Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005 yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja kalastuksen valvontajärjestelmästä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan EFCA, Euroopan kalastuksenvalvontavirasto, joka ennen vuotta 2012 tunnettiin yhteisön kalastuksenvalvontavirastona.

EFCA pyrkii

 • järjestämään EU-maiden kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien koordinoinnin
 • auttamaan niitä soveltamaan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sääntöjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EFCA:n tavoitteena ja tehtävänä on

 • koordinoida
 • auttaa EU-maita
  • toimittamaan kalastustoimia ja valvonta- ja tarkastustoimia koskevia tietoja Euroopan komissiolle ja muille asiaan liittyville tahoille
  • täyttämään kalastuspolitiikan sääntöjen mukaiset velvollisuutensa
 • auttaa EU-maita ja komissiota
  • yhdenmukaistamaan kalastuspolitiikan soveltamista kaikkialla EU:ssa
  • suhteissa kolmansiin maihin kalastussopimuksiin liittyen.
 • edistää
  • valvonta- ja tarkastustekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä
  • tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä kokemusten vaihtoa.

Organisaatio

EFCA, jonka toimipaikka on Vigossa Espanjassa, koostuu

Hallintoneuvosto myös teettää riippumattoman ulkoisen arvioinnin EFCA:n tehokkuudesta viiden vuoden välein.

Toiminnan koordinointi

EFCA koordinoi toimintaa sekä maalla että EU:n ja kansainvälisillä vesillä. Se tapahtuu käyttämällä yhteiskäyttösuunnitelmia, jotka EFCA laatii EU-maiden kuulemisen jälkeen.

Pääjohtaja lähettää käyttösuunnitelmaluonnoksen kyseiseen EU-maahan sekä komissiolle. Ellei suunnitelmaa vastusteta 15 arkipäivän kuluessa (tällöin tapaus lähetetään komissiolle tarvittavien muutosten tekemistä varten), suunnitelma hyväksytään.

Siitä lähtien käyttösuunnitelmia

 • sovelletaan valvonnan ja tarkastusten viitearvoihin ja menettelyihin
 • käytetään kansallisten resurssien organisointiin
 • käytetään määrittelemään ehdot, joilla EU-maa voi tulla toisen EU-maan vesille.

Kunkin yhteiskäyttösuunnitelman tehokkuutta arvioidaan joka vuosi.

EFCA :n koordinointikeskus tarjoaa valvonta-, seuranta ja tiedotustyökalut.

Muita tärkeitä kohtia

 • EFCA voi hankkia, vuokrata tai tilata tarvittavat välineet yhteiskäyttösuunnitelmien ja valvonta- ja seurantaohjelmien toimeenpanemiseksi.
 • EU-maiden valvonta- ja tarkastusohjelmiin asettamien henkilöresurssien lisäksi EFCA:n henkilökuntaa voidaan määrätä EU:n tarkastajiksi kansainvälisille vesille.
 • EFCA voi perustaa hätäyksikön keräämään ja arvioimaan tietoa ja etsimään vaihtoehtoja YKP:n tukemiseksi, jos siihen kohdistuu vakava riski, jota ei voida estää olemassa olevin keinoin.
 • EFCA osallistuu EU:n yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoon.
 • EFCA:a rahoitetaan kolmesta lähteestä:
  • EU:n talousarviosta,
  • EU-maille tarjotuista palveluista perittävistä maksuista
  • julkaisuista, koulutuksesta ja muista sen tarjoamista palveluista saatavista tuloista.
 • EFCA on mukana lukuisissa Horisontti 2020 -ohjelman merivalvontaa ja maan havainnointitekniikoita koskevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 10. kesäkuuta 2005.

TAUSTAA

Vuoden 2002 YKP-uudistuksen jälkeen sääntöjen soveltamisen yhdenmukaistetuista ehdoista tuli politiikan keskeinen asia. Pysyvän rakenteen luominen valvonta- ja tarkastustoimien koordinoinnin varmistamiseksi kalastusalalla oli tarpeen. Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (myöhemmin EFCA) oli vastaus tähän tarpeeseen.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1–14)

Asetukseen (EY) N:o 768/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 14.01.2016

Top