Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen standardointiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen standardointiin

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2004) 130 lopullinen) – Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen standardointiin

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannolla pyritään varmistamaan, että ympäristönäkökohtia sisällytetään eurooppalaisiin standardeihin entistä järjestelmällisemmin ja että kaikki standardien laatimiseen osallistuvat tahot ottavat ympäristönsuojelun huomioon.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eurooppalainen standardoinnin ansiosta Euroopan unionin (EU) maissa voidaan soveltaa yhdenmukaistettuja teknisiä standardeja. Se helpottaa sisämarkkinoilla käytävää kauppaa.
 • Standardointi vaikuttaa EU:n politiikkojen laatimiseen ja teknisen tietämyksen levittämiseen. Kun standardeihin sisällytetään ympäristönäkökohtia, niillä voidaan edistää kestävää kehitystä ja siihen liittyviä EU-politiikkoja.

Eurooppalaisen standardoinnin kehitys

 • Eurooppalaiset standardit ovat eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointiorganisaatioiden laatimia vapaaehtoisia asiakirjoja. Ne perustuvat proaktiiviseen eli ennakoivaan toimintaan ja kaikkien sidosryhmien yhteisymmärrykseen.
 • Standardien laatimisessa noudatetaan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin uutta lähestymistapaa.
 • Standardointia harjoitetaan yhä useammilla aloilla. Sitä pidetään seuraavista syistä hyvänä keinona edistää ympäristönsuojelua:
  • Standardeilla voidaan vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksiin, etenkin kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä.
  • Standardeissa sovelletaan standardoituja testaus- ja mittausmenetelmiä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon helpottamiseksi. Tämä koskee myös monialaisia standardeja, joilla pyritään yksinkertaistamaan epäpuhtauksien määrän mittaamista lietteestä, biojätteestä ja maaperästä.
  • Standardeilla voidaan edistää ympäristöteknologian käyttöä ja tukea aloitteita, jotka tarjoavat ympäristöhyötyjä. Standardoinnilla voidaan esimerkiksi tukea markkinoilla eri teknologioita, kuten rakennusten yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon tarkoitettua mikroyhteistuotannon teknologiaa.
  • Standardoinnissa voidaan laatia ympäristöasioiden hallintaa koskevia standardeja, joilla pyritään parantamaan yritysten ympäristönsuojelun tasoa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) kansainväliset 14000-sarjan standardit.
 • Eurooppalaisten ympäristöstandardien laatiminen voi johtaa kansainvälisten standardien hyväksymiseen.

Ympäristöstandardit

 • EU:ssa laadittavien standardien laatua voitaisiin parantaa ympäristöseikkojen näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään erityisesti liittyvissä olevissa maissa laadittujen standardien laatuun. Päätavoitteena on
  • parantaa eurooppalaisten standardien laatimisesta tai tarkistamisesta vastaavan henkilöstön koulutusta ympäristöasioista ja antaa ympäristötietoa kaikkien sidosryhmien saataville. Teknisen taitotiedon levittämistä olisi edistettävä Euroopan ja kansallisella tasolla.
  • määrittää ensisijaiset tavoitteet käsiteltävien aiheiden suhteen ottaen huomioon EU:n ympäristöpolitiikan yleisiin etuihin liittyvät kysymykset. Euroopan komissio voi hyödyntää ensisijaisten tavoitteiden osoittamisessa eurooppalaisia standardointitoimeksiantoja.
  • edistää kaikkien standardointiin liittyvien tahojen aktiivista osallistumista. Eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden, kuten Euroopan standardointikomitean (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CENELEC), toiminta perustuu kansallisten valtuuskuntien työhön. Tämän vuoksi EU-maiden olisi tuettava kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisön osallistumista standardien laatimisprosessiin. Komissio pyrkii samaan tekemällä yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ECOS-yhteenliittymän kanssa.
  • hyödyntää järjestelmällisesti välineitä, joista voi olla apua ympäristönäkökohtien sisällyttämisessä standardointiin. Lisäksi järjestetään säännöllisiä kokouksia, joissa vaihdetaan kokemuksia ja arvioidaan saavutettua edistystä.

Kannustimet

 • Komissio haluaa edistää tehokkaimpien välineiden järjestelmällistä käyttöä. Euroopan standardointiorganisaatiot ovat kehittäneet esimerkiksi seuraavanlaisia välineitä:
  • ympäristöasioille omistautuneet työryhmät
  • teknisiä neuvoja antavat elimet
  • ympäristöasioiden tietokannat
  • asiantuntijoiden laatimat, asiantuntijoille tarkoitetut alakohtaiset oppaat ja tarkistuslistat.
 • Sidosryhmien osallistuminen standardointiprosessiin on vapaaehtoista. Jotta voidaan varmistaa ympäristöstandardien käytön lisääntyminen, on tärkeää parantaa niiden soveltuvuutta markkinoiden tarpeisiin.

TAUSTAA

 • Kun kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma annettiin vuonna 2002, komissio ehdotti ympäristönsuojelun ottamista huomioon standardoinnissa.
 • Ennen tämän tiedonannon laatimista järjestettiin internetissä toteutettu kuulemismenettely. Yritysten, alan teollisuuden, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja standardointiorganisaatioiden edustajilla oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä siitä, miten ympäristön hyväksi kannattaisi toimia.
 • Kiertotaloutta koskevassa komission tiedonannossa korostetaan standardien merkitystä keinona tukea siirtymistä kohti kiertotaloutta. Standardeja tarvitaan erityisesti monilla painopistealoilla:
  • materiaalitehokkuutta koskevat standardit ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpanon tukemiseksi
  • uusioraaka-aineita koskevat standardit sekä standardit elektroniikkaromun, käytettyjen paristojen ja muiden monimutkaisten käytöstä poistettujen tuotteiden materiaalitehokasta kierrätystä varten.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen standardointiin (KOM(2004) 130 lopullinen, 25.2.2004).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2002, standardoinnista (EYVL C 66, 15.3.2002, s. 1–2)

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille neuvoston ja Euroopan parlamentin vuonna 1999 hyväksymiä eurooppalaista standardointia koskevia päätöslauselmia seuranneista toimista (KOM(2001) 527 lopullinen, 26.9.2001)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Viimeisin päivitys: 22.02.2017

Top