Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tietoja ja tieteellisiä lausuntoja koskevat yhteisön puitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tietoja ja tieteellisiä lausuntoja koskevat yhteisön puitteet

Tietoja, jotka koskevat laivastojen toimintaa, saaliita ja kalakantoja sekä näiden vaikutusta meriekosysteemiin, tarvitaan kalatalousalan tieteellisen arvioinnin parantamiseksi. Asetuksessa määritellään näiden jäsenvaltioiden toimittamien tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä sekä tieteellisten lausuntojen saatavuutta koskeva vakaa ja johdonmukainen yhteisön kehys.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan yhteisön puitteet, jotka koskevat kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä sekä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) toteuttamiselle välttämättömien tieteellisten lausuntojen saatavuutta.

Nämä biologiset, tekniset ja sosioekonomiset näkökohdat sekä ympäristöön liittyvät tiedot koskevat paitsi laivastoja ja niiden toimintaa, myös saaliita sekä kalastustoimien vaikutusta meriekosysteemiin. Tiedot liittyvät kaikkeen kalastustoimintaan eli niin kaupalliseen kalastukseen kuin virkistyskalastukseenkin *, vesiviljelytoimintaan sekä kalastustuotteiden jalostusteollisuuteen.

Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat puitteet

Monivuotiset yhteisön ja kansalliset ohjelmat muodostavat tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat puitteet. Ohjelmat hyväksytään kolmivuotiskausiksi.

Komissio laatii yhteisön ohjelmat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean avustuksella. Niiden perusteella jäsenvaltiot laativat kansalliset ohjelmat, joihin sisältyvät

 • monivuotiset näytteenotto-ohjelmat, joiden avulla voidaan arvioida kalatalousalaa ja kalastustoimia biologisten ja sosioekonomisten näkökohtien sekä ekosysteemiä koskevien tietojen perusteella. Tietoja kerätään aluksista ja alan yrityksistä purkamispaikoilla tai niitä haetaan rekistereistä ja taloutta koskevista tiedoista
 • tarpeen vaatiessa kaupallisilla ja virkistystarkoituksiin käytetyillä kalastusaluksilla tapahtuva tietojenkeruuohjelma. Merellä tehtävistä tarkkailutoimista vastaavat aluksilla tieteelliset asiantuntijat tai käytännöllisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä aluksen miehistö omatoimisen näytteenotto-ohjelman puitteissa
 • merentutkimusohjelma, jossa tutkitaan kalastuksen vaikutusta ympäristöön sekä kalavarojen runsautta ja jakautumista
 • tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien tietojen hallintaa ja käyttöä koskeva ohjelma

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kansallisissa ohjelmissaan käyttämänsä protokollat sekä tietojen keräys- ja analysointimenetelmät.

Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä keskenään sekä niiden kolmansien maiden kanssa, joilla on vesialueita samalla merialueella. Jäsenvaltiot sovittavat yhteen kansallisia ohjelmiaan erityisesti komission järjestämissä alueellisissa yhteensovittamiskokouksissa, jotta voitaisiin välttää tietojen päällekkäistä keruuta.

Komissio hyväksyy kansalliset ohjelmat ja tarkastelee niiden toteuttamista niiden arviointien perusteella, jotka tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries/STECF) on tehnyt kansallisten ohjelmien yhteensopivuudesta kyseisen asetuksen kanssa sekä ohjelmien teknisestä ja tieteellisestä täytäntöönpanosta. Komissio tekee myös ohjelmia koskevan kustannusarvion. Jos kansalliset ohjelmat eivät täytä asetuksen vaatimuksia, jäsenvaltioiden on muutettava niitä komission pyynnöstä.

Euroopan unioni (EU) rahoittaa tietojen keruusta aiheutuneista kustannuksista 50 prosenttia. Rahoitukseen on suunniteltu käytettävän kaudella 2007–2013 enintään 300 miljoonaa euroa YKP:n täytäntöönpanoa koskevien yhteisön rahoitustoimenpiteiden puitteissa.

Komissio voi keskeyttää tai periä takaisin yhteisön taloudellisen tuen, jos kansallisen ohjelman täytäntöönpano ei ole annettujen sääntöjen mukaista esimerkiksi silloin, kun kyseessä ovat määräaikojen noudattaminen, laadunvalvonta, kerättyjen tietojen validointi ja niiden toimittaminen. Tukea voidaan pienentää myös tietyin ehdoin, mutta vain sen mukaan, missä määrin vaatimuksia on jätetty noudattamatta, ja enintään 25 prosenttia kansallisen ohjelman vuotuisista kokonaiskustannuksista.

YKP:n puitteissa kerättyjen tietojen hallinta ja käyttö

Kerätyt tiedot säilytetään suojatuissa kansallisissa atk-tietokannoissa. Näillä tiedoilla tarkoitetaan perustietoja *, yksilöimättömiä tietoja * ja yhdistettyjä tietoja *, jotka saadaan perustietojen käsittelystä. Jäsenvaltiot valvovat näiden tietojen laatua.

Näiden tietojen toimittaminen loppukäyttäjille tieteellistä analysointia varten on säänneltyä. Tietoja voidaan käyttää myös alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien keskusteluissa YKP:n puitteissa toimintaperiaatteiden kehittämiseksi sekä tutkijoiden laatimissa tieteellisissä julkaisuissa. Tietojenkäsittelymenetelmät ovat niiden käyttäjien saatavilla.

Tietojen toimittamisen aikaraja riippuu tietojen käyttötavasta, joka on mainittava hakemuksessa. Jäsenvaltiot voivat tietyissä tapauksissa kieltäytyä antamasta näitä tietoja. Komissio voi tutkia näitä kieltäytymisiä. Jos ne eivät ole perusteltuja, jäsenvaltion on toimitettava tiedot loppukäyttäjälle kuukauden kuluessa. Jos niin ei tehdä, kieltäytyminen voi johtaa taloudellisen tuen pienentämiseen. Loppukäyttäjiä voidaan myös rajoittaa tai kieltää käyttämästä tietoja, jos ne eivät täytä tiettyjä velvollisuuksia.

Merellä tehtävien tieteellisten tutkimusten yhteydessä kerätyt tiedot toimitetaan kansainvälisille tieteellisille järjestöille ja asianomaisten alueellisten kalastusjärjestöjen tiedekomiteoille.

Tieteellisten lausuntojen tukeminen

Kansallisia asiantuntijoita kannustetaan osallistumaan niihin alueellisten kalastusjärjestöjen ja kansainvälisten tieteellisten elinten kokouksiin, joihin yhteisö osallistuu.

Tämän vuoksi jäsenvaltiot ja komissio työskentelevät yhdessä parantaakseen tieteellisten lausuntojen luotettavuutta sekä alueellisten kalastusjärjestöjen työohjelmien ja ‑menetelmien laatua avoimin ja puolueettomin perustein.

Taustaa

Nämä yhteisön puitteet on kehitetty laajan kuulemisen jälkeen, joka käytiin jäsenvaltioiden, tietojen keruusta vastaavien kansallisten tieteellisten instituuttien sekä tärkeimpien loppukäyttäjien, kuten esimerkiksi Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES), kanssa.

Puitteet ovat osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, ja ne korvaavat vuonna 2000 täytäntöönpannut yhteisön puitteet 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Asiakirjan avainkäsitteet

 • Perustiedot: yksittäisiin aluksiin, luonnollisiin tai oikeushenkilöihin tai yksittäisiin näytteisiin liittyvät tiedot.
 • Yksilöimättömät tiedot: perustietoihin perustuvat tiedot sellaisessa muodossa, ettei luonnollisia tai oikeushenkilöitä voida niistä tunnistaa suoraan tai välillisesti.
 • Yhdistetyt tiedot: perustiedoista ja yksilöimättömistä tiedoista erityisiä analyysitarkoituksia varten laadittu kooste.
 • Virkistyskalastus: ei-kaupallinen kalastustoiminta, jossa elollisia vesiluonnonvaroja käytetään virkistys- tai urheilutarkoituksiin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 199/2008

12.3.2008

-

EUVL L 60, 5.3.2008.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/93/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten kaudeksi 2011–2013 [EUVL L 41, 16.2.2010]. Päätöksessä säädetään kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevan yhteisön ohjelman laatimisesta kolmivuotiskaudeksi. Ohjelmassa on neljä moduulia, ja siinä määritellään tarkkuustasot ja näytteenoton intensiteetti. Päätöksellä korvataan päätös 2008/949/EY 1 päivästä tammikuuta 2011.

Komission päätös, 2008/949/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2008, yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 mukaisesti [EUVL L 346, 23.12.2008]. Yhteisön monivuotinen ohjelma kattaa tieteellisten analyysien tekemiseen käytettävien tietojen keruun sekä näiden tietojen hallinnan. Ohjelmaan kuuluu neljä moduulia, ja siinä määritellään tarkkuustasot ja näytteenoton intensiteetti. Ohjelman moduulit ovat seuraavat:

 • kalastusalan arviointia koskeva moduuli
 • vesiviljelyn ja jalostusteollisuuden alojen taloudellisen tilanteen arviointia koskeva moduuli
 • meriekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan vaikutusten arviointia koskeva moduuli
 • tietojen keruuta koskevien puitteiden mukaisten tietojen hallintaa ja käyttöä koskeva moduuli.

Viimeisin päivitys 10.09.2010

Top