Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kalastuksen hoitoa koskevan päätöksenteon parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kalastuksen hoitoa koskevan päätöksenteon parantaminen

Tässä tiedonannossa ehdotetaan joitakin tärkeitä muutoksia neuvoston vuosittaisen kalastusmahdollisuuksia koskevan asetuksen laatimismenettelyihin. Tavoitteena on varmistaa alan toimijoiden laajamittainen osallistuminen politiikan toteuttamisen kaikkiin vaiheisiin sen suunnittelusta täytäntöönpanoon.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille 24. toukokuuta 2006: "Yhteisön kalastuksenhoitoa koskevan kuulemismenettelyn parantaminen" (KOM(2006) 246 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

TIIVISTELMÄ

Komissio haluaa muuttaa kalastusmahdollisuuksia koskevaa päätöksentekoaikataulua. Muutoksilla pyritään järjestämään kuulemiset varhaisemmassa vaiheessa, jotta voidaan tehdä aiempaa parempia päätöksiä.

Kalastuksen hoitoa koskeva kuulemis- ja päätöksentekomenettely laadittiin samanaikaisesti yhteisen kalastuspolitiikan kanssa 1980-luvun alussa.

Neuvosto antaa asetuksen suurimmista sallituista saaliista (TAC) ja jäsenvaltioiden kiintiöistä komission asetusehdotuksen perusteella. Tähän asti komissio on tehnyt ehdotuksensa hyvin myöhään vuoden lopulla, jotta kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa on voitu ottaa huomioon viimeisimmät tieteelliset ja tekniset lausunnot. Aikataulun vuoksi alan toimijoiden kuulemiselle on jäänyt vain vähän aikaa.

Nykyinen menettely

Kalastuksen hoitoa koskeva päätöksentekomenettely perustuu aikatauluun, jossa vahvistetaan vuosittain jäsenvaltioiden ja alan toimijoiden kalastusmahdollisuudet. Useimpien pohjakalalajien kantojen osalta aikataulu on seuraava:

 • syyskuussa viimeiset tutkimukset valmistuvat ja niistä saadut tiedot arvioidaan tutkimusaluksissa;
 • lokakuussa tieteellisten selvitysten tulokset esitellään kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) neuvoa-antavalle kalatalouskomitealle (ACFM (es de en fr)), joka antaa lausuntonsa Euroopan komissiolle, Norjalle, Islannille ja Koillis-Atlantin kalastuskomissiolle (NEAFC);
 • marraskuussa komissio arvioi tieteelliset lausunnot ja kuulee niistä myös tieteellis-teknis-taloudellista kalatalouskomiteaa (STCEF (es de en fr)) ja alan toimijoita sekä neuvottelee Norjan ja muiden rannikkovaltioiden kanssa yhdessä hallinnoitavista kannoista;
 • joulukuussa komissio antaa kalastusmahdollisuuksia koskevan asetusehdotuksensa, jonka neuvosto hyväksyy.

Tehokkaalle ja rakentavalle kuulemiskierrokselle alan toimijoiden kanssa jää väistämättä vain vähän aikaa. Kalastuksen hoitoa koskevien päätösten valmistelua voidaan kuitenkin parantaa ja kuulemismenettelyä voidaan laajentaa.

Pyyntisääntöjen tehokas soveltaminen

Komissio katsoo, että kalastuksenhoitopäätösten valmistelua voitaisiin tehostaa "pyyntisääntöihin" perustuvan mallin käyttöönotolla. Pyyntisäännöt otettaisiin huomioon TACeja koskevissa päätöksissä.

Tällaiset säännöt voisivat käsittää esimerkiksi:

 • TACien vuosittaisiin vaihteluihin sovellettavat säännöt;
 • säännöt kalastuskuolleisuuden vähentämiseksi kestävälle tasolle;
 • pyyntiponnistusten (merelläolopäivien) mukauttamista kalastuskuolleisuuslukuihin (vuoden aikana merestä pyydettyjen kalojen suhteellinen osuus) koskevat säännöt.

Ihanteellisinta olisi, että pyyntisäännöt vahvistettaisiin yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimpiä kalastuksia ja kalakantoja koskevissa neuvoston asetuksissa, eikä niitä päivitettäisi kovin usein. Tällaisen menettelyn ansiosta aikaa alan toimijoiden kuulemiseen kalastuksenhoidon periaatteista jäisi enemmän, ja ICEF ja STECF voisivat jatkaa samalla tieteellistä arviointityötään kalastuksen kohteena olevien tarkkojen määrien vahvistamiseksi.

Sellaisten kalakantojen osalta, joille ei ole hyväksytty pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaa, komissio voisi huhtikuussa esittää seuraavan vuoden TACeja koskevat suunnitelmansa, jotka perustuisivat edellisenä vuonna annetussa tieteellisessä lausunnossa esitettyihin suuntauksiin. Tähän poliittiseen julkilausumaan sisältyisi:

 • sitoutuminen kantojen asteittaiseen kehittämiseen asianmukaisimmille tasoille niiden kestävän hyödyntämisen ja korkean tuotoksen varmistamiseksi;
 • seuraavan vuoden TACit ja pyyntiponnistukset, jotka vahvistetaan elvytyssuunnitelmissa tai pitkän aikavälin hoitosuunnitelmissa määrättyjen sääntöjen mukaisesti silloin, kun tällainen suunnitelma on olemassa, tai noudattaen periaatetta, jonka mukaan kalastuskuolleisuus ei saisi lisääntyä minkään sellaisen kannan osalta, jonka kuolleisuus ylittää pitkän aikavälin korkean tuotoksen turvaamisen edellyttämän tason;
 • vastaavilla hyödyntämis- tai köyhtymistasoilla olevien kantojen samankaltainen käsittely;

TACien vuosittaista vaihtelua koskevat säännöt ja tarvittaessa mahdollisuus suurempiin muutoksiin erityisolosuhteiden niin vaatiessa.

Tämän julkilausuman perusteella komissio voisi kesällä järjestää kuulemiskierroksen alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien (es de en fr) ja jäsenvaltioiden kanssa. Alan toimijat osallistuisivat kalastustoiminnasta käytävään strategiseen keskusteluun, ennen kuin neuvosto antaa lausuntonsa komission ehdottamasta strategiasta lokakuussa.

Uusi aikataulu

Tämä uusi menettely edellyttää kalastusmahdollisuuksia koskevien päätösten aikataulun muuttamista.

Komissio on jo keskustellut ICES:in ja STECF:in kanssa tieteellisten lausuntojen aikataulusta. Komissio on tiedustellut mahdollisuutta saada vuodesta 2007 lähtien lausunnot hieman aikaisemmassa vaiheessa vuotta. Lausuntojen aikaistaminen vähentäisi eräissä tapauksissa ennusteen tarkkuutta, mutta komission mukaan tällainen seuraus olisi kuitenkin hyväksyttävissä.

Päätöksentekoaikataulun muuttamiseksi komissio ehdottaa kaksivaiheista menettelyä, joka koskee toisaalta sellaisia kalakantoja, joiden määrää koskeva tieteellinen lausunto on saatavissa kesäkuussa ja toisaalta niitä, jotka ovat riippuvaisia rekrytoinnista eli kantaan tulevien nuorten kalojen lukumäärästä; näihin kuuluu monia kaupallisesti hyvin merkittäviä ja uhanalaisia lajeja. Ehdotettu aikataulu on seuraava:

 • Ensimmäinen vaihe ulottuu kesäkuusta lokakuuhun. ICES ja STECF antavat tieteelliset lausunnot tietyistä kalakannoista ("kalakannat, joita koskeva lausunto on annettu kesäkuussa"). Komissio antaa ehdotuksensa kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalakannoille, joita koskeva lausunto on annettu kesäkuussa, syyskuun alussa sen jälkeen, kun se on kuullut neuvoa-antavia toimikuntia. Neuvosto hyväksyy lokakuussa TACit näille kalakannoille.
 • Toinen vaihe ulottuu lokakuusta joulukuuhun. Tältä osin aikataulu ei eroa merkittävästi nykyisestä. ICES esittää lopulliset lausuntonsa syksyllä (vuodesta 2007 lähtien mahdollisesti jo syyskuussa) tietyistä kalakannoista ("kalakannat, joita koskeva lausunto on annettu lokakuussa"), jotka ovat suuressa määrin riippuvaisia vuotuisesta rekrytoinnista. Komissio antaa marraskuussa ehdotuksensa, johon ei todennäköisesti sisälly yllätyksiä asianosaisille. Kalastusalan toimijoita kuullaan jo aikaisemmassa vaiheessa vuotta komission poliittisen julkilausuman perusteella niiden kalakantojen osalta, joille ei ole hyväksytty pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaa. Neuvosto hyväksyy joulukuussa asetuksen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kannoille, joita koskeva lausunto on annettu lokakuussa.

Koska alalla sovellettavia yhteisön sääntöjä tarkastellaan uudelleen turskan elvytyssuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, komissio katsoo, että olisi asianmukaista odottaa vuoteen 2007 ennen kuin ehdotetaan uutta erillistä asetusta samoista säännöistä.

Viimeisin päivitys 14.02.2008

Top