Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntastrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntastrategia

Komissio esittelee kattavan strategian laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU-kalastuksen) torjumiseksi. Kyseinen kalastus vaarantaa kalastusalan talouden, kalavarat ja meriympäristön. Ehdotettujen toimenpiteiden mukaan Euroopan unionin (EU:n) markkinoille päästettäisiin ainoastaan lippuvaltion tai kyseisen viejävaltion laillisiksi varmentamia kalastustuotteita. Strategian mukaan olisi lisäksi vahvistettava merellä harjoitettavan toiminnan valvontaa ja yksilöitävä IUU-toimet sekä parannettava kalastusalan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja seuraamusten soveltamista rikkomistapauksissa. Aloite on osa vuonna 2002 hyväksyttyä IUU-kalastuksen vastaista yhteisön toimintaohjelmaa, ja se on yhdenmukainen kansainvälisellä tasolla (FAO), alueelliset kalastusjärjestöt) toteutettavien toimien kanssa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle yhteisön uudesta strategiasta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi [KOM(2007) 601 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) ehdottaa kattavaa strategiaa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU-kalastus) torjumiseksi yhteisön ja kansainvälisillä vesillä. Kyseiset kalastuskäytänteet ovat uhka yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) ja vahingoittavat kalakantojen kestävyyttä, merten biodiversiteettiä, herkkiä ekosysteemejä sekä sääntöjä noudattavien kalastajien ja asiaan liittyvien rannikkokuntien asemaa. Tällä kansainvälisellä vitsauksella on niin ympäristövaikutuksia kuin sosioekonomisia seurauksia.

EU:n rooli on ratkaiseva, sillä se on yksi kalastusmarkkinoiden tärkeimpiä toimijoita niin tuottajana kuin kuluttajana. EU:hun joka vuosi tuotavien laittomien kalastustuotteiden määräksi on arvioitu noin 500 000 tonnia ja arvoksi 1,1 miljardia euroa.

IUU-kalastuksen torjunta kattaa seuraavat:

  • kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden rikkomukset kansallisilla ja kansainvälisillä vesillä;
  • sellaisten alusten alueellisen kalastuksenhoitojärjestön (alueellinen kalastusjärjestö) puitteissa avomerellä harjoittama kalastus, jotka eivät noudata kyseisen järjestön sääntöjä. Kyseessä ovat kansallisuudettomat tai kyseiseen alueelliseen kalastuksenhoitojärjestöön kuulumattomaan valtioon rekisteröidyt alukset;
  • muualla kuin alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimialaan kuuluvilla avomerialueilla harjoitettava kalastus, joka ei ole kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä kansainvälisen lain mukaan vastaavan valtion sääntöjen mukaista.

EU:n on pyrittävä poistamaan tietyt IUU-kalastuksen jatkamisen vaikuttimet, jotka ovat:

  • kannattavuus. IUU-kalastuksen toimintakustannukset ovat alhaiset ja siitä saatavat voitot merkittäviä. Se johtuu myös joidenkin kalastuslaivastojen ylikapasiteetista käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin verrattuna;
  • kansallisissa ja kansainvälisissä järjestelmissä olevat, laittomien toimijoiden hyödyntämät porsaanreiät. Ne liittyvät lippurekisterijärjestelmiin, valtioiden ja kansainvälisten elinten väliseen koordinointiin sekä seuranta-, valvonta- ja tarkkailujärjestelmiin.

Yhteisön toiminta

Vaikka monia edistysaskelia onkin otettu erityisesti vuoden 2002 toimintasuunnitelman puitteissa, IUU-kalastusta ei ole vielä saatu läheskään poistettua. Komissio tukee tällä strategialla kansainvälisten sääntöjen vahvistamista ja niiden täytäntöönpanosta vastaavien alueellisten kalastusjärjestöjen perustamista. Se aikoo jatkaa merellä harjoitetun toiminnan seurantaa, valvontaa ja tarkkailua sekä IUU-toimijoiden yksilöintiä. Kyseisten sääntöjen ja rikkomuksia ehkäisevien seuraamusten parempi soveltaminen on niin ikään tarpeen.

Tämä kokonaisstrategia koskee kaikkea kalastustoimintaa ja siihen liittyviä IUU-käytänteitä (pyynti, jälleenlaivaus, jalostus, purkaminen, kauppa jne.). Se kohdistuu koko toimitusketjuun ja tarjoaa vastauksen näistä toimista aiheutuviin ongelmiin EU:n tasolla sekä alueellisesti ja kansainvälisesti.

Kaupan näkökulmat on otettava täysipainoisesti mukaan IUU-kalastuksen torjuntaan. Komissio suunnittelee Euroopan markkinoiden sulkemista laittomilta tuotteilta ottamalla käyttöön satamavaltion suorittamaa valvontaa koskevan järjestelmän, jonka mukaan kaloilla tai kalastustuotteilla on ennen niiden purkamista tai EU:hun tuontia oltava lippuvaltiosta ennakkoon saadut todistukset tuotteiden laillisuudesta.

EU voisi monenvälisten toimien puutteellisuutta paikatakseen toimia yksipuolisesti "sääntöjä noudattamattomien lippujen" ongelman ratkaisemiseksi. IUU-kalastusta harjoittavista yhteisön aluksista ja jäsenvaltioista, jotka eivät puutu niiden toimintaan, voitaisiin laatia luettelo.

Komissio aikoo parantaa kansainvälisten ja EU:n standardien noudattamista EU:n alusten ja toimijoiden keskuudessa. Se haluaa erityisesti kannustaa jäsenvaltioita ja EU:n kansalaisia valvomaan yhteisen kalastuspolitiikan asianmukaista soveltamista ja lujittaa valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä. On syytä ottaa käyttöön ehkäisevät rangaistukset IUU-toiminnasta yhteisön vesillä samoin kuin IUU-toimintaa missä tahansa maailmassa harjoittaville EU:n toimijoille.

Yhteistyötä vahvistamalla on mahdollista laatia IUU-toimintaa koskevia tutkimuksia. Toiminnan tehokas koordinointi ja säännöllinen tietojenvaihto pitäisi voida taata yhteisön kalastuksenvalvontaviraston tuella. EU:n on osallistuttava kansainvälisen tason ja erityisesti YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) (EN) (ES) (FR) pyrkimyksiin saada aikaan maailmanlaajuinen kalastusalusrekisteri sekä kansainvälinen seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimien verkosto. Yhteisön tasolla EU:n on parannettava eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välistä koordinointia.

EU:n on tehostettava avomerellä harjoitettavan IUU-kalastuksen torjuntaa alueellisten, kahdenvälisten ja monenvälisten suhteiden puitteissa. IUU-kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävä EU:n strategia nojautuu seuraaviin toimijoihin:

  • alueelliset kalastusjärjestöt. Niiden puitteissa toteutettavia toimenpiteitä on vahvistettava samalla kun kyseisten järjestöjen välistä koordinointia parannetaan;
  • rannikolla sijaitsevat kehitysmaat. Yhteisön näille maille antamaa rahoitustukea on lisättävä kalastustoiminnan hallinnoinnin ja seuraamisen parantamiseksi. On arvioitava IUU-asetuksen vaikutuksia edellä tarkoitettuihin maihin samoin kuin liitännäistoimenpiteiden tarvetta;
  • Maailman työjärjestö (ILO) (EN) (ES) (FR). Useampien valtioiden on allekirjoitettava kalastusalan työstä tai kalastusalan turvallisuudesta tehdyt kansainväliset yleissopimukset. Olisi lisäksi tarkasteltava mahdollisuutta saattaa kyseinen lainsäädäntö osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

Taustaa

Tämä tiedonanto on osa laajaa kansainvälistä yhteisymmärrystä tarpeesta omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa IUU-kalastuksen torjumiseksi. Tämä on ilmaistu FAO:ssa, YK:n yleiskokouksessa ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECE) (EN) (FR). Sen taustalla on komission vuoden 2002 toimintasuunnitelma ja Euroopan parlamentin 15. helmikuuta 2007 antama päätöslauselma. Se on, yhdessä vuoden 2008 aikana todennäköisesti hyväksyttävän asetusehdotuksen kanssa, yksi ensiaskelista kohti EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jolla edistetään merten kestävää hyödyntämistä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Regulamento (CE) n. o 1005/2008 do Conselho, de 29 Setembro de 2008, que estabelece um regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, que altera os Regulamentos (CEE) n. o 2847/93, (CE) n. o 1936/2001 e (CE) n. o 601/2004, e que revoga os Regulamentos (CE) n. o 1093/94 e (CE) n. o 1447/1999 [JO L 286 de 29.10.2008].

Viimeisin päivitys 11.11.2010

Top