Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lampaiden ja vuohien tunnistaminen ja rekisteröinti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lampaiden ja vuohien tunnistaminen ja rekisteröinti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 21/2004 lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoitus on varmistaa lammas- ja vuohieläinten jäljitettävyys* edellyttämällä Euroopan unionin (EU) maita ottamaan käyttöön yhdenmukainen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jokaisen EU-maan on otettava käyttöön lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, joka käsittää seuraavat kohdat:
  • kutakin eläintä varten on olemassa tunnistustapa
  • rekisterissä säilytetään maatilakohtaisia tietoja, eläinten pitäjien nimiä, tietoja maatilan toimialasta, tuotantosuunnasta ja pidetyistä eläimistä
  • siirtoasiakirjoja on säilytettävä vähintään kolme vuotta, mutta tämä on valinnaista, mikäli maassa on käytössä sähköinen keskustietokanta, josta eläinten siirrot käyvät ilmi
  • keskusrekisteri tai atk-pohjainen tietokanta kaikista tiloista ja eläinerien siirroista kansallisella tasolla.
 • Kaikilla lampailla ja vuohilla on oltava kaksi tunnistinta, joista käy ilmi sama yksilöllinen tunnistenumero. Toisen näistä on oltava elektroninen tunnistin.
 • Näkyviä tunnistimia ovat tavanomaiset korvamerkit, mutta myös vuohiseen laitettavat merkinnät (jalkanauha). Myös tatuointia voidaan käyttää, mikäli eläintä ei ole tarkoitettu EU-maiden sisäiseen kauppaan. Elektroniset tunnistimet ovat tavallisimmin elektronisia korvamerkkejä, lukuun ottamatta pötsissä olevia tunnistimia (myös eläimen nielemää elektronista tunnistinta voidaan kuvata ja käyttää).
 • Eläimillä, jotka on tarkoitus teurastaa ennen kahdentoista kuukauden ikää, joita ei ole tarkoitettu EU:n sisäiseen kauppaan tai EU:n ulkopuolisiin maihin vietäväksi, saa olla ainoastaan yksi näkyvä tavanomainen korvamerkki.
 • Tunnistimissa on oltava merkittynä syntymämaa ja yksilöllinen eläinkoodi.
 • Tunnistaminen on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa syntymästä ja ennen kuin eläin siirretään syntymätilaltaan muualle. Määräaikaa voidaan pidentää yhdeksään kuukauteen, jos eläimiä pidetään laajaperäisessä tuotannossa tai ulkolaitumilla. EU-maiden ulkopuolelta tulevien eläinten tunnistaminen on tehtävä 14 päivän kuluessa.
 • EU-maat, joissa lampaiden ja vuohien kokonaismäärä on 600 000 tai vähemmän, tai joissa pelkästään vuohien kokonaismäärä on 160 000 tai vähemmän, voivat määrätä elektronisen tunnistamisen valinnaiseksi, jos eläimiä ei ole tarkoitettu EU-maiden väliseen kauppaan.
 • EU-maiden on asetettava seuraamuksia asetuksen rikkomisesta.
 • Tämä asetus kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 20. huhtikuuta 2021 lähtien.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 29. tammikuuta 2004 alkaen lukuun ottamatta 14, 15 ja 16 artikloja, joita on sovellettu 9. heinäkuuta 2005 alkaen. Jotkin valinnaiset säännöt ovat muuttuneet pakollisiksi 1. tammikuuta 2010 alkaen.

* KESKEISET TERMIT

Jäljitettävyys: mahdollisuus jäljittää ruoka, rehu, elintarviketuotantoeläin tai aine, jota käytetään ihmisravinnoksi, kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8–17)

Asetukseen (EY) N:o 21/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/968/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2006) 6522) (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 41–45)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission asetus (EY) N:o 1505/2006, annettu 11 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista (EUVL L 280, 12.10.2006, s. 3–6)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 04.10.2016

Top