Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin sovellettavat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin sovellettavat säännöt

Komissio julkaisee ohjeistusta julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisten kumppanuuksien luomisesta; ne ovat sekaomistusyksikköjä, jotka luodaan yleensä julkisten hankintojen toteuttamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin sovellettavia sääntöjä selvennetään oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

SÄÄDÖS

Komission selittävä tiedonanto julkisia hankintoja ja käyttöoikeutta koskevan yhteisön oikeuden soveltamisesta julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin [2008/C 91/02 – EUVL C 91, 12.4.2008].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa esitetään, miten julkisia hankintoja ja käyttöoikeutta koskevia

yhteisön säännöksiä on sovellettava rakenteellisten kumppanuuksien perustamiseen ja toimintaan *. Tavoitteena on lisätä oikeusvarmuutta ja vastata esille tuotuun huoleen, joka koskee yksityisen sektorin kumppanien osakkuutta rakenteellisissa kumppanuuksissa.

Rakenteellisen kumppanuuden perustaminen

Rakenteellinen kumppanuus käynnistetään yleensä jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • perustetaan uusi yritys, jonka pääoma on yhteisesti hankintayksikön ja yksityisen kumppanin omistuksessa, ja tehdään tämän vastaperustetun sekaomistusyksikön kanssa hankinta- tai käyttöoikeussopimus, taikka
  • yksityinen kumppani ryhtyy osakkaaksi julkiseen yritykseen, joka on jo aiemmin saanut tehtäväksi julkisia hankintoja tai käyttöoikeuksia.

Hankintayksikön * on noudatettava tasavertaisuuden ja avoimuuden periaatetta, kun se valitsee yksityisen kumppanin toteuttamaan sekaomistusyksikön osakkaana tavara-,

urakka- tai palveluhankintoja taikka tekee hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sekaomistusyksikön kanssa.

Kaksinkertainen menettely (ensimmäisessä menettelyssä valitaan yksityinen

kumppani rakenteellista kumppanuutta varten ja toisessa tehdään hankinta- tai käyttöoikeussopimus sekaomistusyksikön kanssa) ei ole kovin käytännöllinen. Kaksinkertainen menettely voidaan kuitenkin välttää siten, että valitaan yksityinen kumppani avoimella ja kilpailuun perustuvalla menettelyllä, jonka kohteena on sellainen hankinta- tai käyttöoikeussopimus, joka on tehtävä sekaomistusyksikön kanssa, ja yksityinen kumppani osallistuu näiden tehtävien toteuttamiseen ja/tai sekaomistusyksikön hallinnoimiseen.

Oikeusperusta

Rakenteellisen kumppanuuden käyttöönottoa ei ole nimenomaisesti säännelty yhteisön tasolla. Julkisten hankintojen ja käyttöoikeuksien alalla sovelletaan kuitenkin yleensä ottaen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja sen erityisinä ilmauksina olevia kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa sekä EY:n perustamissopimuksen 43 (sijoittautumisvapaus) ja 49 artiklaa (palvelujen tarjoamisen vapaus).

Yksityisen kumppanin valintamenettely tapahtuu eri sääntöjen perusteella riippuen siitä, kuuluuko julkinen hankinta tai käyttöoikeus niin sanotun "klassisen" direktiivin (2004/18/EY, julkiset rakennusurakat sekä julkiset tavara- ja palveluhankinnat) ja/tai "alakohtaisen" direktiivin (2004/17/EY, vesi- ja energiahuolto, liikenne ja postipalvelut) soveltamisalaan.

  • Jos sekaomistusyksikön tehtäväksi on annettu julkinen hankinta, joka kuuluu kokonaisuudessaan julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan, yksityisen kumppanin valintamenettely tapahtuu näiden direktiivien perusteella.
  • Sellaiseen julkiseen hankintaan tai urakkakäyttöoikeuteen, joka kuuluu vain osittain kyseisten direktiivien soveltamisalaan, sovelletaan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä ja perusperiaatteita yhdessä direktiivien asiaa koskevien säännösten kanssa.
  • Kun kyseessä on sellainen julkinen hankinta tai palvelukäyttöoikeus, joka ei kuulu julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan, yksityinen kumppani on valittava EY:n perustamissopimuksen periaatteita noudattaen.

Hankintayksikön on julkaistava valinta- ja sopimuksentekoperusteet, kun se hakee yksityistä kumppania rakenteellista kumppanuutta varten. Perusteiden on oltava syrjimättömyyden periaatteen mukaisia. Julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä säädetään erityisistä velvoitteista, jotka koskevat yksityisen kumppanin henkilökohtaisia valmiuksia, esimerkiksi ehdokkaan henkilökohtaista asemaa, taloudellisia ja rahoituksellisia valmiuksia, kelpoisuutta harjoittaa asiaa koskevaa ammattitoimintaa sekä teknistä ja/tai ammatillista pätevyyttä. Näitä perusteita voidaan käyttää myös sellaisten julkisten hankintojen ja käyttöoikeuksien yhteydessä, jotka eivät kokonaisuudessaan kuulu julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan.

Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteet edellyttävät avoimuusvelvollisuutta, joka takaa kaikkien potentiaalisten tarjoajien eduksi sen, että hankinnasta ilmoitetaan riittävän laajasti, mikä avaa palvelumarkkinat kilpailulle. Rakenteellisen kumppanuuden perustamisen yhteydessä hankintayksikön on sisällytettävä hankintailmoitukseen tai tarjouseritelmään perustiedot siitä hankinta- ja/tai käyttöoikeussopimuksesta, joka on määrä tehdä perustettavan sekaomistusyksikön kanssa, sekä tämän yksikön perussäännöistä, osakassopimuksesta ja kaikista muista seikoista, joilla hallinnoidaan yhtäältä hankintayksikön ja yksityisen kumppanin välistä sopimussuhdetta

ja toisaalta hankintayksikön ja perustettavan sekaomistusyksikön välistä suhdetta.

Myöhemmät muutokset

Avoimuusperiaate edellyttää, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetaan selkeästi sekaomistusyksikön mahdollisuuksista uusia hankinta- tai käyttöoikeussopimus tai muuttaa sitä sekä saada lisätehtäviä. Tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta voidaan taata tasavertainen ja tehokas kilpailu.

Rakenteellisen kumppanuuden on toimittava alkuperäisen kohteensa rajoissa, eikä se periaatteessa voi saada uusia hankinta- tai käyttöoikeussopimuksia muuten kuin tarjouskilpailumenettelyn kautta. Niiden on kuitenkin voitava mukautua taloudellisiin, oikeudellisiin ja teknisiin muutoksiin. Tällaiset muutokset ovat mahdollisia, kunhan noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita. Kaikista sellaisista sopimuksen keskeisten ehtojen muutoksista, joista ei ole määrätty tarjouseritelmässä, on

järjestettävä uusi tarjouskilpailumenettely.

Taustaa

Vihreästä kirjasta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista vihreä kirja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta yhteisön oikeudesta järjestetty kuuleminen osoitti, että on todella tarpeen selventää, miten näitä sääntöjä sovelletaan niin sanottuun julkisen ja yksityisen sektorin rakenteelliseen kumppanuuteen. Oikeudellinen epävarmuus voi haitata tämän yhteistyömallin menestymistä, jopa vähentää julkisyhteisöjen ja yksityisten yksikköjen halua perustaa rakenteellisia kumppanuuksia.

Säädöksen keskeiset termit

  • Julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellinen kumppanuus: yhteistyö, jota julkiset ja yksityiset kumppanit tekevät sekaomistusyksikön kautta toteuttaakseen julkisia hankintoja tai käyttöoikeuksia. Rakenteelliseen kumppanuuteen tehdyllä yksityisellä sijoituksella tarkoitetaan — pääomaan ja muuhun omaisuuteen tehtävien sijoitusten ohella — aktiivista osallistumista sekaomistusyksikölle annettujen tehtävien toteuttamiseen ja/tai sekaomistusyksikön hallinnoimiseen. Yksityisen rahoittajan julkiseen yritykseen tekemä tavallinen sijoitus ei ole rakenteellista kumppanuutta.
  • Hankintayksikkö: valtio, alueelliset julkisyhteisöt, julkisoikeudelliset laitokset ja yhden tai useamman yhteisön taikka yhden tai useamman julkisoikeudellisen laitoksen muodostamat yhteenliittymät.

Viimeisin päivitys 28.07.2008

Top