnistettiin tammikuussa 2009 palveludirektiivin perusteella. Sen on määrä kestää 28. joulukuuta 2009 saakka, jolloin jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on valmistella kaikki palvelualat kattavan toimivan IMI‑järjestelmän perustamista vuoteen 2009 mennessä. Tulevaisuudessa IMI‑järjestelmää voitaisiin käyttää myös hallinnollisen yhteistyön tehostamiseen muilla sisämarkkinalainsäädännön piiriin kuuluvilla aloilla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2009, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) liittyvistä tietosuojaohjeista [EUVL L 100, 18.4.2009]. Tässä suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä liitteessä annettujen ohjeiden täytäntöönpanemiseksi. Ohjeet koskevat tietosuojaa, järjestelmän turvaominaisuuksia ja järjestelmän käyttöön liittyviä riskejä.

Myös kansallisia IMI-koordinaattoreita kannustetaan luomaan yhteyksiä maansa tietosuojaviranomaisiin, jotta toimintaohjeet voidaan panna täytäntöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan komissiolle on annettava palautetta ohjeiden täytäntöönpanosta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa tämän suosituksen antamisesta.

See also

  • Lisätietoja saa sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston IMI-järjestelmää koskevalta verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys 12.10.2009

Top