Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valaiden, delfiinien ja pyöriäisten suojelu tahattomalta saaliiksi joutumiselta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valaiden, delfiinien ja pyöriäisten suojelu tahattomalta saaliiksi joutumiselta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 812/2004 – kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä otetaan käyttöön toimenpiteitä kalastusalusten tahattomien valas-, delfiini- ja pyöriäissaaliiden (valaiksi kutsuttujen merinisäkkäiden sivusaaliiden) vähentämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella otetaan käyttöön

 • kidusverkkoja (pystysuoraan ripustettava verkko, johon kalat jäävät kiinni kiduksistaan) ja trooleja (eräs verkkotyyppi) koskevia teknisiä toimenpiteitä tietyillä alueilla (lueteltu asetuksen liitteissä I ja III)
 • kalastusaluksilla toteutettava valvontaohjelma tietojen keräämiseksi valaiden sivusaaliista nk. riskin aiheuttavissa kalastusmuodoissa* (ks. liite III).

Akustiset karkotinlaitteet

 • On olemassa useita erityyppisiä akustisia karkotinlaitteita. Nämä laitteet (joita kutsutaan yleisesti nimellä ”pingeri”) lähettävät signaaleja, joiden tarkoituksena on pitää valaat poissa pyydyksistä.
 • Näitä laitteita on käytettävä kaikilla vähintään 12 metrin pituisilla kalastusaluksilla, jotka kalastavat määritellyillä alueilla tietyn pyyntikauden aikana.
 • Kalastusalusten päälliköiden on varmistettava, että laitteet ovat täydessä toimintavalmiudessa, kun pyydys lasketaan veteen.
 • Euroopan unionin (EU) maiden on seurattava ja arvioitava karkottimien käytön vaikutuksia ajan myötä.
 • Karkottimien tekniset eritelmät (esim. signaalin ominaisuudet) ja käyttöedellytykset (esim. verkkoon asennettujen laitteiden välinen maksimietäisyys) esitetään asetuksen liitteessä II.
 • EU-maat voivat poikkeuksellisesti antaa luvan käyttää enintään kahden vuoden ajan karkottimia, jotka eivät täytä teknisiä eritelmiä tai käyttöedellytyksiä, jos niiden käyttö on riittävästi dokumentoitu.

Tahattomien saaliiden valvontaohjelmat

 • EU-maiden on laadittava ja toteutettava niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten tahattomien valassaaliidenvalvontaohjelmia . Toimenpiteen tarkoituksena on saada liitteessä III luetelluista kalastusmuodoista edustavaa tietoa.
 • Alle 15 metrin pituisten alusten osalta tietoa kerätään tieteellisten tutkimusten tai pilottihankkeiden avulla.
 • Pituudeltaan vähintään 15 metrin aluksilla valvontaohjelmissa käytetään aluksella olevia tarkkailijoita.
 • Tarkkailijoiden osalta asetuksessa säädetään seuraavista seikoista:
  • vaatimukset (esim. valaslajeja ja kalastusmenetelmiä koskeva asiantuntemus)
  • kyky suorittaa tiettyjä tieteellisiä perustehtäviä jne.
  • tehtävät (tahattomien valassaaliiden valvonta ja tarvittavien tietojen kerääminen havaitun sivusaaliin ekstrapoloimiseksi koko asianomaisen kalastukseen)
  • sen raportin sisältö, joka tarkkailijan on lähetettävä keräämistään tiedoista sekä tekemistään havainnoista ja huomioista.

Raportit

 • EU-maiden on lähetettävä vuosittain raportti Euroopan komissiolle. Raportissa on
  • esitettävä arviot tahattomien valassaaliiden kokonaismäärästä kunkin kalastusmuodon yhteydessä
  • esitettävä arvio tarkkailijoiden raporttien päätelmistä sekä muut asiaa koskevat tiedot, mukaan lukien mahdolliset tutkimukset tahattomien valassaaliiden vähentämiseksi kalastuksessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Valaiden, delfiinien ja pyöriäisten suojelusta on säädetty EU:n luontotyyppidirektiivissä. Sen mukaan EU-maiden on huolehdittava näiden lajien suojelun tason seurannasta. Siksi EU on toteuttanut erityistoimenpiteitä kalastustoiminnan vaikutusten minimoimiseksi.

* KESKEINEN TERMI

Riskin aiheuttavat kalastusmuodot: tämän lainsäädäntötiivistelmän yhteydessä tarkoitetaan niitä kalastusmuotoja, joiden kalastustoiminnan takia valaspopulaatio on erityisesti uhattuna.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 812/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 12–31)

Katso oikaisu.

Asetukseen (EY) N:o 812/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1–12)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 04.10.2016

Top