Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sisämarkkinastrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sisämarkkinastrategia

Tavoitteena on laatia vuosiksi 2000-2004 sisämarkkinoita koskeva strategia, joka perustuu neljään päätavoitteseen: kansalaisten elämänlaadun parantaminen, yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden tehostaminen, liiketoimintaympäristön parantaminen ja sisämarkkinoiden saavutusten hyödyntäminen muuttuvassa maailmassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 24. marraskuuta 1999 - Euroopan sisämarkkinoiden strategia [KOM(1999)624 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio laatii tiedonannossa Euroopan unionin sisämarkkinoihin sovellettavan strategian seuraaviksi viideksi vuodeksi. Se on seurausta yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelmasta vuodelta 1997.

Strategiassa ehdotetaan neljän strategisen päätavoitteen toteuttamista. Ne ovat:

  • kansalaisten elämänlaadun parantaminen
  • yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden tehostaminen
  • liiketoimintaympäristön parantaminen
  • sisämarkkinoiden saavutusten hyödyntäminen muuttuvassa maailmassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty kohdennettuja toimia, jotka on laadittu 18 kuukauden tähtäimellä. Aluksi kohdennettuja toimia on 100 (joista 30 on uusia aloitteita). Toimia arvioidaan säännöllisesti; ensimmäisen kerran huhtikuussa 2000. Sen jälkeen tarkistuksia toteutetaan vuosittain.

Strateginen tavoite 1: Kansalaisten elämänlaadun parantaminen (kansalaiset)

Sisämarkkinoiden toteuttamisessa on otettava huomioon yleisön odotukset kohentuvasta elämänlaadusta ja kestävästä kehityksestä. Tavoitteeseen kuuluu kolme toiminnallista tavoitetta:

Kansalaiset 1: Varmistetaan, että sisämarkkinat edistävät kestävää ja tasapainosta kehitystä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyttä koskevan direktiivin (80/987/ETY) muuttamisesta

Kesäkuu 2000

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon edistämisestä sähkön sisämarkkinoilla- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan Eurooppayhtiössä

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Komission tulkitseva tiedonanto, jossa selvitetään kuinka ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa

Kesäkuu 2000

- Toinen koheesiota koskeva kertomus, jossa esitetään ajankohtaista tutkimusta sisämarkkinoiden vaikutuksesta koheesioon- Komission suositus ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta talousraportoinnissa

Joulukuu 2000

- Perustamissopimuksen 28-30 artiklan kansallisiin ympäristötoimenpiteisiin soveltamista käsittelevän opaskirjan julkaiseminen- Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen Euroopan standardisointielinten toimintoihin

Kesäkuu 2001

Kansalaiset 2: Kansalaisten terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja heidän taloudellisten etujensa turvaaminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Rahoituspalvelujen toimintaohjelman toteuttaminen (ks. myös kohta "Markkinat 2")- Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin (92/59/ETY) kumoamisesta vuonna 2004- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tupakkatuotteiden valmistamisesta, esillepanosta ja myynnistä- Komission ehdotus kotimyynnistä annetun direktiivin (85/577/ETY) muuttamisesta- Komission ehdotus harhaanjohtavasta mainonnasta annetun direktiivin (84/450/ETY) muuttamisesta- Komission ehdotus kulutusluotoista annetun direktiivin muuttamisesta (87/102/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY)

Kesäkuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Komission tiedonanto kaupallisesta viestinnästä ja myynninedistämisestä (kts. myös kohta "liiketoiminta 4")- Komission valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta- Komission tiedonanto palvelujen turvallisuudesta- Komission tiedonanto ylivelkaantumisesta- Komission tiedonanto yleishyödyllisten palveluiden horisontaalisista kuluttajanäkökohdista- Komission tiedonanto matkustajien turvasta lentoliikenteessä- Komission tiedonanto oikeudellisesta avusta siviiliasioissa- Komission tiedonanto EU:n tieturvallisuuden painopisteistä

Kesäkuu 2000

- Komission vihreä kirja kuluttajien muutoksenhakuoikeudesta- Komission suositus "tuotteiden ekologisuutta koskevista väitteistä" ("green claims") (ympäristönsuojelun edistäminen)- Komission tiedonanto hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä terveyden ja kuluttajansuojan alalla

Joulukuu 2000

- Yhteisön lentoliikenteen turvajärjestelmän toteuttaminen

Kesäkuu 2001

Kansalaiset 3: Kansalaisoikeuksien täysimääräisen käytön vahvistaminen ja edistäminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmiä koskevan asetuksen N:o 1408/71 soveltamisalan laajentamisesta koskemaan muita kuin EU:n kansalaisia- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmiä koskevan asetuksen N:o 1408/71 korvaamisesta uudella yksinkertaisemmalla ja uudistetulla asetuksella- Komission ehdotus asetukseksi EU-passin yhdenmukaisuudesta

Kesäkuu 2000

- Komission ehdotus toisesta ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin (92/51/ETY) muuttamiseksi

Joulukuu 2000

- Komission ehdotus asetukseksi oleskeluoikeutta koskevien direktiivien (90/364/ETY, 90/365/ETY, 93/96/EY, 68/360/ETY) uudelleenmuotoilusta- Komission ehdotus asetukseksi oleskelulupien yhdenmukaisuudesta

Kesäkuu 2001

Muu kuin lainsäädäntö- Vuoropuhelu kansalaisten ja yritysten kanssa:- vuoden 2000 alussa käynnistettävä tiedotuskampanja- oikeuksien käyttämistä yhtenäismarkkinoilla käsittelevän oppaan julkaiseminen- komission tiedonanto vuoropuhelusta saadusta palautteesta- oikeuksia ja mahdollisuuksia sisämarkkinoilla käsittelevän, kansalaisille tarkoitetun uuden web-sivuston julkaiseminen- Tietosuojaa käsittelevän oppaan julkaiseminen

Kesäkuu 2000

- Komission tiedonanto ammatillisen koulutuksen tunnustamisesta tulevaisuudessa- Täydellisen itsepalvelupaketin tarjoaminen työnhakijoille ja työnantajille EURES:n Internet-sivustossa mitä täydentää euroneuvojien antama henkilökohtainen palvelu- Kattavan ja ajan tasalla olevan tietokannan tarjoaminen kansalaisille jäsenvaltioiden elin- ja työskentelyoloista ja työmarkkinoista

Joulukuu 2000

Strateginen tavoite 2: Yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden tehostaminen (markkinat)

Taloutensa kilpailukyvyn lisäämiseksi Euroopan unioni tarvitsee tehokkaita tuote-, palvelu- ja pääomamarkkinoita. Cardiffissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sopiman talousuudistusprosessin kehittäminen auttaa tämän saavuttamisessa.

Markkinat 1: Talousuudistuksen kannustaminen markkinoiden tehostamiseksi.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

- Komission vuosittainen tiedonanto talousuudistuksesta - Raportti tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta (Cardiff-raportti)- Jäsenvaltiot panevat vuosittain toimeen talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin sisältyvät maakohtaiset suositukset tuote- ja pääomamarkkinoiden uudistamisesta

Markkinat 2: Rahoituspalvelujen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisen varmistaminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

- Rahoituspalvelujen toimintaohjelman toteuttaminenMonet rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman toimet voivat edistää muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, kuten sellaisten, jotka liittyvät kuluttajien etuihin, digitaaliaikaan, monenkeskiseen kauppajärjestelmään, yrityslainsäädäntöön ja rikollisen toiminnan torjumiseen sisämarkkinoilla.

Markkinat 3: Digitaalisesta aikakaudesta sisämarkkinoille saatavien hyötyjen maksimoiminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista tietoyhteiskunnassa- Komission ehdotus direktiiviksi ohjelmistojen patentoitavuudesta

Kesäkuu 2000

- Komission ehdotus sen varmistamiseksi, että nykyinen alv-järjestelmä on yhteensopiva sähköisen kaupankäynnin kanssa

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Komission tiedonanto kaapeliverkkoon pääsyä koskevista säännöistä radiolähetyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja varten- Tuomioistuinten ulkopuolisia, on-line-muodossa olevia muutoksenhakukeinoja koskevien aloitteiden tukeminen

Kesäkuu 2000

- Vuoropuhelu yritysten ja kuluttajien kanssa osana sähköisen kaupankäynnin integroitujen puitteiden kehittämistä

Kesäkuu 2001

Markkinat 4: Luovuuden ja innovaatiotoiminnan kannustaminen suojaamalla riittävästi teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Komission ehdotus asetukseksi yhteisön patentista- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi hyödyllisyysmalleista ()- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi taiteilijoiden oikeudesta jälleenmyyntikorvauksiin

Kesäkuu 2000

- Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen asetukseksi yhteisömallista

Kesäkuu 2001

Muu kuin lainsäädäntö- Komission tiedonanto väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta annetun vihreän kirjan seurannasta

Kesäkuu 2000

Markkinat 5: Tehokkaan markkinoita avaavan lainsäädännön varmistaminen yleishyödyllisen yritystoiminnan alalla unohtamatta yleispalvelun säilyttämistä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Teletoimintaa koskevan nykylainsäädännön tarkistamisen seuranta: komission ehdotukset puitedirektiiviksi ja neljäksi erityisdirektiiviksi- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentokenttämaksuja koskevien sääntöjen vahvistamisesta- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit, joilla muutetaan direktiiviä (es de en fr) 91/440/ETY ja direktiiviä (es de en fr) 95/18/EY ja korvataan direktiivi (es de en fr) 95/19/EY (rautateiden elvyttämispaketti)

Kesäkuu 2000

- Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1191/69 (julkiset palvelut sisävesiliikenteessä) muuttamisesta

Joulukuu 2000

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisia verkkoja koskevien suuntaviivojen ajantasaistamisesta

Kesäkuu 2001

Muu kuin lainsäädäntö- Postipalvelujen vapauttamisesta annetun direktiivin 97/67/EY oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täysimääräinen täytäntöönpano- Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 96/92/EY oikea-aikainen siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täysimääräinen täytäntöönpano

Kesäkuu 2000

- Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 98/30/EY oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä- Komission tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista

Joulukuu 2000

- Komission kuudes kertomus teletoiminnan sääntelypaketin toteuttamisesta- Yhden eurooppalaisen ilmatilan luomista koskevan tiedonannon toteuttaminen

Kesäkuu 2001

Strateginen tavoite 3: Liiketoimintaympäristön parantaminen (liiketoiminta)

Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistamisella saavutettavat tavoitteet toteutuvat ainoastaan silloin, kun liiketoimintaympäristö on sille myönteinen. Tavoitteeseen kuuluu viisi toiminnallista tavoitetta:

Liiketoiminta 1: Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä, että kilpailunvastaiset käytänteet eivät haittaa markkinoiden yhdentymistä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Komission ehdotus asetukseksi kilpailusääntöjen uudistamisesta EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista varten- Komission ryhmäpoikkeusasetukset, jotka koskevat pk-yrityksille annettavaa valtiontukea, koulutustukea ja vähimmäissääntöä- Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1107/70 (tuen myöntämisestä sisävesiliikenteeseen) muuttamisesta

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Komission suuntaviivat vertikaalisia rajoituksia koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta

Kesäkuu 2000

- Horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevan komission politiikan tarkastelu- Valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen annetun komission tiedonannon seuranta

Joulukuu 2000

Liiketoiminta 2: Sisämarkkinoiden veroesteiden ja haitallisen verokilpailun poistaminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Neuvoston direktiivi talletusten verotuksesta- Neuvoston direktiivi koroista ja rojalteista (es de en fr)- Neuvoston direktiivi energian verotuksesta

Kesäkuu 2000

- Komission ehdotus kuudennen alv-direktiivin (77/388/ETY) koontamisesta- Komission ehdotus alv:a koskevan lainsäädännön uudistamisesta sisämarkkinoilla- Komission ehdotukset toimenpiteiksi valmisteverojärjestelmän uudistamisesta sisämarkkinoihin paremmin soveltuvaksi- Komission ehdotukset sellaisten verosäännösten kumoamisesta, jotka estävät veromaksuvelvollisten esteettömän pääsyn sisämarkkinoille

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Haitallista verokilpailua koskevat käytännesäännöt: sopiminen nykyisen lainsäädännön tarkistamisesta tai haitallisten verotoimenpiteiden muuttamisesta sääntöjen nojalla- Komission kertomus yritysverotuksesta EU:ssa

Kesäkuu 2000

- Komission kertomus neuvostolle mineraaliöljyjä, tupakka- ja muita tuotteita koskevasta valmisteverojärjestelmästä sisämarkkinoilla

Joulukuu 2000

Liiketoiminta 3: Oikeudellisen kehyksen tehostaminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Muu kuin lainsäädäntö- Kokeiluhanke, jossa tarjotaan yhteisön tukea kansallisille aloitteille hallinnollisen yhteistyön alalla

Kesäkuu 2000

- Kaikki jäsenvaltiot pääsevät tilanteeseen, jossa niiden direktiivien osuus, joita ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, on alle 1,5 prosenttia

Joulukuu 2000

- Komission tiedonanto kattavasta EU:n strategiasta, joka koskee hallinnollista yhteistyötä sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi

Kesäkuu 2001

Liiketoiminta 4: Jäljellä olevian esteiden poistaminen tavaroiden ja palvelujen rajatylittävältä kaupalta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Komission ehdotus julkisia hankintoja koskevaksi linsäädäntöpaketiksi

Kesäkuu 2000

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit palvelujen tarjoajan EY-kortista

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Komission tiedonanto kaupallisesta viestinnästä ja myynninedistämisestä- Komission tiedonanto patenttiasiamiehistä- Standardointia koskevan neuvoston päätöslauselman sisältämien erityistoimien toteuttaminen

Kesäkuu 2000

- Tuotevastuusta annetun vihreän kirjan (es de en fr) (85/374/ETY) seurantatoimenpiteet- Komission kertomus, jossa arvioidaan tuotteiden vaatimustenmukaisuusmerkintää koskevan politiikan täytäntöönpanoa- Sopiminen rakennusalan tuotteisiin liittyvästä 50 yhdenmukaistetusta standardista

Joulukuu 2000

- Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat komission tiedonannon ja vastavuoroista tunnustamista koskevan neuvoston päätöslauselman sisältämät erityistoimenpiteet- Yrityspalvelujen kaupan jäljellä olevia esteitä koskevan tulevan tutkimuksen tulosten arviointi

Kesäkuu 2001

Liiketoiminta 5: Liiketoiminnan sääntelystä aiheutuvan taakan vähentäminen erityisesti pk-yrityksiltä ja yritysten avustaminen sisämarkkinoista hyötymisessä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Lainsäädäntö- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maksuviivästyksistä kaupallisissa toimissa

Kesäkuu 2000

- Komission ehdotukset ensimmäisen (es de en fr) (68/151/ETY) ja toisen (es de en fr) yhtiöoikeudellisen direktiivin (77/91/ETY) muuttamisesta (SLIM:n jälkeen)

Joulukuu 2000

- Neuvosto hyväksyy ehdotetun asetuksen ja direktiivin Eurooppayhtiötä koskevasta säädöksestä ja siihen liittyvistä ehdotuksista (eurooppalaiset yhdistykset), eurooppalaiset osuuskunnat, eurooppalaiset keskinäiset yhtiöt)

Kesäkuu 2001

Muu kuin lainsäädäntö- Parempaa sääntelyä edistävien hankkeiden arviointi (SLIM ja yrityspaneeli (Business Test Panel))- BEST-toimintasuunnitelman toteuttaminen- Vuoropuhelu kansalaisten ja yritysten kanssa:- Komission tiedonanto pk-yritysten pääsystä julkisten hankintojen markkinoille

Kesäkuu 2000

- Ensimmäinen kertomus liiketoiminnan palautemekanismin määrällisistä tuloksista

Joulukuu 2000

Strateginen tavoite 4: Sisämarkkinoiden saavutusten hyödyntäminen muuttuvassa maailmassa (ulkoiset näkökohdat)

Sisämarkkinoita ei voida tarkastella erillään maailmantaloudesta. Myös unionin tuleva laajentuminen on haaste nykyisten sääntöjen toimivuudelle. Kaksi toiminnallista tavoitetta on asetettu:

Ulkoiset näkökohdat 1: Tulevan vuosisadan monenvälisen kauppajärjestelmän laatimiseen osallistuminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

LainsäädäntöKomissio saattaa Euroopan neuvoston kanssa päätökseen seuraavia aiheita koskevat neuvottelut:- luonnos suositukseksi vakuutustarkoituksiin kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen suojasta- pöytäkirjaluonnos yhteisön liittymisestä henkilötietojen käsittelyä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen 108- direktiivin 95/46/EY kanssa yhdenmukainen yleissopimuksen 108 lisäpöytäkirja- komission päätökset, jotka perustuvat direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohtaan, joka koskee tietyissä kolmansissa maissa taattavan tietosuojan riittävän tason arvioimista

Kesäkuu 2000

- Neuvoston päätös WIPO:n (Maailman henkisen omaisuuden järjestön) tekijänoikeussopimuksen ja WIPO:n esitys- ja äänitesopimuksen ratifioimisesta Euroopan yhteisön puolesta

Joulukuu 2000

Muu kuin lainsäädäntö- Kansainvälisten vähimmäisstandardien asettamista koskevan työn jatkaminen WIPO:n puitteissa audiovisuaalisten esitysten suojasta, yleisradiopalvelun harjoittajien oikeuksista ja muiden kuin alkuperäisten tietokantojen suojasta

Kesäkuu 2000

- Sellaisten sisämarkkinoilla kehitettyjen välineiden tunnistaminen ja edistäminen, joita voidaan käyttää monenkeskisten kauppasopimusten yhteydessä, kuten avoin sääntely-ympäristö ja standardien yhdenmukaistamista koskevat menettelyt ja periaatteet

Joulukuu 2000

Ulkoiset näkökohdat 2: Varmistetaan, että sisämarkkinoiden myötä edistetään yhteisön laajentumisen onnistumista.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavat kohdennetut toimet:

Muu kuin lainsäädäntö- Sisämarkkinoiden neuvoa-antavan komitean ja ehdokasmaiden edustajien yhteinen kokous- Koordinointikeskusten johtajien ja ehdokasmaiden edustajien yhteinen kokous- Ehdokasmaiden kanssa toteutettavat toimet koordinointikeskuksen perustamiseksi kuhunkin maahan

Joulukuu 2000

- Liittymistä valmistelevien strategioiden tarkemmin kohdennettu käyttö, kuten kummitoimintajärjestelyjen lisääminen sisämarkkinakysymyksissä

Kesäkuu 2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2000 [KOM(2000) 257 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannon tarkoituksena on luoda ensimmäinen katsaus alkuperäisessä asiakirjassa esitetyn sisämarkkinoiden strategian kohdennettuihin toimiin. Lisäksi sillä pyritään edistämään Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen toteuttamista. Tavoitteena on maailman kilpailukykyisimmän ja dynaamisimman tietoon perustuvan talouden luominen Euroopan unioniin. Se edellyttää laajamittaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka perustuvat etenkin sisämarkkinoiden lujittamiseen.

Tiedonannossa pidetään ensisijaisina toimia, joilla on suuri ja välitön vaikutus sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseen. Ensisijaiset toimet koskevat muun muassa yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden tehokkuuden parantamista, kansalaisten elämänlaadun parantamista sekä sisämarkkinoiden saavutusten hyödyntämistä muuttuvassa maailmassa.

Kohdennettujen toimien (joista osalle asetettu määräaika oli 30. kesäkuuta 2000) ensimmäisen vuosikatsauksen lisäksi tiedonannossa muutetaan kesä- ja joulukuun puolivuosittaisia määräaikoja siten, että ne sopivat yhteen vuosikatsausten ajankohtien kanssa.

See also

Tiedonanto on kokonaisuudessaan saatavilla sisämarkkinoiden pääosaston verkkosivuilla (DE, EN, FR).

Viimeisin päivitys 01.10.2007

Top