Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valtiontuet: suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Valtiontuet: suuntaviivat

Komissio on laatinut uudet suuntaviivat kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien arviointia varten. Suuntaviivoilla pyritään antamaan alan valtiontukia ohjaavat säännöt Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) annetun asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti, jossa kalastuksen alan rakennetuelle annetaan uusi kehys kaudelle 2007-2013. Uusia suuntaviivoja sovelletaan 1. huhtikuuta 2008 alkaen.

ASIAKIRJA

Suuntaviivat kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista varten [EUVL C 84, 3.4.2008].

TIIVISTELMÄ

Periaatteessa valtiontuet kielletään Euroopan yhteisön perustamissopimuksella, sillä ne saattavat aiheuttaa epärehellistä kilpailua sisämarkkinoilla. Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää. Niitä hallinnoi komissio näiden kalastus- ja vesiviljelyalaa koskevien suuntaviivojen mukaisesti.

Suuntaviivoja sovelletaan kalatalousalaan ja vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn liittyviin toimiin sekä saatavien tuotteiden tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämisvälineisiin.

Nämä suuntaviivat koskevat kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan tukea, olipa sen muoto mikä tahansa, jos ne rahoitetaan suoraan tai välillisesti julkisin varoin.

EY:n perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklassa määrättyjä kalastus- ja vesiviljelyalaa tukevia valtiontukisääntöjä ei sovelleta niihin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin, jotka koskevat Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) yhteisrahoitettavia ja toimenpideohjelmaan sisältyviä tukitoimia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valtiontuista, joita ne aikovat myöntää, jotta komissio voi varmistaa, että kaikki valtiontukea saavat hankkeet ovat yhteison sääntöjen mukaisia.

Valtionavustuksissa on otettava huomioon kilpailupolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteet. Tuki ei saa vaikuttaa suojatoimenpiteen tavoin eikä sitä saa myöntää toimiin, joita tuensaaja on jo toteuttanut. Tuet, jotka täyttävät lähiaikoina todennäköisesti annettavalla poikkeusasetuksella (jolla muutetaan 31 päivänä joulukuuta 2006 päättynyttä asetusta (EY) N:o 1595/2004) säädetyt edellytykset sekä koulutus-, tutkimus- tai työllisyystuet voidaan vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta.

Jäsenvaltion on ilmoitettava tuen määrä ja intensiteetti. Tukijärjestelmät saavat pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen vuotta. Järjestelmän jatkamista voidaan hakea kaksi kuukautta ennen määräajan päättymistä. Tässä tapauksessa jäsenvaltion perusteltava järjestelmä ja ilmoitettava siitä uudelleen.

Jos tukijärjestelmästä tukea saava ei noudata YKP:n sääntöjä, tuki on maksettava takaisin suhteessa rikkomuksen vakavuuteen.

Komissio täsmentää, että valtion vientituki ja kalastustuotteiden yhteisön sisäisen kaupan tuki sekä toimintatuet ovat periaatteessa sisämarkkinoille soveltumattomia.

Alueellisia tukia koskevia suuntaviivoja ei sovelleta kalastus- ja vesiviljelyalalla.

Yhteismarkkinoiden mukaisia ovat:

  • poikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden tuki;
  • tiettyjen horisontaalisten suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluva tuki (vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen ja rakenneuudistus);
  • kalastusalusten nykyaikaistamiseen ja laitehankintoihin myönnettävät tuet eivät ole yhteismarkkinoille soveltuvia lukuun ottamatta toimia, joissa tukea myönnetään vähintään viisi vuotta vanhoille kalastusaluksille ja joilla pyritään parantamaan aluksen turvallisuutta, työolosuhteita, hygieniaa, tuotteiden laatua, energiatehokkuutta ja valikoivuutta kalastusaluksen pyyntikykyä lisäämättä. Tuet eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua rajaa;
  • luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseen myönnetty tuki;
  • tonnikalaa tai sen lähilajeja kalastavien ja yhteisön vesialueiden ulkopuolella toimivien kalastusalusten verohelpotukset ja työvoimakustannukset;
  • veroluonteisilla maksuilla rahoitettavat tuet;
  • syrjäisimpien alueiden erityistuet;
  • niiden muiden toimenpiteiden totettamiseen tarkoitettu tuki, joilla selkeästi edistetään osaltaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1. huhtikuuta 2008 alkaen kaikkiin kyseisestä päivästä lukien ilmoitettaviin valtiontukiin.

Viimeisin päivitys 15.07.2008

Top