Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tislattujen alkoholijuomien maantieteellinen alkuperä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tislattujen alkoholijuomien maantieteellinen alkuperä

Kuluttajien suojelemiseksi ja tislattujen alkoholijuomien* alan kehittämiseksi Euroopan unioni (EU) on luonut lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan yhdenmukaiset, EU:n laajuiset säännöt tislattujen alkoholijuomien markkinointiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Kuluttajien suojelemiseksi ja tislattujen alkoholijuomien* alan kehittämiseksi Euroopan unioni (EU) on luonut lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan yhdenmukaiset, EU:n laajuiset säännöt tislattujen alkoholijuomien markkinointiin.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta. Se koskee kaikkia tislattuja alkoholijuomia riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:n alueella vai kolmansissa maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Tämän asetuksen liitteessä II määritetään 46 eri luokkaa tislatuille alkoholijuomille sekä eri ominaisuudet, jotka tislatulla alkoholijuomalla on oltava, jotta se kuuluu kyseiseen luokkaan. Jos tislatulla alkoholijuomalla on useampaan luokkaan kuuluvia ominaisuuksia, sitä voidaan myydä yhden tai useamman luokan nimityksellä.
  • Elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnässä noudatettavat yleiset säännöt koskevat myös tislattuja alkoholijuomia. Tässä asetuksessa määritellään kuitenkin myös merkintää ja esittelyä koskevat erityissäännöt, jotka koskevat muun muassa käytettyjen raaka-aineiden merkintää, ilmaisun ”sekoite” (blend) käyttöä, kypsytysajan ilmaisua, lyijypohjaisten kapselien käyttökieltoa suljetuissa säiliöissä ja sen varmistamista, että merkinnät on annettu yhdellä tai useammalla EU:n virallisella kielellä.
  • Maantieteellinen alkuperä osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta, jos kyseisen alkoholijuoman laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään.
  • Sekä EU-maiden että kolmansien maiden on lähetettävä maantieteellisten merkinnän rekisteröimiseksi hakemus Euroopan komissiolle. Hakemuksessa on oltava mukana tekninen asiakirja, jossa annetaan erilaisia tietoja, kuten tislatun alkoholijuoman kuvaus, maantieteellisen alueen määrittäminen, kuvaus tislatun alkoholijuoman valmistusmenetelmästä, yhteisön säännöksissä ja kansallisissa tai alueellisissa säännöksissä mahdollisesti asetetut vaatimukset sekä hakijan nimi ja osoite.
  • Ellei tislatulla alkoholijuomalla ole enää teknisessä asiakirjassa kuvattuja ominaisuuksia, Euroopan komissio voi perua maantieteellisen merkinnän rekisteröinnin.

KESKEISET TERMIT

* Tislatut alkoholijuomat: nautittavaksi tarkoitetut alkoholipitoiset juomat. Niillä on määritelmän mukaan erityiset aistinvaraiset ominaisuudet, ja niiden alkoholipitoisuus on vähintään 15 tilavuusprosenttia. Ne on valmistettu tislaamalla, maseroimalla tai lisäämällä aromeja tai sekoittamalla tislattua alkoholijuomaa muiden juomien, maatalousperäisen etyylialkoholin tai tiettyjen tisleiden kanssa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 110/2008

20.2.2008

-

EUVL L 39,13.2.2008, s. 16-54

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1334/2008

20.1.2009

-

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34-50

Asetukseen (EY) N:o 110/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 936/2009, annettu 7 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjen tislattujen alkoholijuomien vastavuoroista tunnustamista koskevien, Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisten sopimusten soveltamisesta (EUVL L 264, 8.10.2009, s. 5-6)

Viimeisin päivitys: 02.10.2015

Top